Reglement vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

Geldend van 14-10-2008 t/m heden

Intitulé

Reglement vergoeding dienstreizen en verblijfkosten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Bestuurlijke, Facilitaire en Personele Diensten d.d. 26 juni 2008;

gezien de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 18 september 2008;

gelet op artikel 15:1:22 van de Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten (CAR-UWO);

Besluiten

vast te stellen het Reglement vergoeding dienstreizen en verblijfkosten.

Artikel 1. Begripsomschrijving

 • 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

  • a.

   ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR-UWO, in dienst van de gemeente Zeewolde die ingevolge hoofdstuk 18 van de CAR-UWO geen vergoeding hebben ontvangen;

  • b.

   dienstreis: de noodzakelijke verplaatsing van de ambtenaar tot het verrichten van werkzaamheden, verbonden aan de functie die de ambtenaar bekleedt, buiten de plaats van tewerkstelling ingevolge een hem door of namens ons verstrekte opdracht;

  • c.

   plaats tewerkstelling: het gebouw waar de ambtenaar zijn/haar functie uitoefent.

  • d.

   CAR-UWO: Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten;

 • 2. Voor de ambtenaar met gescheiden woon- en standplaats wordt, indien de dienstreis in de woonplaats aanvangt, deze als standplaats aangemerkt en evenzo ten aanzien van de terugreis, indien de dienstreis in de woonplaats eindigt. Dit geldt niet in de situatie dat de verplaatsing geschiedt via de standplaats. De dienstreis wordt geacht in dat geval te zijn aangevangen respectievelijk te zijn geëindigd in de standplaats.

Artikel 2. Eigen vervoermiddel

Voor het gebruik van een eigen vervoermiddel ten behoeve van dienstreizen wordt de ambtenaar een vergoeding toegekend.

Artikel 3. Vergoeding eigen vervoermiddel

De in artikel 2 bedoelde vergoeding wordt overeenkomstig het bepaalde in het Reisbesluit binnenland, de artikelen 7 en 8, vergoed en voor wat betreft:

 • a.

  rijwiel; overeenkomstig de Reisregeling binnenland, artikel 4;

 • b.

  bromfiets; overeenkomstig de Reisregeling binnenland, artikel 2,lid 2;

c.1. auto; overeenkomstig de Reisregeling binnenland, artikel 2, lid 1;

c.2. voor ambtenaren die in aanmerking komen voor een forensenvergoeding, overeenkomstig het Reglement Forensen, geldt dat op de dienstreis de woon- werkafstand in kilometers in mindering wordt gebracht op de declaratie ten behoeve van de dienstreisvergoeding, mits de dienstreis aanvangt en/of eindigt op het woonadres van de ambtenaar.

Artikel 4. Openbaar vervoermiddel

Indien ten behoeve van dienstreizen geen gebruik gemaakt wordt van een eigen vervoermiddel wordt de ambtenaar een vergoeding toegekend op basis van de kosten verbonden aan het gebruik van openbare middelen van vervoer met inbegrip van eventuele kosten van plaatselijk vervoer, naar de laagste klasse van het openbaar vervoer.

Artikel 5. Betaling

De vergoedingen worden na overlegging van een gespecificeerde opgave volgens een door ons vast te stellen model zo spoedig mogelijk uitbetaald.

Artikel 6. Verblijfkosten

De vergoeding van de kosten voor een maaltijd, logies en voor kleine uitgaven geschiedt op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten ingevolge het Reisbesluit binnenland.

Artikel 7. Afwijking van reglement

Voor zover nodig kan, in afwijking van het in dit reglement bepaalde, in gevallen waarin dit reglement naar ons oordeel niet of niet naar redelijkheid voorziet, afwijkend worden beslist.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Met ingang van de dag van inwerkingtreding van dit reglement vervalt de regeling Vergoeding dienstreizen en verblijfkosten, vastgesteld bij besluit van de raad van de gemeente Zeewolde van 5 december 1995.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

 • 3.

  Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement vergoeding dienstreizen en verblijfkosten ".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 14 oktober 2008.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet G.J. Gorter