Verordening participatieraad Welzijn Zorg Zundert

Geldend van 28-10-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Verordening participatieraad Welzijn Zorg Zundert

De raad van de gemeente Zundert;

gelet op de verplichting tot het bevorderen van burgerparticipatie op grond van artikel 11 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en gelet op artikel 47 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) alsmede gelet op artikel 12 van de Wet Investering Jongeren (WIJ);

mede gelet op de intentieverklaring en participatieplan participatieraad Welzijn Zorg Zundert door burgemeester en wethouders vastgesteld d.d. op 9-12-2009;

besluit:

vast te stellen:

Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • a. WMO: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

 • b. WWB: de Wet Werk en Bijstand;

 • c. participatieraad WZZ: het inspraakorgaan in de gemeente Zundert in het kader van burgerparticipatie zoals bedoeld in de WMO en de WWB.

 • d. WIJ: Wet Investering Jongeren;

 • e. werkgebied: het grondgebied van de gemeente Zundert;

 • f. gemeenteraad: de gemeenteraad van Zundert;

 • g. burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van Zundert.

Artikel 2. Taken.

De participatieraad heeft de volgende taken:

 • a.

  uitbrengen van adviezen - gevraagd en ongevraagd - aan burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in de WMO, WWB en WIJ;

 • b.

  op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie omtrent de WMO/WWB/WIJ om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;

 • c.

  bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen,personen en (vertegenwoordigers van) cliënten die te maken krijgen met de WMO/WWB/WIJ.

Artikel 3. Samenstelling.

 • 1. De participatieraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden op voorwaarde dat deze gezamenlijk de WWB en alle prestatievelden van de WMO kunnen vertegenwoordigen.

 • 2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 kunnen inwoners van de gemeente van wie op grond van hun persoonlijke kwaliteiten een grote betrokkenheid verwacht mag worden bij meerdere onderdelen van de WMO/WWB en die daarnaast een netwerk hebben waardoor ze veel signalen krijgen uit de samenleving, na werving door middel van een advertentie en na het voeren van selectiegesprekken tot lid van de participatieraad worden benoemd.

 • 3. De selectiegesprekken worden gehouden door een op advies van de participatieraad samengestelde selectiecommissie.

 • 4. De selectiegesprekken vinden plaats aan de hand van een door de participatieraad opgestelde profielschets.

Artikel 4. Benoeming.

De leden van de participatieraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Zittingsduur.

 • 1. De leden van de participatieraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

 • 2. Periodiek aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat leden maximaal 2 perioden van 4 jaar in de participatieraad zitting kunnen nemen.

 • 3. De benoeming in een tussentijds openvallende plaats vindt plaats binnen 3 maanden na het openvallen van die plaats.

Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap.

 • 1. Het lidmaatschap van de participatieraad eindigt door:

  • a.

   het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   het nemen van ontslag;

  • d.

   lid gemeenteraad/ gemeentelijke commissie maatschappij;

  • e.

   verlies van de hoedanigheid waarin het lid is benoemd.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op aanbeveling van de participatieraad een lid ontslaan, als dit lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige redenen verzuimt.

Artikel 7. Informatieverschaffing.

De participatieraad ontvangt van burgemeester en wethouders alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling.

Artikel 8. Voorzitter- Secretaris- Penningmeester.

De participatieraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder van deze personen een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 9. Secretaris.

Stichting Welzijn Zundert levert tot en met 2012 een secretaris voor 12 uur per maand. De secretaris biedt zowel inhoudelijke als administratieve ondersteuning.

Artikel 10. Adviesbevoegdheid.

 • 1. In het kader van de in artikel 2 genoemde taken brengt de participatieraad gevraagd of ongevraagd advies uit aan burgemeester en wethouders.

 • 2. Als burgemeester en wethouders bij haar besluitvorming afwijken van het advies delen zij schriftelijk de redenen daarvan aan de participatieraad mee.

Artikel 11. Werkwijze.

 • 1. De participatieraad vergadert minimaal 4 x per jaar en voorts zo dikwijls als het door de voorzitter nodig geoordeeld wordt, of door tenminste twee zitting hebbende leden met opgaaf van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 2. De voorzitter draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering tenminste 10 dagen voor de te houden vergadering aan de leden wordt verzonden.

 • 3. De vergaderingen van de participatieraad zijn openbaar. De deuren worden gesloten als de meerderheid van de leden dat wil of de voorzitter het nodig vindt.

Artikel 12. Besluitvorming met betrekking tot de advisering aan het college.

 • 1. Besluiten van de participatieraad worden bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen. Voor de berekening van de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen worden de leden die blanco hebben gestemd, geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 2. De participatieraad neemt besluiten zonder last of ruggespraak.

 • 3. Indien bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 4. Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is aangenomen, wordt in het verslag van de vergadering, dan wel in het eventueel uitgebrachte advies, melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende meningen alsmede van de stemverhouding.

 • 5. De participatieraad mag niet beraadslagen of besluiten als niet tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 6. Indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit die ongeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten.

 • 7. De participatieraad stemt over personen schriftelijk.

 • 8. De leden stemmen niet mee bij keuzes, voordrachten of aanbevelingen die hen persoonlijk aangaan.

Artikel 13. Faciliteiten.

Burgemeester en wethouders zorgen er voor dat de participatieraad kan beschikken over vergaderruimte en over financiële middelen die noodzakelijk zijn om de in artikel 2 geformuleerde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 14. Slotbepaling.

Opheffing

Opheffing van de participatieraad kan slechts geschieden bij besluit van burgemeester en wethouders, de participatieraad gehoord;

hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 30 september 2010.

 • 2.

  Met ingang van dezelfde dag wordt de Verordening Cliëntenraad WWB, door de gemeenteraad vastgesteld d.d.12-10-2006, ingetrokken.

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert gemeente Zundert.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van gemeente Zundert, d.d. 30 september 2010.
De raad voornoemd.
de griffier,
A.van der Veen
de voorzitter,
L.C. Poppe-de Looff