Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

Geldend van 03-06-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

Gemeenteraad

Onderwerp:

Volgnummer

Verordening inrichting antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss

Dienst/afdeling

Stadsbeleid/CEMO

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2010 ;

gelet op het advies van de raadscommissie Maatschappelijke Participatie van 27 april 2010 ;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

besluit:

Vast te stellen de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Oss

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder

 • a.

  wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • b.

  besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • c.

  antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 • d.

  klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet;

 • e.

  klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit;

 • f.

  klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit; g. ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;

 • h.

  protocol: afspraken hoe er omgesprongen moet worden met klachten.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden: - per post; - per e-mail; - telefonisch; - op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder

geval:

 • a.

  de afdoeningtermijn van klachten;

 • b.

  de wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  de registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1. Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2. Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3. Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4. Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 10 juni 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorzieningen gemeente Oss .

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 mei 2010 .

Coll: