Beleidsregels naamgeving openbare ruimte

Geldend van 28-04-2007 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels naamgeving openbare ruimte

Ten behoeve van de naamgeving aan straten en andere delen van de openbare ruimte, zoals omschreven in de 'Regeling Commissie Straatnaamgeving', stelt het college van Zaanstad de volgende beleidsregels vast:

 • 1.

  De te geven naam mag niet te lang zijn, bij voorkeur niet langer dan 24 tekens (NEN-norm 5825 van September 2002);

 • 2.

  Nieuwe namen mogen niet gelijk zijn aan of veel lijken op reeds bestaande namen;

 • 3.

  Geen namen die zich gemakkelijk laten verbasteren naar belachelijke of dubbelzinnige namen;

 • 4.
  • a.

   Bij het vernoemen naar personen wordt terughoudendheid betracht. Personen kunnen op zijn vroegst 5 jaar na hun overlijden worden vernoemd;

  • b.

   Uitzondering hierop vormen de leden van het Koninklijk huis. Zij kunnen al tijdens het leven worden vernoemd;

  • c.

   Andere uitzonderingen zijn uitsluitend mogelijk in zeer bijzondere gevallen en alleen wanneer zij zijn voorzien van een uitgebreide motivering die in het besluit van burgemeester en wethouders is opgenomen.

 • 5.

  Bedrijven worden niet vernoemd. Een uitzondering kan worden gemaakt voor die bedrijven die op grand van historie/traditie door naamsbekendheid op een speciale manier aan stad of streek verbonden zijn of waren.

Toelichting:

Een eenmaal gegeven naam is niet dan wel met moeite en vaak grote kosten te veranderen. Het is dus zaak om naamgeving zo wel overwogen mogelijk te doen, en te voorkomen dat een eenmaal gegeven naam in een later stadium minder gelukkig zou kunnen worden gevonden. Voorbeelden zijn de Werner von Braunstraat te Krommenie en de Mandelastraat te Zaandam. Deze laatste is destijds nadrukkelijk naar Nelson en Winnie genoemd. Het geven van straatnamen die mogelijk politiek gevoelig zijn, dient vanuit dat oogpunt ook met de grootst mogelijk zorgvuldigheid geschieden.

Een eenmaal gegeven naam veranderen levert kosten op doordat de naam in alle administraties gewijzigd moet worden: bij de gemeente Zaanstad, maar ook bij alle betrokken aanwonenden: particulieren, bedrijven en verenigingen.

Ad1.

Te lange namen leveren niet alleen problemen op in het spraakgebruik, maar ook bij geautomatiseerde administraties, zoals bij het GBA van de Nederlandse gemeenten en bij de KPN.

Ad 2.

Gelijkluidende namen geeft verwarring; denk hierbij aan de hulpdiensten.

Ad 3.

Verbastering van straatnamen is maatschappelijk gezien ongewenst.

Ad 4.

Het idee hierachter is dat in die periode emoties na het overlijden van de persoon minder zijn geworden en er meer oog kan zijn voor objectiviteit. Bovendien is er zo tijd geweest waarin eventuele zaken die een negatief effect op vernoeming zouden kunnen hebben naar voren kunnen komen. Daarbij is te denken aan lidmaatschap van de cultuurkamer ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, een eventueel strafblad, etc. Niet tot het Koninklijk huis behorende personen dienen zorgvuldig te worden gescreend. Ook dient de naaste familie te worden geïnformeerd en in te stemmen met de naamgeving.

Ad 5.

Er dient te worden gewaakt voor mogelijke belangenverstrengeling van overheid en bedrijfsleven, en ook de schijn daarvan dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Bij uitzonderingen zal advies aan de Cornmissie voor straatnaamgeving worden gevraagd.