Regeling vervallen per 29-03-2011

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004

Geldend van 19-10-2004 t/m 28-03-2011

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zaanstad 2004

I. Aanwijzing inzamelende instantie (Afvalstoffenverordening artikel 3, lid 3)

Aan te wijzen als instantie die naast de in artikel 3 lid 2 genoemde inzameldienst zijn belast met de uitvoering van de wet, de provinciale milieuverordening en de afvalstoffenverordening afzonderlijk inzamelen van navolgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen:

 • a.

  Grof huishoudelijk restafval en wit- en bruingoed: Kringloopbedrijf Het Goed BV

 • b.

  Textiel: Kringloopbedrijf Het Goed BV, Reïntegratie bedrijf Baanstede, alsmede de charitatieve instellingen die vergunning hebben verkregen voor het huis aan huis inzamelen van textiel

 • c.

  Papier: de verenigingen en instellingen aan welke door de gemeente Zaanstad een vergoeding wordt verstrekt voor het ingezamelde oud papier en karton

 • d.

  Klein chemisch afval: de bedrijven die deelnemen aan het gemeentelijke Detailhandel Inzamel Systeem (DIS).

II. Aanwijzing te gebruiken inzamelmiddelen en - voorzieningen (Afvalstoffenverordening artikel 9, lid 2)

 • 1. Aan te wijzen als inzamelmiddel of -voorziening voor het aanbieden van klein huishoudelijk restafval en groente- fruit- en tuinafval:

  • a.

   het inzamelmiddel zoals deze door de gemeente aan de gebruikers van percelen is verstrekt;

  • b.

   de in afstand meest dichtbij geplaatste inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   de inzamelvoorziening waarvoor aan de gebruikers van een perceel een sleutel of pasje is verstrekt.

  • d.

   Het brengdepot op lokaal of regionaal niveau dat bedoeld is voor het in ontvangst nemen van uit Zaanstad afkomstige huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Aan te wijzen als inzamelmiddel of -voorziening voor het aanbieden van huishoudelijk oud papier en karton, glas en textiel:

  • a.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau bestemd voor deze categorieën van huishoudelijke afvalstoffen

  • b.

   Het brengdepot op lokaal of regionaal niveau dat bedoeld is voor het in ontvangst nemen van uit Zaanstad afkomstige huishoudelijke afvalstoffen.

 • 3. Met uitzondering van die categorieën van huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden, aan te wijzen als inzamelmiddel of -voorziening voor het aanbieden van huishoudelijk klein chemisch afval, wit- en bruingoed, asbest en asbesthoudend afval, grof tuinafval, grof huishoudelijk restafval en bouw- en sloopafval: Het brengdepot op lokaal of regionaal niveau dat bedoeld is voor het in ontvangst nemen van uit Zaanstad afkomstige huishoudelijke afvalstoffen.

III. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden (Afvalstoffenverordening artikel 13 lid 2)

 • 1. Klein chemisch afval, glas, papier en karton, wit- en bruingoed, textiel, asbest en grof tuinafval dienen te worden aangeboden aan de persoon of instantie die in of krachtens artikel 3 van de afvalstoffenverordening (zie onderdeel I) is aangewezen

 • 2. Autowrakken dienen te worden aangeboden aan personen of instanties als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken:

  • a.

   degene die een vergunning heeft voor een inrichting voor het opslaan van vijf of meer autowrakken en/of een vergunning heeft voor een inrichting voor het bewerken, verwerken, vernietigen of overslaan van autowrakken, conform artikel 5, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken, niet zijnde een inrichting die uitsluitend vanwege de aanwezigheid van een shredderinstallatie als een zodanige inrichting is aan te merken;

  • b.

   degene die een inrichting drijft die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het onderhouden, repareren, behandelen van oppervlakte, keuren, reinigen van carrosserie en bekleding, verhandelen, verhuren, stallen of proefdraaien van motorvoertuigen (artikel 2, eerste lid, van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer), of

  • c.

   degene die in een ander land dan Nederland is gevestigd en die overeenkomstig de EEG- verordening overbrenging van afvalstoffen en titel 10.7 van de Wet milieubeheer het autowrak naar dat land brengt.

IV Aanwijzing gebieden en / of percelen waar het aanbieden van huishoudelijk restafval in vuilniszakken dient plaats te vinden.(Afvalstoffenverordening artikel 20).

 • 1. Aan te wijzen als gebied en/of perceel waar het huishoudelijk restafval in vuilniszakken dient te worden aangeboden:

  • a.

   Zaandam: Hogendijk, Zuiddijk, Rozengracht, Gedempte Gracht, Dam, Westzijde, Stationsstraat, Zaanse Schans (Kalveringdijk), Klokbaai, Langestraat, Greenland (appartementen).

  • b.

   Westzaan : Nauernaschevaartdijk

 • 2. Indien door de gemeente vuilniszakken zijn verstrekt is uitsluitend het gebruik van deze vuilniszakken toegestaan.

 • 3. Het gebruik van vuilniszakken is niet toegestaan indien ten behoeve van een gebruiker van een perceel een ander inzamelmiddel is verstrekt of een inzamelvoorziening is toegewezen.

V. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel of voorziening (Afvalstoffenverordening artikel 23 lid 1, lid 2 en lid 3)

 • 1. de volgende categorieën van huishoudelijke afvalstoffen dienen met de genoemde restricties zonder inzamelmiddel of inzamelvoorziening ter inzameling worden aangeboden, volgens de afvalkalender of na afspraak met de inzameldienst:

  • a.

   klein chemisch afval. Dit afval dient te worden overhandigd aan de medewerker van het inzamelvoertuig (de chemocar), of aan de medewerker van de milieustraat. Klein chemisch afval mag niet op de openbare weg aangeboden worden.

  • b.

   Wit- en bruingoed. Van koel- en vriesapparatuur mogen de leidingen van het koelsysteem niet worden beschadigd en mag de koelvloeistof niet tevoren worden afgetapt. De apparatuur dient leeg en schoon te worden aangeboden.

  • c.

   Grof tuinafval. Takken en snoeiafval dienen gebundeld te worden aangeboden. Bladafval dient te worden verpakt in zakken. De maximale lengte van grof tuinafval bedraagt 100 centimeter. Langer materiaal dient te worden verkleind of apart naar de milieustraat te worden gebracht.

  • d.

   Grof huishoudelijk restafval. Dit afval dient in hanteerbare eenheden te worden aangeboden. Zoveel mogelijk gebundeld of verpakt in zakken, behoudens meubilair (tafels, banken, kasten,bedden)

 • 2. Voor het zonder inzamelmiddel aanbieden van bovenstaande categorieen van huishoudelijke afvalstoffen, met uitzondering van klein chemisch afval geldt dat:

  • a.

   het verboden is deze ter inzameling op de openbare weg aan te bieden zonder afspraak met de inzameldienst, met uitzondering van daartoe op de afvalkalender aangegeven dagen.

  • b.

   deze op een voor de inzameldienst en het inzamelvoertuig bereikbare plaats voor de woning op de openbare weg geplaatst mogen worden op een zodanige wijze dat de verkeersdeelnemers hierdoor niet worden gehinderd en er geen gerede kans bestaat op verwonding van personen of beschadiging van passerende voertuigen of andere zaken.

  • c.

   de onderscheiden categorieën duidelijk gescheiden van elkaar aangeboden dienen te worden.

  • d.

   het maximale gewicht van een zak, bundel of voorwerp 25 kilogram bedraagt, tenzij met de inzameldienst anders is afgesproken.

  • e.

   het is verboden deze aan te bieden in of op een afstand van minder dan 10 meter van een inzamelvoorziening, met uitzondering van de inzamelvoorzieningen of op plaatsen die voor de onderscheidende categorieën zijn bestemd.

VI Aanwijzing dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (Afvalstoffenverordening artikel 25 lid 1.)

 • 1. Aan te wijzen als vaste dagen waarop in de aangegeven gebieden huishoudelijke afvalstoffen in aan gebruikers van percelen verstrekte inzamelmiddelen kunnen worden aangeboden:

  a.

  Maandag:

  Assendelft, Westzaan/Westerkoog

  b.

  Dinsdag:

  Krommenie, Zaandijk

  c.

  Woensdag:

  Zaandam-Noord, Wormerveer

  d.

  Donderdag:

  Zaandam-Zuid, Zaandam-Oost

  e.

  Vrijdag:

  Zaandam-Nieuw-West

 • 2. De houder van een inzamelmiddel moet ervoor zorgen dat het inzamelmiddel op de aangewezen inzameldag uiterlijk om 07.30 uur op de daartoe aangewezen plaats is gezet.

