Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Volgnr.

Dienst/afd.

Concern/Bestuurszaken

Onderwerp:

Oss, 4 november 2008

Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2008;

besluit:

In te trekken:

“Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2003”, zoals die door de raad van de gemeente Oss is vastgesteld op 2 januari 2003;

Vast te stellen:

“Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009”.

Artikel 1. Algemeen.

De gemeente Oss kent de volgende onderscheidingen:

a. het ereburgerschap van de gemeente Oss;

b. de erepenning van de gemeente Oss;

c. de waarderingspenning van de gemeente Oss;

d. de raadspenning van de gemeente Oss;

e. het Osje van verdienste.

Artikel 2. Ereburgerschap van de gemeente Oss.

 • 1. Het ereburgerschap wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Oss, die zich voor de gemeente of de gemeenschap van Oss op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2. Het ereburgerschap wordt toegekend door burgemeester en wethouders, vertrouwelijk gehoord de daartoe aangewezen raadscommissie. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht van de raad.

 • 3. Degene aan wie het ereburgerschap is toegekend, ontvangt een gouden penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de bij het ereburgerschap behorende penning en oorkonde.

Artikel 3. Erepenning van de gemeente Oss

 • 1.

  De erepenning wordt slechts in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid, zowel aan ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Oss, die zich voor de gemeente of gemeenschap van Oss op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  De erepenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders. Het besluit wordt zo spoedig mogelijk vertrouwelijk ter kennis gebracht aan de fractie- voorzitters.

 • 3.

  Degene aan wie de erepenning is toegekend, ontvangt een zilveren penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de erepenning en oorkonde.

Artikel 4. De waarderingspenning van de gemeente Oss.

 • 1. De waarderingspenning van de gemeente Oss wordt in bijzondere gevallen toegekend, waarbij gedacht moet worden aan een afscheid of een jubileum, als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen die zich minimaal 15 jaar op één of meerdere specifieke terreinen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.

 • 2. De waarderingspenning van de gemeente Oss wordt toegekend door burgemeester en wethouders van Oss.

 • 3. Degene aan wie de waarderingspenning van de gemeente Oss is toegekend, ontvangt een bronzen penning en een oorkonde. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van penning en oorkonde.

Artikel 5. De raadspenning.

 • 1. De raadspenning wordt toegekend aan de leden van de gemeenteraad, die defungeren. Bij uitzondering kan het college van burgemeester en wethouders hiervan afwijken.

 • 2. Raadsleden die in aanmerking komen voor een raadspenning dienen minimaal één raadsperiode, dan wel vier jaar, zitting te hebben gehad in de gemeenteraad. Slechts bij zeer hoge uitzondering kan het college afwijken van de gestelde zittingsperiode.

 • 3. Slechts éénmaal wordt aan eenzelfde persoon een raadspenning toegekend.

 • 4. De raadspenning wordt toegekend door burgemeester en wethouders.

 • 5. Het raadslid ontvangt bij defungeren een bronzen penning. Burgemeester en wethouders bepalen vorm en opschrift van de raadspenning.

Artikel 6. Osje van verdienste.

 • 1. Een Osje van verdienste wordt in bijzondere gevallen toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen die zich op één of meerdere terreinen verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap of een deel van de gemeenschap.

 • 2. Het Osje van verdienste wordt toegekend door de burgemeester.

 • 3. Degene aan wie een Osje van verdienste is toegekend ontvangt een stalen osje, een bronzen osje of een zilveren osje. De burgemeester bepaalt welk Osje van verdienste hij toekent, afhankelijk van de waardering die de gemeente Oss tot uitdrukking wil brengen.

Artikel 7. Overige bepalingen.

 • 1. Het ereburgerschap, de erepenning en de raadspenning kunnen postuum worden toegekend.

 • 2. Aan de toekenning van de in deze verordening genoemde onderscheidingen zijn geen rechten of verplichtingen verbonden.

 • 3. Burgemeester en wethouders bepalen de datum, het tijdstip en de wijze waarop de betreffende onderscheiding wordt uitgereikt.

 • 4. In zeer bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders de begiftigde de toegekende onderscheiding ontnemen. Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit, waarvan aan betrokkene(n) mededeling wordt gedaan.

Artikel 8. Citeerartikel.

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2009".

Artikel 9. Inwerkingtreding.

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2009.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2008.