Reglement persoonlijke beschermingsmiddelen 1999

Geldend van 08-02-2000 t/m heden

Intitulé

Reglement persoonlijke beschermingsmiddelen 1999

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor de werk- of dienstkleding van ambtenaren van de gemeente Zeewolde;

gelet op artikel 15:1:16, van de Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde;

Besluiten

vast te stellen het Reglement persoonlijke beschermingsmiddelen 1999.

Artikel 1. Begripsomschrijving

Verstrekt wordt aan de ambtenaar die activiteiten verricht, bedoeld in de bij dit reglement behorende bijlage B, tegen afgifte van een door de ambtenaar ondertekende verklaring, persoonlijke beschermingsmiddelen in bruikleen overeenkomstig het in die bijlage vermelde met betrekking tot de soort en met inachtneming van de bepalingen van dit reglement.

Artikel 2. Bepaalde werkzaamheid, incidenteel geval

Bovendien kunnen aan de ambtenaar, voor de duur van bepaalde werkzaamheden of in andere incidentele gevallen, persoonlijke beschermingsmiddelen worden verstrekt uit de voorraad voor algemeen of persoonlijk gebruik waarover de gemeente beschikt.

De ambtenaar volgt de aanwijzingen op, welke gegeven worden met betrekking tot het gebruik van deze middelen.

Artikel 3. Vermissing, diefstal of beschadiging

Bij vermissing, diefstal of ernstige beschadiging van persoonlijke beschermingsmiddelen deelt de ambtenaar dit onmiddellijk aan de gemeente mede.

Artikel 4. Verplichting tot dragen

De ambtenaar is verplicht de aan hem verstrekte of voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens de uitoefening van zijn dienst te dragen, voor zover vereist op grond van de bij dit reglement behorende bijlage B bedoelde activiteiten.

Artikel 5. Verplichting tot onderhoud

 • 1. De ambtenaar is verplicht er voor te (laten) zorgen, dat de hem krachtens het bepaalde bij artikel 1, verstrekte of in bruikleen persoonlijke beschermingsmiddelen zich steeds in een behoorlijke staat van onderhoud en reinheid bevinden.

 • 2. Het onderhoud, het herstel en het schoonhouden van verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen geschiedt door de organisatie voor rekening van de organisatie.

 • 3. In bijzondere gevallen kan worden bepaald dat de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden voor rekening van de ambtenaar worden verricht.

Artikel 6. Initialen, kenmerken of tekens

 • 1. Het is de ambtenaar verboden om initialen of andere kenmerken en tekens van de dienst, welke zijn aangebracht in of op de hem overeenkomstig dit reglement verstrekte en/of in bruikleen gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen te beschadigen of te verwijderen, zolang deze niet zijn eigendom zijn geworden.

 • 2. De ambtenaar, die overeenkomstig het bepaalde in dit reglement, persoonlijke beschermingsmiddelen in eigendom verwerft, is verplicht daaruit de in het eerste lid bedoelde initialen, kenmerken of tekens te verwijderen.

Artikel 7. Vervanging persoonlijke beschermingsmiddelen

 • 1. Vervanging van persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege de gemeente vindt plaats, indien de te vervangen middelen voor dienstgebruik ongeschikt zijn en niet meer door het verrichten van herstelling in bruikbare en behoorlijke staat zijn te brengen.

 • 2. Indien overeenkomstig de bepalingen van dit reglement verstrekte middelen moeten worden vervangen en dit te wijten is aan de onachtzaamheid of nalatigheid van de ambtenaar, is deze verplicht tot betaling aan de gemeente. Burgemeester en wethouders stellen de vergoeding vast, welke wordt bepaald op een naar de mate van verwijtbaarheid en in verband met de draagtijd evenredig gedeelte van de aanschaffingsprijs van het vervangen kledingstuk.

Artikel 8. Afstaan eigendom aan ambtenaar

 • 1. Mede afhankelijk van de mate waarin deze als persoonsgebonden dienen te worden aangemerkt kan de gemeente de persoonlijke beschermingsmiddelen aan de ambtenaar in eigendom afstaan, indien de ambtenaar:

  • a.

   de dienst verlaat;

  • b.

   niet langer persoonlijke beschermingsmiddelen behoeft te gebruiken;

 • 2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, welke de ambtenaar niet verwerft, moeten onmiddellijk worden ingeleverd, indien een van de onder lid 1 a en b bedoelde situatie aan de orde is.

Artikel 9. Aantekening

Er wordt aantekening gehouden van de tijdstippen en de aard van de verstrekking van persoonlijke beschermingsmiddelen en van de reparatie en reiniging van de persoonlijke beschermingsmiddelen, indien dit voor rekening van de gemeente geschiedt.

Artikel 10. Inspectie

De gemeente draagt de zorg voor een geregelde inspectie van de overeenkomstig de bepalingen van dit reglement verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 11. Voorziening

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treffen de burgemeester en wethouders een voorziening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement persoonlijke beschermingsmiddelen 1999".

 • 2. Dit reglement treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 8 februari 2000.
de secretaris, de burgemeester,
W.Nomen T.A. Viezee