Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Geldend van 04-12-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Gemeenteraad

Onderwerp:

Volgnummer

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Dienst/afdeling

GMJZ

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2008;

gelet op het advies van de raadscommissie van 21 oktober 2008;

overwegende dat voor inkoop met betrekking tot hoofdzakelijk groenonderhouds-werkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen, de gemeente Oss gebruik wil maken van de mogelijkheden die Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao). In deze artikelen wordt voorzien in het toepassen van een uitsluitend recht dat de gemeente Oss voor bepaalde diensten wil toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening;

dat door het vaststellen van een verordening aan een voorwaarde wordt voldaan om rechtmatig opdrachten met een sociale dimensie exclusief aan een onderneming te kunnen verstrekken om zo de doelstellingen van arbeidsparticipatie voor mensen in een achterstandspositie te kunnen realiseren;

dat de diensten in hoofdzaak opdrachten betreffen met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten in gemeentelijke gebouwen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

besluit:

vast te stellen de

Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke dienstenVerordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

uitsluitend recht: hetgeen wordt verstaan onder uitsluitend recht in artikel 1, aanhef en onder bbb, van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

Artikel 2. Uitsluitend recht

Met betrekking tot hoofdzakelijk groenonderhoudswerkzaamheden, schoonmaak, catering en overige facilitaire diensten kan een uitsluitend recht worden toegekend aan een onderneming.

Artikel 3. Aanwijzing

Het College van burgemeester en wethouders kan een onderneming aanwijzen die de in artikel 2 genoemde werkzaamheden uitvoert.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening vestigen uitsluitend recht voor specifieke diensten.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 november 2008

De gemeenteraad voornoemd,

Coll: