Aanwijzing van gebieden waarin het gebruik van metaaldetectoren is verboden

Geldend van 01-03-2003 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing van gebieden waarin het gebruik van metaaldetectoren is verboden

De burgemeester van Westland;

Gelet op het bepaalde in artikel 5.10.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007 dat luidt:

  • 1.

    Het is verboden in daartoe door de burgemeester aangewezen gebieden een metaaldetector of enig ander voorwerp, kennelijk bedoeld voor het opsporen van explosieven, wapens, munitie en dergelijke, te gebruiken of voor gebruik voorhanden te hebben.

  • 2.

    De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. De ontheffing kan worden geweigerd: a. in het belang van de openbare orde; b. in verband met de veiligheid van personen of goederen; c. ter bescherming van de woon- of leefomgeving.

  • 3.

    Het verbod in het eerste lid geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Beoordelingsrichtlijn Conventionele Explosieven (BRL-OCE).

Besluit:

De gebieden die zijn gemarkeerd op de bijgevoegde kaart aan te wijzen als gebieden waarbinnen het verbod zoals gesteld in artikel 5.10.1, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007 geldt.

Ondertekening

Westland, 4 februari 2008
Burgemeester van Westland,
J. van der Tak

gebieden verbod gebruik metaaldetector