  [Bijlage I bij dit Uitvoeringsbesluit bevat een nadere omschrijving waaruit valt op te maken welk deel van de wijk op de betreffende inzameldag bedoeld wordt.]

VII Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval (Afvalstoffenverordening artikel 28)

Indien door voorzienbare of niet voorzienbare omstandigheden grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen zijn of kunnen ontstaan, is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een speciale inzamelregeling van de in artikel 3, lid 2 van de afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst. Elke aanvraag wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld door de in artikel 3, lid 2 van de afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst. Voor werkzaamheden die niet vallen binnen de reguliere afvalinzameling kunnen door de inzameldienst kosten in rekening worden gebracht.

VIII Inzameling andere categorieën afvalstoffen door de inzameldienst. (Afvalstoffenverordening artikel 31)

Andere van derden afkomstige categorieën afvalstoffen die, door de in artikel 3, lid 2 van de afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst, mogen worden ingezameld zijn: bedrijfsafvalstoffen, die qua aard, samenstelling en hoeveelheid, vergelijkbaar zijn met de in artikel 8 van de afvalstoffenverordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen en hiermee tegelijkertijd verwerkt kunnen worden.

IX Ter inzameling aanbieden van andere categorieën afvalstoffen aan de inzameldienst (Afvalstoffenverordening artikel 32 lid 2)

De op grond van artikel 31 van de afvalstoffenverordening aangewezen andere categorieën afvalstoffen mogen uitsluitend aan de in artikel 3, lid 2 van de afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst worden overgedragen als de aanbieder daarvoor een contract heeft met de in artikel 3, lid 2 van de Afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Zaanstad van 19 oktober 2004.

de secretaris
de burgemeester

Bijlage i Behorende bij Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Zaanstad.

Nadere omschrijving gebieden /wijkindeling.

Assendelft:

De Zuid, Centrum, Saendelft, Langeheit, Buitengebied

Westzaan/Westerkoog :

Westzaan, Westerkoog, Westzanerpolder, Overtoom en Veldweg

Krommenie:

Zuiderhoofdbuurt, Noorderhoofdbuurt, Snuiverbuurt, Zuiderham Krommeniedijk, Noorderham

Zaandijk:

Oud Zaandijk, Rooswijk, Rooswijk Noord

Zaandam-Noord:

Rosmolenbuurt, Boerenjonkerbuurt, 't Kalf, Kalverpolder

Wormerveer:

Wormerveer Zuid, Wormerveer Noord, Westknollendam, Molletjesveer Noorderveld

Zaandam-Zuid:

Achtersluispolder, Bomenbuurt, Burgemeestersbuurt, Westerspoor Havenbuurt, Zuiderhout

Zaandam-Oost:

Poelenburg, Peldersveld, Hoornseveld, Vennenbuurt, Kogerveld

Zaandam-Nieuw-West

Westerwatering, Het Eiland

Zaandarn-West:

Oud Koog, Schilders-TWaddenbuurt, Spoorbuurt, Oud West, Russische buurt

Toelichting uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Zaanstad

Toelichting algemeen

In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening worden nadere regels gesteld voor het aanbieden en inzamelen van afvalstoffen op grond van de Afvalstoffenverordening. In deze toelichting wordt eerst een algemene toelichting gegeven, gevolgd door een artikelsgewijze toelichting met uitleg, achtergronden en interpretatie van de artikelen.

Onderscheid huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen

In overeenstemming met de Wet Milieubeheer is onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. Huishoudelijke afvalstoffen zijn afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens. Voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen heeft de gemeente een inzamel- en zorgplicht. Bedrijfsafvalstoffen zijn alle afvalstoffen anders dan huishoudelijke afvalstoffen (met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen). Voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen heeft de gemeente geen inzamel- en zorgplicht. Blijkens de memorie van toelichting bij de Wet Milieubeheer valt ook het grof huishoudelijk afval onder het begrip huishoudelijke afvalstoffen.

Grof huishoudelijk afval mag ook zeer beperkte hoeveelheden bouw- en sloopafval bevatten, afkomstig van activiteiten die iedere particulier wel eens in en om zijn woning doet. Te denken valt aan een kapotte dakpan, een kapotte binnendeur of verwijderde wandbekleding (zoals schrootjes). Bouw- en sloopafval afkomstig van activiteiten die doorgaans door een aannemer worden uitgevoerd, ongeacht of deze nu feitelijk door een aannemer of in eigen beheer door een zelfklussende particulier worden uitgevoerd, wordt aangemerkt als bedrijfsaval. Dit geldt ook voor afval van tuinwerkzaamheden die doorgaans door een hovenier of aannemer worden verricht, zoals tuinrenovaties. Als vuistregel kan worden gehanteerd dat al hetgeen dat valt onder de inboedelverzekering potentieel grof huishoudelijk afval is waarvoor afvalstoffenheffing wordt betaald, terwijl al hetgeen dat onder de opstalverzekering valt potentieel bouw- en sloopafval is waarvoor apart moet worden betaald. Ook als bouw- en sloopafval door huishoudens wordt aangeboden gelden dus de regels voor het aanbieden van bedrijfsafval.

Huishoudelijke afvalstoffen kunnen alleen aan de inzameldienst worden overgedragen door de gebruiker van een perceel. Als bijvoorbeeld verpakkingen of afval van werkzaamheden meegenomen worden door een leverancier of aannemer, kan dat niet als huishoudelijk afval aan de inzameldienst worden aangeboden. Dit geldt ook als het afval wel geaccepteerd zou worden als de gebruiker van een perceel het zelf zou aanbieden. Dit mede vanwege de controleerbaarheid en transparantie. Kantoren- winkel- en dienstenafval, dat in aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval valt onder de bedrijfsafvalstoffen. Dit geldt dus ook voor afval als koffie- en theerestanten, kranten en tijdschriften. In sommige gevallen is de scheidslijn moeilijk te trekken, bijvoorbeeld bij kantoor of praktijk aan huis. Als regel kan worden gehanteerd dat alle afval dat een relatie heeft met de bedrijfsmatige werkzaamheden of met de als kantoor of praktijk gebruikte ruimten, bedrijfsafval is.

Afvalscheiding

Het Uitvoeringsbesluit gaat uit van het zo veel mogelijk zinvol gescheiden aanbieden en inzamelen van afvalstoffen. De gescheiden ingezamelde deelstromen zijn de categorieën groente-, fruit- en tuinafval; papier en karton; verpakkingsglas; textiel; klein chemisch afval; wit en bruingoed; asbest; grof tuinafval en autowrakken, dan wel een separaat ingezameld deel van een der categorieën met een eigen karakteristieke samenstelling. De ongescheiden ingezamelde reststromen zijn de categorieën huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk restafval, die overblijven na het gescheiden houden van de deelstromen. Bij sommige deelstromen is niet alle afval voor hergebruik geschikt. Het is dan bij de deelstroom ongewenst en dient derhalve via het restafval te worden aangeboden. Enkele voorbeelden zijn kartonnen drankverpakkingen horen niet bij papier en keramiek hoort niet bij glas.

Artikelsgewijze toelichting

I Aanwijzing inzamelende instanties (Afvalstoffenverordening artikel 3, lid 3.)

Naast de in artikel 3 lid 2 van de afvalstoffenverordening genoemde inzameldienst, de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Zaanstad, zijn voor een aantal specifieke categorieën van huishoudelijke afvalstoffen andere inzamelaars actief betrokken bij de inzameling daarvan. Dit artikel is een weergave van alle instanties die ten tijde van de vaststelling van de afvalstoffenverordening reeds actief zijn of kunnen zijn bij de inzameling van de betreffende categorie van huishoudelijk afval.

II Aanwijzing te gebruiken inzamelmiddelen en - voorzieningen (Afvalstoffenverordening artikel 9, lid 2.)

Niet alle categorieën van huishoudelijke afvalstoffen worden op dezelfde wijze ingezameld. Voor enkele afvalstoffen geldt voor de gemeenten een wettelijke verplichting om deze bij of nabij het perceel waar deze afvalstroom vrijkomt in te zamelen. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke plicht zorg te dragen voor een locatie waar alle huishoudelijke afvalstoffen aangeboden kunnen worden. Dit is het brengdepot op lokaal of regionaal niveau. Op dit moment fungeert de gemeentelijke milieustraat aan de Symon Spiersweg 7 te Zaandam als een dergelijke voorziening. Dit artikel is een weergave van de inzamelmiddelen en -voorzieningen die voor het aanbieden van genoemde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen gebruikt dienen te worden. De nadere regels met betrekking tot de categorieën van huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden zijn apart opgenomen in dit Uitvoeringsbesluit.

