Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

Geldend van 15-04-2009 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit 5.1.5. parkeren caravans e.d.

Artikel 1

Juridische grondslag artikel 5.1.5 Apv gemeente Bronckhorst 2008; Gemeentewet artikel 108.Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst;gelet op het bepaalde in artikel 5.1.5, eerste lid, sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2008;gelet op artikel 108 van de Gemeentewet;gelet op het advies van de afdeling VVH, van 24 maart 2009Overwegende dat het ter voorkoming van buitensporig gebruik van de beschikbare parkeerruimte alsmede ter voorkoming van aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente wenselijk is, alle ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kommen binnen de gemeente Bronckhorst aan te wijzen waarop het verboden is hierna vermelde (recreatie) voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;                                                                                    Besluit

1.Alle ingevolge de Wegenverkeerswet 1994 vastgestelde bebouwde kommen in de gemeente Bronckhorst aan te wijzen waarop het verboden is een woonwagen, kampeerwagen, caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen, of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben; 2.Alle eerdere besluiten door middel waarvan het verboden is een woonwagen, kampeerwagen caravan, camper, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op de drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben worden, voor zover van toepassing, ingetrokken. 3.Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is bekendgemaakt.  

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,De secretaris, de burgemeester,

 

P.C.M. van Gog H.A.J. Aalderink