Verordening rekenkamercommissie gemeente Oss 2010

Geldend van 27-05-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamercommissie gemeente Oss 2010

Gemeenteraad

Onderwerp: Volgnummer 2010-27

Verordening rekenkamercommissie 2010 Dienst/afdeling Raadsgriffie

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van de raadsgriffier van 29 maart 2010;

gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur, Organisatie en Bedrijvigheid van 26 april 2010;

gelet op artikel 81oa van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

Verordening rekenkamercommissie gemeente Oss 2010

Paragraaf 1: Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie

 • b.

  rekenkamercommissie: commissie die bij verordening de rekenkamerfunctie vervult c. leden: de leden van de rekenkamercommissie

 • d.

  college: college van burgemeester en wethouders

 • e.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of waarbij met de beschikbare middelen zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt f. doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald

 • g.

  rechtmatigheid: de mate waarin het gemeentelijk beleid voldoet aan de wettelijke kaders en regelgeving.

 • h.

  gemeentebestuur: gemeenteraad, burgemeester, college van burgemeester en wethouders en raadsadviescommissies

Paragraaf 2: Taak, samenstelling en lidmaatschap van de rekenkamercommissie

Artikel 2 Taak van de commissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de rekenkamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie is verantwoordelijk voor het doen van onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur van Oss gevoerde beleid, waarbij de nadruk ligt op de doeltreffendheid en doelmatigheid.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De rekenkamercommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden .

 • 2.

  Op voordracht van een door of namens de raad ingestelde selectiecommissie benoemt de raad de voorzitter en de leden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden voor een periode van vier jaar benoemd.

 • 4.

  Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zijn plaats ingenomen door een vaste plaatsvervangend voorzitter die door de rekenkamercommissie uit haar midden wordt aangewezen.

 • 5.

  De voorzitter en de leden leggen, voordat zij hun functie kunnen uitoefenen, in een vergadering van de raad in de handen van de voorzitter van de raad de volgende eed (verklaring en belofte) af:

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot voorzitter/lid van de rekenkamercommissie benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als voorzitter/lid van de rekenkamercommissie naar eer en geweten zal vervullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar en beloof ik!)”

6.De zittingsduur van de voorzitter en de leden, die worden benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, is gelijk aan de zittingsduur van degene in wiens plaats zij worden benoemd.

Artikel 4 Einde van het lidmaatschap en non-activiteit

 • 1. De voorzitter of een lid wordt door de raad ontslagen:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het voorzitter/lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   wanneer hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien hij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien hij naar het oordeel van de raad ernstig nadeel toebrengt aan het in hem gestelde vertrouwen.

 • 2. De raad stelt de voorzitter of een lid op non-activiteit indien:

  • a.

   hij zich in voorlopige hechtenis bevindt;

  • b.

   hij bij een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • c.

   hij onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld ingevolge een nog niet onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak.

 • 3. Indien de voorzitter of een lid al dan niet tussentijds wordt ontslagen, blijft vertrouwelijkheid gelden totdat het onderzoek is gepubliceerd (artikel 8 lid 9).

Artikel 5 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Paragraaf 3: de werkwijze van de rekenkamercommissie

Artikel 6 Onderwerpselectie, opdrachtverlening en werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie kiest de onderwerpen voor haar onderzoek, formuleert de probleemstelling en de onderzoeksvragen en stelt de onderzoeksopzet vast. 2. De onderwerpen van onderzoek worden jaarlijks vóór 15 november als onderzoeksprogramma voor het jaar daaropvolgend ter kennisname aan de raad toegestuurd.

 • 3. De in lid 1 bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie rechtstreeks ter kennisname toegestuurd aan de gemeenteraad. 4. De rekenkamercommissie is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taken nodig acht. Tevens is zij bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De rekenkamercommissie kan de medewerkers van de rekenkamercommissie en externe deskundigen, die haar eventueel bij de uitvoering van haar taak terzijde staan, machtigen tot het inwinnen van deze inlichtingen en het verzamelen van informatie.

 • 5. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie naar redelijkheid gestelde termijn te verstrekken.

 • 6. De rekenkamercommissie stelt de betrokken partijen bij het onderzoek in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, doch minimaal twee weken, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken.

 • 7. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en andere betrokken partijen, aan de raad aangeboden.

Artikel 7 Werkterrein

Het werkterrein van de rekenkamercommissie strekt zich uit over alle (semi)gemeentelijke instellingen waarvoor de gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt of waarvan de activiteiten geheel of voor een substantieel deel door de gemeente worden bekostigd.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, sturing en begeleiding van het onderzoek.

 • 2. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, op de door haar te bepalen uren en dagen.

 • 3. De meerderheid van de rekenkamercommissie beslist wanneer de rekenkamercommissie bijeenkomt.

 • 4. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van vergaderingen, het bewaken van uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming.

 • 5. Een vergadering van de rekenkamercommissie gaat alleen door indien tenminste een lid en ofwel de voorzitter ofwel de plaatsvervangend voorzitter aanwezig zijn.

 • 6. De rekenkamercommissie bepaalt bij meerderheid de onderwerpen die onderzocht zullen worden, het formuleren van de onderzoeksvragen en de probleemstelling en het vaststellen van de onderzoeksopzet.

 • 7. Gemotiveerde verzoeken tot het verrichten van een onderzoek kunnen door eenieder worden ingediend, waarbij deze verzoeken wel het door de gemeente Oss gevoerde beleid moet betreffen.

 • 8. Indieners van een gemotiveerd verzoek tot het verrichten van een onderzoek krijgen binnen vier weken bericht in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan.

 • 9. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar.

 • 10. Besluiten in de rekenkamercommissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken beslist de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de stem van de plaatsvervangend voorzitter. Een stemming is alleen geldig indien alle aanwezige leden en de voorzitter dan wel, bij diens afwezigheid, de plaatsvervangend voorzitter daaraan hebben deelgenomen.

Artikel 9 Secretaris.

 • 1.

  De rekenkamercommissie voorziet zelf in het aantellen van een secretaris.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 10 Medewerkers en externe deskundigen

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd, ten laste van het budget als bedoeld in artikel 11, (tijdelijk) medewerkers aan te stellen.

 • 2.

  De medewerkers van de rekenkamer verrichten werkzaamheden voor de rekenkamercommissie en zijn terzake van de werkzaamheden uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de rekenkamercommissie.

 • 3.

  Medewerkers kunnen, indien de rekenkamercommissie hen daartoe de bevoegdheid toekent, alle informatie verzamelen die de rekenkamercommissie in het belang van het onderzoek nodig acht.

 • 4.

  De rekenkamercommissie is tevens bevoegd, ten laste van het budget als bedoeld in artikel 11, externe deskundigen in te schakelen. Het hiervoor in lid 2 gestelde is op de externe deskundigen dienovereenkomstig van toepassing.

Paragraaf 4: Slotbepalingen

Artikel 11 Budget

 • 1. De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in voorgaand lid bedoeld budget worden de kosten gebracht van onder andere:

  • a. de medewerkers;

  • b. de kosten van externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • c. de vergadervergoeding van € 150,- voor de voorzitter en de leden, alsmede een uurvergoeding van € 50,- per onderzoeksuur;

  • d. eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. Voor de besteding van het budget is de rekenkamercommissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 12 Evaluatie

Minimaal een half jaar voor het verstrijken van de benoemingstermijn evalueert de commissie zichzelf. In deze evaluatie dienen in ieder geval de volgende punten aan de orde te komen:

 • a.

  het functioneren van de voorzitter en de leden;

 • b.

  de hoogte van het budget;

 • c.

  de hoogte van de vergoeding voor de voorzitter en de leden;

 • d.

  de samenstelling van de commissie;

 • e.

  het onderzoeksproces en

 • f.

  de effecten van de onderzoeksresultaten.

Artikel 13 Inwerkingtreding; intrekken oude regelingen

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. De “Verordening rekenkamercommissie gemeente Oss”, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 juni 2006, wordt ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Oss 2010”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 20 mei 2010.
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier, drs. P.H.A. van den Akker
De voorzitter, H.W.M. Klitsie.