III Afzonderlijk ter inzameling aanbieden (Afvalstoffenverordening artikel 13 lid 2)

De afvalstoffen moeten worden aangeboden aan een aangewezen of vergunde instantie. Dit is, op grond van artikel 3 lid 2 van de Afvalstoffenverordening , de Dienst Stadsbedrijven van de gemeente Zaanstad en daarnaast voor specifieke categorieën van huishoudelijke afstoffen de instanties die in artikel 1 van dit Uitvoeringsbesluit zijn aangewezen. Wit- en bruingoed kan op basis van het Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur en (de meeste artikelen van) het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur" tevens worden aangeboden aan de leverancier van de nieuwe apparatuur of aan het Regionaal Overslagstation voor wit- en bruingoed. De gemeentelijke milieustraat aan de Symon Spiersweg 7 te Zaandam fungeert als een dergelijke voorziening. Asbest dient conform het Asbestverwijderingsbesluit en de Bouwverordening gescheiden te worden aangeboden aan de inzameldienst. Asbest wordt niet aan huis opgehaald vanwege de daaraan verbonden risico's en vereisten. Het kan alleen worden gebracht naar het KCA-depot op de gemeentelijke milieustraat. Asbest kan ook worden verwijderd door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

IV Aanwijzing gebieden en / of percelen waar het aanbieden van huishoudelijk restafval in vuilniszakken dient plaats te vinden (Afvalstoffenverordening artikel 20).

Huishoudelijk restafval wordt in het overgrote gedeelte van de gemeente Zaanstad middels een individuele minicontainer dan wel een boven- of ondergrondse verzamelvoorziening ingezameld. Op plaatsen waar het (nog) niet mogelijk is om deze voorzieningen te gebruiken wordt het huishoudelijk restafval in vuilniszakken ingezameld. Het betreft met name situaties waar in of bij het perceel geen mogelijkheid is tot het neerzetten van individuele mini containers of waar in de nabijheid van het perceel geen mogelijkheid is om een verzamelvoorziening te plaatsen. Ook zijn er situaties waar de percelen niet bereikbaar zijn voor de inzamelvoertuigen. Het is de bedoeling om het aantal locaties waar vuilniszakken worden ingezameld zo veel mogelijk terug te dringen. Het eerste lid van dit artikel bevat een opsomming van de gebieden en / of percelen waar het gebruik van vuilniszakken is toegestaan.

In enkele van de genoemde gebieden worden door de gemeente (gele) vuilniszakken verstrekt. Het betreft hier met name de straten in het centrum van Zaandam waar vanwege de aanwezigheid van winkels en bedrijven het onderscheid tussen huishoudelijk- en bedrijfsafval in gedrang kan komen. Het tweede lid van dit artikel omvat de verplichting om uitsluitend gebruik te mogen maken van de door de gemeente verstrekte vuilniszakken.

Binnen de aangewezen gebieden zijn ook percelen waar ten behoeve van een gebruiker een ander inzamelmiddel (minicontainer) is verstrekt of een verzamelvoorziening is geplaatst. Het derde lid omvat een verbod om vuilniszakken te gebruiken indien een andere mogelijkheid is om het huishoudelijk restafval aan te bieden.

V Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel of inzamelvoorziening (Afvalstoffenverordening artikel 23, lid 1 en lid 3).

De aangegeven categorieën van huishoudelijke afvalstoffen dienen zonder inzamelmiddel ter inzameling te worden aangeboden. De inzameling van klein chemisch afval (KCA) gebeurt via de chemokar op een aantal periodieke standplaatsen volgens de afvalkalender. Het mag niet ter inzameling op de weg geplaatst worden, om verontreiniging van het milieu en gevaar voor mensen (kinderen) en dieren te voorkomen. Het dient daarom afgegeven te worden aan de medewerker van de chemokar. Als alternatief kan het klein chemisch afval worden afgegeven op het KCA-depot op de gemeentelijke milieustraat aan de Symon Spiersweg 7 te Zaandam. Ook kan KCA bij een aantal winkels en bedrijven waar het product gekocht is worden ingeleverd. De inzameling van de andere genoemde categorieen van huishoudelijke afvalstoffen kan normaal gesproken alleen na telefonische of elektronische afspraak. Daarnaast kunnen de afvalstoffen op het brengstation worden aangeboden. De aanbieder dient de nodige zorgvuldigheid te betrachten ter voorkoming van overlast en vervuiling van de aanbiedplaats en schade aan mensen, dieren of zaken. Het op de openbare weg plaatsen van de afvalstoffen is alleen toegestaan op de met de inzameldienst afgesproken datum en locatie. Het is dus ook strafbaar als grofvuil geplaatst wordt naast afval dat door derden al dan niet met de benodigde afspraak op de openbare weg is gezet. Ook bij een bestaande inzamelafspraak kan het bijplaatsen onwenselijk zijn in verband met eisen aan of gemaakte afspraken over hoeveelheid, aanbiedwijze of betaling. De aangeboden afvalstoffen dienen te voldoen aan eisen voor hanteerbaarheid. De genoemde eisen zijn gerelateerd aan handmatig inzamelen met standaard inzamelvoertuigen. De inzameldienst kan aangeven dat door andere wijze van inzameling lagere of hogere eisen van toepassing zijn. In dit artikel wordt een zak niet als inzamelmiddel aangemerkt, doch als aangeboden voorwerp. De aangeboden zakken dienen evenwel te voldoen aan de eerder gestelde eisen aan zorgvuldigheid.

