Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor een antidiscriminatievoorziening Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waalre

Geldend van 01-07-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor een antidiscriminatievoorziening Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waalre

Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente WaalreDe raad van de gemeente Waalre;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 mei 2010, nr 39;gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de volgende verordening:Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waalre

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4. Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5. Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6. Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7. Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:- Per post;- Per e-mail;- Telefonisch;- Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Waalre.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 juni 2010.De voorzitter, De griffier,mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth J.A.J. Claessen