Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeren 2006 Ter Heijde aan zee

Geldend van 21-04-2006 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belanghebbendenparkeren 2006 Ter Heijde aan zee

Burgemeester en wethouder van de Gemeente Westland;

Overwegende:

Dat gelet op artikel 147 van de gemeentewet en artikel 2 van de Parkeerverordening Ter Heijde aan zee 2006 de mogelijkheid bestaat dat burgemeester en wethouders een gebied en de periode, dagen en tijdstippen aanwijzen, welke is bestemd voor het parkeren van motorvoertuigen door vergunninghouders;

Dat in Ter Heijde aan zee in de maanden mei tot en met september de parkeerdruk hoog is vanwege de vele strandbezoekers;

Dat de parkeerdruk door strandbezoek in de zomermaanden op alle dagen hoog is;

Dat bewoners van Ter Heijde aan zee en mensen die in Ter Heijde aan zee hun bedrijf uitoefenen hierdoor problemen ondervinden bij het vinden van een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning of bedrijf;

Dat het in verband met bovenstaande gewenst is om parkeerplaatsen in Ter Heijde aan zee te reserveren voor belanghebbenden;

Dat gezien het autobezit en de behoefte aanparkeerplaatsen, het noodzakelijk is circa 30% van het in totaal in Ter Heijde aan zee aanwezige parkeerplaatsen aan te wijzen als belanghebbenden plaatsen;

Dat de belanghebbendenplaatsen zoveel mogelijk over Ter Heijde aan zee dienen te worden verspreid, zodat steeds op redelijke loopafstand van de woningen belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn;

Dat in verband met de handhaafbaarheid van deze maatregelen door de politie de belanghebbendenplaatsen zoveel mogelijk zullen worden geclusterd;

Dat de parkeerplaatsen in Ter Heijde aan zee gelegen in de buurt van bedrijven, van de strandopgang en van gebouwen met een publieke functie zo veel mogelijk een openbaar karakter dienen te behouden;

Dat in verband met de beschikbaarheid van de gereserveerde plaatsen voor bezoekers van bewoners de reservering alleen overdag dient te gelden;

Dat op het terrein achter de Michiel de Ruijterstraat de afgelopen jaren reeds parkeervakken zijn gereserveerd voor bewoners van de M. de Ruijterstraat nrs. 1 tot en met 31 en de K. Doormanweg nrs. 24 tot en 32;

Dat gezien de nog steeds bestaande parkeerdruk op het parkeerterrein achter de M. de Ruijterstraat het blijvend gewenst is de bovengenoemde parkeerplaatsen gedurende het hele jaar aan te wijzen als belanghebbendenplaatsen op kenteken;

Dat de belanghebbendenplaatsen worden gekenmerkt met een tegel, in blauwe kleur met een witte P en de tekst 'vergunninghouders';

Dat de zone en geldingsduur van het parkeren voor vergunninghouders aan te geven is middels het bord E9 uit bijlage I van het rvv 1990 met het opschrift zone, in combinatie met een onderbord met de teksten 'geldt alleen voor de aangegeven vakken', 'van 15 mei tot 15 september' en '8:00 - 20:00 uur'

Dat de maatregel in het belang is van het bevorderen van de leefbaarheid van het gebied waarvoor de maatregel is genomen;

Dat het desbetreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Westland;

Dat overleg heeft plaatsgevonden met de Werkgroep Sociale Vernieuwing Ter Heijde aan zee die beoogt de bevolking van Ter Heijde aan zee te vertegenwoordigen, waarbij te kennen is gegeven dat met de voorgestelde verkeersmaatregel wordt ingestemd;

Dat uit het gehouden overleg met de politie van de Gemeente Westland is gebleken dat uit een oogpunt van handhaafbaarheid tegen de voorgestelde verkeersmaatregel geen bezwaren bestaan;

Gelet op het advies van de commissie Verkeer en Milieu der gemeente Westland d.d. ….., het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en de bij voornoemd reglement behorende Bijlage I, alsmede het bepaalde in de Parkeerverordening Ter Heijde aan zee 2006;

Besluiten:

 • 1.

  de kern Ter Heijde aan zee aan te wijzen als zone waarin parkeervakken zijn gereserveerd voor het parkeren van motorvoertuigen door vergunninghouders, één en ander zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte situatietekeningen;

 • 2.

  dat het een vergunninghouder is toegestaan te parkeren op belanghebbendenplaatsen in de onder 1 omschreven zone;

 • 3.

  dat het onder 1 en 2 bepaalde alleen geldt van 15 mei tot 15 september;

 • 4.

  dat het onder 1 en 2 bepaalde geldt op alle dagen van de week;

 • 5.

  dat het onder 1 en 2 bepaalde geldt van 8:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur 's avonds;

 • 6.

  het onder 1 bepaalde aan te geven door plaatsing van borden E9 uit bijlage I van het rvv 1990 met het opschrift zone, in combinatie met een onderbord met de teksten 'geldt alleen voor de aangegeven vakken', 'van 15 mei tot 15 september' en '8:00 - 20:00 uur', één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte situatietekeningen;

 • 7.

  voornoemd besluit te publiceren op de in de Gemeente Westland gebruikelijke wijze.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Westland
de secretaris - G. Buck
de burgemeester - J. van der Tak