Het aanbieden van afvalstoffen bij of nabij inzamelvoorzieningen blijkt vaak een aanzet te zijn voor permanente vervuiling (afvaldumpplaats) en levert voor de omgeving zeer ongewenste overlast. Door het verbod op de plaatsing van grofvuil nabij een inzamelvoorziening is de handhaving bovendien eenvoudiger.

VI Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden (Afvalstoffenverordening artikel 25, lid 1).

De toegestane dagen en tijden beogen het voorkomen van overlast, vervuiling en hinder. Het is wenselijk dat afvalstoffen en inzamelmiddelen zo kort mogelijk op de openbare weg staan.

Om 7.30 uur start de inzameling. Later aanbieden is mogelijk zolang de fysieke inzameling nog niet heeft plaatsgevonden. Aan later aangeboden kunnen geen rechten worden ontleend voor inzameling.

VII Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijk afval (Afvalstoffenverordening artikel 28).

Er zijn bijzondere omstandigheden waarbij al dan niet voorzienbaar grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen kunnen vrijkomen. Bijv. door overlijden, ontploffing, brand, storm, waterschade, bij het slopen van woningen of bij huisontruimingen.

Dit artikel biedt de mogelijkheid om voor het inzamelen van deze afvalstoffen, dat niet past binnen de reguliere inzameling, concrete afspraken te maken met de inzameldienst. Voor deze specifieke dienstverlening, die niet valt binnen de afvalstoffenheffing, kunnen kosten in rekening worden gebracht. De in rekening te brengen kosten hebben uitsluitend betrekking op de feitelijke werkzaamheden (arbeidsloon + materiaal). De verwerkingskosten voor huishoudelijke afvalstoffen valt wel binnen de afvalstoffenheffing en wordt niet (extra) in rekening gebracht.

VIII Inzameling andere categorieën afvalstoffen door de inzameldienst (Afvalstoffenverordening artikel 31).

Dit artikel biedt de in artikel 3 lid 2 van de Afvalstoffenverordening aangewezen inzameldienst de mogelijkheid om naast huishoudelijke afvalstoffen ook de genoemde categorieën van bedrijfsafvalstoffen inzamelen.

IX Ter inzameling aanbieden van andere categorieën afvalstoffen aan de inzameldienst (Afvalstoffenverordening artikel 32, lid 2).

Bedrijfsafval wordt in principe in een aparte route ingezameld. Dit gaat via een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de inzameldienst en de aanbieder (persoon of instantie). Daar waar inzameling apart van de huishoudelijke afvalstoffen niet wenselijk is, bijvoorbeeld om logistieke redenen, kan het bedrijfsafval samen met de overeenkomstige huishoudelijke afvalstoffen ingezameld worden. Voorbeelden waar dit kan spelen zijn in een woonwijk gelegen bedrijven met weinig bedrijfsafvalstoffen, klein composteerbaar materiaal van bedrijven: zogenaamd analoog GFT (beide onnodige milieubelasting door dubbele ritten) en woon-/werkeenheden en praktijken aan huis (fysiek scheidingsprobleem).

Aangezien bedrijfsafval niet aangemerkt kan worden als huishoudelijk afval, vallen de kosten voor inzameling ervan niet binnen de afvalstoffenheffing. Voor de inzameling ervan worden daarom door de inzameldienst kosten in rekening gebracht.