Aanwijzing jaarwisseling als collectieve activiteit

Geldend van 31-12-2009 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing jaarwisseling als collectieve activiteit

Het college van de gemeente Westland;

Gelet op artikel 4.1.2, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening Westland 2007;

Overwegende:

­ dat de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit (hierna: Besluit) voor de inrichtingen die vallen onder dit Besluit zo stringent zijn, dat deze voorschriften tijdens de jaarwisseling 2009/2010 zeker overtreden zullen worden als in deze inrichtingen festiviteiten worden gehouden;

­ dat gezien de maatschappelijke functie die de onder het Besluit vallende inrichtingen vervullen, de gemeenteraad van Westland de mogelijkheid tot aanwijzing van collectieve festiviteiten heeft opgenomen in de APV Westland 2007;

­ dat het maarschappelijke belang van de tijdens de jaarwisseling te houden festiviteiten hoger weegt dan het met naleving van voornoemde geluidsnormen gediende belang.

BESLUIT:

1. de volgende collectieve festiviteit voor de gemeente Westland aan te wijzen:

a. vrijdag 1 januari 2010, tot uiterlijk 04.30 uur (jaarwisseling).

VOORSCHRIFT:

Aan het besluit is het volgende voorschrift verbonden:

1.het is verboden om excessieve geluidsoverlast te veroorzaken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 1 december 2009.
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris de burgemeester,
M.van Beek J. van der Tak