Regeling vervallen per 16-03-2012

Verordening, regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de adviesraad Wmo

Geldend van 01-01-2007 t/m 15-03-2012

Intitulé

Verordening, regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de adviesraad Wmo

De raad van de gemeente Eemsmond;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en artikel 12 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

Overwegende dat de gemeenteraad geen wensen of zienswijzen kenbaar heeft gemaakt naar aanleiding van het concept besluit;

b e s l u i t :

 • 1.

  een commissie in te stellen, als bedoeld in artikel 83 en 84 van de Gemeentewet genaamd adviesraad;

 • 2.

  de navolgende verordening, regelende de taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de adviesraad Wmo vast te stellen.

Begripsomschrijvingen

Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning, hierna te noemen Wmo

Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemeente Eemsmond

Cliëntenparticipatie: Inspraak door een groep burgers die de vragers naar maatschappelijke ondersteuning in de Gemeente Eemsmond vertegenwoordigt.

Adviesraad Wmo: Het inspraakorgaan in het kader van cliëntenparticipatie zoals bedoeld in de Wmo, ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Eemsmond.

Voorbereidingsgroep cliëntenparticipatie Wmo: Een tijdelijk gevormde groep vertegenwoordigers van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, voorgedragen door alle belangen- en cliëntenorganisaties werkzaam in of voor inwoners van de Gemeente Eemsmond, die bij de gemeente bekend zijn en die de vorming en installatie van een adviesraad Wmo voorbereiden.

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

 • 1. De adviesraad Wmo heeft vier taken, binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders:

  • a.

   het verstrekken van adviezen –gevraagd en ongevraagd- aan het college van burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g van de Wmo; vanuit de positie van vragers naar maatschappelijke ondersteuning, evenals over de uitvoering en de uitgaven hiervan;

  • b.

   de adviesraad Wmo brengt in ieder geval advies uit over:

   • ·

    het vierjaarlijks op te stellen beleidsplan Wmo

   • ·

    vaststelling en wijziging van de verordeningen die ter uitvoering worden opgesteld

   • ·

    de ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid Wmo

   • ·

    het formuleren en vaststellen van de vragen, die ten grondslag liggen aan de evaluatie, de verantwoording van het gevoerde beleid Wmo

   • ·

    de wijze waarop cliënten keuzevrijheid wordt geboden in de Wmo

   • ·

    De aanbestedingsprocedures van de WMO

  • c.

   het verzamelen van informatie over maatschappelijke ondersteuning om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk uit te kunnen voeren;

  • d.

   het blijvend afstemmen met bestaande adviesorganen in de gemeente en het bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen en personen die te maken krijgen met de wet. De Wmo Adviesraad zal voor deze organisaties, instellingen, groeperingen en personen als aanspreekpunt voor de gemeente dienen.

Artikel 2 Samenstelling en omvang

 • 1. Bij de samenstelling van de adviesraad Wmo wordt gestreefd naar een zo breed mogelijke samenstelling

 • 2. De adviesraad Wmo bestaat uit tenminste zeven (7) leden en maximaal 15 (15) leden, echter op voorwaarde dat zo veel mogelijk prestatievelden van de Wmo zijn vertegenwoordigd.

 • 3. De doelgroepen van de prestatievelden van de WMO worden in de Gemeente Eemsmond gerepresenteerd in clusters. Het ideaal van de WMO raad is dat alle clusters vertegenwoordigd zijn. Eventueel kan het cluster Jeugd in een andere overlegstructuur worden geplaatst. De clusters binnen de Gemeente Eemsmond zijn: Gehandicapten/mensen met een (fysieke of verstandelijke) beperking, GGZ (Geestelijke gezondheidszorg), Senioren, Mantelzorgers en vrijwillige hulpverleners, vrijwilligers en jeugd. De leden worden op voordracht van de adviesraad Wmo door het college van burgemeester en wethouders benoemd.

 • 4. Deskundigen, zowel gemeentelijk als extern, kunnen per onderwerp worden uitgenodigd in de vergadering van de adviesraad Wmo.

 • 5. Tenminste éénmaal per jaar wordt door de adviesraad Wmo een bijeenkomst georganiseerd met alle belangen- en cliëntenorganisaties werkzaam in de Gemeente Eemsmond en voor inwoners van de Gemeente Eemsmond, over actuele, Wmo-relevante thema’s en voorts zo vaak als dit door de Adviesraad nodig wordt geacht.

Artikel 3 Voordracht en zittingsduur

 • 1. Op basis van een wervingsadvertentie kunnen potentiële leden van de adviesraad Wmo zich aanmelden, waarna selectiegesprekken plaatsvinden, behoudens het bepaalde in art. 2, lid 3.

 • 2. De selectiegesprekken worden gehouden door de selectiecommissie van de adviesraad Wmo.

 • 3. De selectie vindt plaats op basis van een profielschets.

 • 4. De leden worden op voordracht van de adviesraad Wmo door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 5. De leden kunnen maximaal een tweetal periodes zitting hebben in de adviesraad Wmo. Aftredende leden zijn in principe herbenoembaar.

 • 6. Bij tussentijdse vacatures geschiedt de benoeming voor de duur van de resterende zittingsperiode.

Artikel 4 Overgangsartikel

In afwijking van het bepaalde in artikel 2, 3 en 7 geschiedt de benoeming voor de eerste keer zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van dit reglement.

Dit geschiedt op basis van gehouden selectiegesprekken door de voorbereidingsgroep Cliëntenparticipatie Wmo.

Artikel 5 Lidmaatschap beëindiging

 • 1. Het lidmaatschap van de adviesraad Wmo eindigt:

  a. door het aflopen van de zittingsperiode;

  b. door overlijden;

  c. door het nemen van ontslag;

  d. door verlies van de hoedanigheid waarin werd benoemd.

 • 2. Het college kan op aanbeveling van de adviesraad Wmo het lidmaatschap vervallen verklaren, indien dit lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige redenen verzuimt.

 • 3. In tussentijdse vacatures wordt binnen drie maanden voorzien.

Artikel 6 Informatieverschaffing

1. De adviesraad Wmo ontvangt van gemeentewege alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling, op een zodanig tijdstip dat invloed mogelijk is op de beleidsvorming en besluitvorming.

Artikel 7 De Voorzitter

 • 1 Op basis van een wervingsadvertentie en een profielschets wordt de voorzitter op voordracht van de Wmo adviesraad door het college van burgemeester en wethouders

 • 2 De voorzitter wordt benoemd voor de periode van vier jaar

 • 3 Herbenoeming kan maximaal voor één periode plaatsvinden

 • 4 De voorzitter heeft geen stemrecht. De doelgroep waarvoor de voorzitter zitting heeft kan een nieuw lid in de adviesraad doen plaatsnemen.

 • 5 Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de algemeen adjunct de taken van de voorzitter waar.

 • 6 Het lidmaatschap van de voorzitter eindigt:

  • a.

   door het aflopen van de zittingsperiode

  • b.

   door overlijden

  • c.

   door het nemen van ontslag

  • d.

   indien de voorzitter op enig moment het vertrouwen van 2/3 van de leden van de adviesraad wmo heeft verloren, kan het college van burgemeester en wethouders het voorzitterschap doen beëindigen

Artikel 8 De Secretaris

 • 1. Op verzoek van de adviesraad Wmo kan tijdens het eerste jaar van inwerkingtreding van de Wmo een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar optreden als secretaris. Anders voorziet de adviesraad Wmo uit zijn midden in een secretaris

 • 2. De secretaris is belast met de dagelijkse werkzaamheden die uit de taak van de adviesraad Wmo voortvloeien.

 • 3. Bij ontstentenis van de secretaris neemt de algemeen adjunct diens taak over.

 • 4. Ondertekening van adviezen aan het college geschiedt door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 9 De Vergaderingen

 • 1. De adviesraad Wmo vergadert ten minste viermaal (4) per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie andere leden het nodig oordelen, dit onder opgave van redenen. In dit laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen twee weken na de datum van het daartoe strekkende verzoek.

 • 2. De vergaderingen worden, zoveel mogelijk, tenminste tien werkdagen van te voren aan de leden per uitnodiging bekend gemaakt.

 • 3. De uitnodiging bevat de agenda, alsmede dag, uur en plaats van de vergadering. De secretaris draagt zorg voor de oproep als bedoeld in lid 2.

 • 4. Vergaderingen vinden geen doorgang indien blijkens de presentielijst minder dan de helft plus één van het aantal zitting hebbende leden is opgekomen.

 • 5. Indien een vergadering krachtens het bepaalde in lid 4 geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd. Tussen de eerste en tweede vergadering moet een tijdvak van tenminste 24 uur liggen. In deze tweede vergadering kunnen besluiten genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden, doch alleen over onderwerpen in de oproeping tot de vergadering vermeld.

Artikel 10 Openbaarheid

 • 1. De vergaderingen van de adviesraad Wmo zijn openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten wanneer ten minste drie van de aanwezige leden het vorderen of de voorzitter het nodig acht.

 • 3. De adviesraad Wmo beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

 • 4. De voorzitter kan ten aanzien van de inhoud van stukken de leden (tijdelijke) geheimhouding opleggen.

 • 5. Plaats, datum, en aanvangsuur worden ter openbare kennis gebracht.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1 De uit te brengen adviezen van de adviesraad Wmo worden bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden genomen.

 • 2 De adviesraad Wmo kan besluiten nemen zonder de eigen achterban te raadplegen en

 • 3 zonder last of ruggespraak.

 • 4 Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de aanwezige leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 5 Over alle zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij het doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen, bij gesloten en ongetekende briefjes.

Artikel 12 faciliteiten en vergoedingen

 • 1. Van gemeentewege wordt zorggedragen voor het aan de adviesraad Wmo beschikbaar stellen van passende vergader- en spreekkameraccommodatie, die ook toegankelijk is voor mensen met een functiebeperking.

 • 2. De leden van de adviesraad Wmo genieten voor elke bijgewoonde vergadering van de adviesraad Wmo een presentiegeld en reiskostenvergoeding.

 • 3. Van gemeentewege wordt zorggedragen voor voldoende financiële middelen voor een goede taakuitoefening daaronder begrepen het bevorderen van deskundigheid van de leden van de adviesraad Wmo. Eveneens voor het op een adequate wijze kunnen verstrekken van informatie aan de inwoners van de gemeente Eemsmond over de uitgebrachte adviezen.

 • 4. De Wmo adviesraad heeft recht op ambtelijke ondersteuning.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. De adviesraad Wmo verstrekt aan het college alle gewenste inlichtingen over zijn werkzaamheden.

 • 2. Opheffing van de adviesraad Wmo kan slechts geschieden: bij besluit van het college, de adviesraad Wmo gehoord.

 • 3. Indien de Wmo van rijkswege wordt ingetrokken.

 • 4. Waarin dit reglement niet voorziet neemt de Wmo adviesraad Eemsmond een besluit met inachtneming van hetgeen hierover staat vermeld in het reglement adviesraad.

 • 5. Aanvullingen en wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het college, de adviesraad Wmo gehoord.

Artikel 14 Naamgeving en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Wmo adviesraad Eemsmond 2006.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond, gehouden op 7 december 2006.
De raad voornoemd,
Voorzitter,
Griffier,