Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lochem

Geldend van 23-06-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 28-04-2010

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lochem

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 april 2010, betreffende de vaststelling Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Lochem;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Gemeente Lochem

Artikel 1

Teneinde blijk te kunnen geven aan de waardering die de gemeente Lochem heeft voor personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lochemse gemeenschap dan wel een zeer uitzonderlijke prestatie hebben geleverd wordt een bijzondere gemeentelijke onderscheiding in de vorm van een erepenning en/of het ereburgerschap ingesteld.

Artikel 2

 • 1. De erepenning en/of het ereburgerschap wordt toegekend bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem.

 • 2. Een ieder kan bij het college van burgemeester en wethouders een aanvraag indienen voor toekenning van een bijzondere onderscheiding, doch niet voor zichzelf. Ook het college zelf kan een voorstel daartoe doen.

 • 3. Na ontvangst van de aanvraag wordt door het college van burgemeester en wethouders getoetst of tenminste aan de in artikel 3 gestelde criteria wordt voldaan en worden de voor de toekenning van de onderscheiding benodigde gegevens opgevraagd uit de gemeentelijke basisadministratie

 • 4. Alvorens het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt bespreekt de burgemeester de voordracht met het presidium.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders informeert de aanvrager over het besluit tot toekennen dan wel tot afwijzing van de aanvraag om een gemeentelijke onderscheiding

 • 6. Tegen een besluit tot toekenning dan wel afwijzing is geen bezwaar mogelijk. Wel kunnen bedenkingen of nadere informatie worden ingebracht op grond waarvan het college alsnog tot een ander besluit kan komen.

 • 7. Het college kan besluiten tot intrekking van het ereburgerschap

 • 8. De bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt en/of kenbaar gemaakt door de burgemeester of zijn plaatsvervanger.

Artikel 3

 • 1. De erepenning kan zowel aan ingezetenen van binnen als buiten de gemeente Lochem worden toegekend.

 • 2. Het ereburgerschap kan slechts worden toegekend aan een ingezetene van de gemeente Lochem.

 • 3. De verdienste en/of prestatie waarvoor de bijzondere onderscheiding wordt uitgereikt is zodanig bijzonder dat deze zich naar het oordeel van het college onderscheidt van alle meer gebruikelijk denkbare activiteiten e/of inspanningen op maatschappelijk, cultureel, sportief of economisch terrein.

 • 4. Het langdurig lid zijn van de gemeenteraad, meerdere termijnen als wethouder te hebben gefunctioneerd dan wel een langdurig lidmaatschap van een vereniging zijn op zich onvoldoende bijzonder om in aanmerking te komen voor een bijzondere onderscheiding van de gemeente.

Artikel 4

Elke toekenning van een gemeentelijke onderscheiding wordt aangetekend in een speciaal register van de gemeente. Hierbij worden de bijzonderheden vermeld die tot de toekenning van de onderscheiding hebben geleid.

Artikel 5

Aan de verlening van het ereburgerschap en/of de toekenning van de erepenning en de inschrijving in het register zijn geen rechten noch verplichtingen verbonden.

Artikel 6

 • 1. De erepenning wordt het eigendom van de begiftigde of zijn rechtverkrijgenden.

 • 2. Het ereburgerschap is persoonsgebonden.

Artikel 7

 • 1. Indien zeer bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de raad bij eenstemmig besluit de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren en/of de toekenning van de erepenning intrekken. Deze beslissing, waarvan de begiftigde schriftelijk gemotiveerd in kennis wordt gesteld, wordt eveneens ingeschreven in het register.

 • 2. In geval van vervallen verklaring en/of intrekking, als bedoeld in het eerste lid, dient de erepenning te worden teruggeven aan burgemeester en wethouders

Artikel 8

De erepenning wordt vervaardigd als legpenning in zilver (gehalte zilver 925/000) en heeft een middellijn van 40 mm.

Aan de voorzijde vertoont de penning het wapen van de gemeente Lochem en draagt aan de achterzijde de vermelding "eremedaille gemeente Lochem" en een toepasselijke inscriptie.

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening gemeentelijke onderscheidingen gemeente Lochem".

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 28 april 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 14 juni 2010
De griffier,
J.P. Stegeman
De voorzitter,
F.J. Spekreijse