Beleidsregel 'Ontheffingverlening voor openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen (roulatiesysteem)

Geldend van 01-07-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2010

Intitulé

Beleidsregel 'Ontheffingverlening voor openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen (roulatiesysteem)

Artikel

1. Inleiding en grondslagen

Ontheffing verlening

Op grond van artikel 6 lid 1 van de Verordening winkeltijden kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 lid 1 onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden ten behoeve van winkels die gesloten zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen. Het college van Veldhoven kan voor ten hoogste 2 winkels ontheffing verlenen (artikel 6 lid 2 Verordening winkeltijden en artikel 3 lid 4 van de Winkeltijdenwet). Volgens artikel 6 lid 3 van de Verordening winkeltijden worden de ontheffingen verleend op basis van een door het college van burgemeester en

wethouders vastgesteld roulatiesysteem.

Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Volgens artikel 4 van de Verordening winkeltijden kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing intrekken en wijzigen, indien voldaan wordt aan de daarin genoemde intrekkings- en wijzigingsgronden.

Voorschriften en beperkingen

Het college van burgemeester en wethouders kan aan de ontheffing, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening winkeltijden, voorschriften en beperkingen verbinden.

2. Roulatiesysteem

Door middel van een roulatiesysteem vindt de ontheffingverlening voor openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op een eerlijke wijze plaats. Uit onderzoek bij regiogemeentes en andere gemeentes in Nederland blijkt dat meerdere gemeentes een roulatiesysteem hanteren en dat dit systeem naar tevredenheid werkt.

Het roulatiesysteem wordt als volgt toegepast bij de ontheffingverlening:

 • *

  Ingangsdatum van de ontheffing is 1 juli 2010

  Op deze datum lopen de huidige ontheffingen af en kunnen er nieuwe ontheffingen worden verleend;

 • *

  De ontheffing wordt verleend voor de periode van 1 jaar

  Op deze manier profiteren de winkels, aan wie een ontheffing is verleend, van alle "drukke" en "niet-drukke" dagen in een jaar. De periode voor ontheffing loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar, met uitzondering van een ontheffing die, als gevolg van intrekking of wijziging van een aan hem voorafgaande ontheffing, is verleend voor een andere periode (zie hieronder);

 • *

  Alle geïnteresseerde ondernemers komen in aanmerking voor de ontheffing vanaf 1 j uli 2010

  Zowel de aanvragers die op dit moment geen ontheffing hebben, als de huidige ontheffinghouders die een aanvraag hebben ingediend, komen in aanmerking voor de ontheffing vanaf 1 juli 2010. De reden hiervoor is dat het roulatiesysteem een geheel nieuw systeem voor ontheffingverlening is en om te voorkomen dat er sprake is van willekeur;

 • *

  De volgorde van ontheffingverlening wordt op basis van een loting bepaald, onder toeziend oog van een notaris

  De volgorde (nummer 1 t/m 5) wordt door middel van een loting bepaald. Hierbij is een notaris aanwezig. De geïnteresseerde ondernemers mogen ook bij de loting aanwezig zijn.

 • *

  Bij de loting wordt geen rekening gehouden met de Detailhandels-structuurvisie op dit punt

  Naar aanleiding van de discussie tijdens de raadsbijeenkomst van 20 april 2010 is besloten de Detailhandelsstructuurvisie los te laten op dit punt. Alle geïnteresseerde ondernemers nemen deel aan de loting (1 pool) en door de loting wordt bepaald wie in welke volgorde geopend mag zijn op zon- en feestdagen.

 • *

  Nieuwe gegadigden sluiten achter aan

  Bij het aandienen van nieuwe gegadigden, sluiten deze nieuwe gegadigden achter in de rij aan. Dit betekent dat de eerste nieuwe gegadigde nummer 6 in de rij wordt. Het nummer in de rij voor de nieuwe gegadigde wordt bepaald op basis van de datum van ontvangst van de aanvraag van de nieuwe gegadigde. Indien sprake is van gelijke data van binnenkomst van de aanvraag, wordt er geloot voor het toewijzen van het nummer;

 • *

  Bij intrekking van de ontheffing (al dan niet op verzoek van de ontheffinghouder), vervalt het nummer van de loting of binnenkomst van de aanvraag om een ontheffing definitief

  Bij intrekking van de ontheffing vervalt voor de betreffende ondernemer het nummer van loting of binnenkomst van de aanvraag definitief en schuiven de daaropvolgende ondernemers definitief een plaats naar voren. Indien de betreffende ondernemer opnieuw voor openstelling van zijn winkel als avondwinkel op zon- en feestdagen in aanmerking wil komen, moet hij een nieuwe aanvraag voor een ontheffing indienen bij het college;

 • *

  Bij intrekking of wijziging van de ontheffing (al dan niet op verzoek van de ontheffinghouder), mag de openingsperiode van de eerstvolgende ondernemer die op dat moment niet in het bezit is van een ontheffing voor die periode naar voren schuiven als de ondernemer dit wenst, waarbij het uitgangspunt geldt dat de periode van openstelling voor alle ondernemers gelijk is (1 jaar)

  De gemeente neemt in het geval van intrekking of wijziging van een ontheffing m.b.t. de openingsperiode contact op met de eerstvolgende ondernemer die op dat moment niet in het bezit is van een ontheffing voor die periode om het verzoek van naar voren schuiven voor te leggen. Indien de eerstvolgende ondernemer zijn periode naar voren wil schuiven, worden ook de daaropvolgende ondernemers, die op dat moment geen ontheffing voor die periode hebben, benaderd of zij hun periode naar voren willen schuiven of dat zij hun 'oorspronkelijke' periode willen behouden;

 • *

  Een wijziging van de Winkeltijdenwet kan een wijziging van de Verordening winkeltijden met zich meebrengen, waarbij het roulatiesysteem en de bijbehorende loting vervallen

  Dit omdat er nu het een en ander landelijk en Europees gezien speelt ten aanzien van winkeltijden.

3. Uitslag loting

Op 28 mei 2010 om omstreeks 12.00 uur heeft in de raadszaal van het gemeentehuis de loting plaatsgevonden voor de volgorde van ontheffingverlening voor de openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen. Notaris mr. J.M.J.M. Erdkamp heeft de loting verricht.

Hierbij waren de heer A. van Reijen (PLUS van Reijen B.V.), de heer J. van Doormalen (Van Doormalen Veldhoven B.V.) en de heer B. Soetens (Albert Heijn, Meiveld 8) aanwezig. De uitslag van de loting is als volgt:

 • 1.

  PLUS van Reijen B.V., Dommelshei 10, 5508 VG Veldhoven locatie supermarkt: Dommelshei 10 Veldhoven;

 • 2.

  Van Doormalen Veldhoven B.V., Postbus 94, 5580 AB Waalre locatie supermarkt: De Schaatsenmaker 8 Veldhoven;

 • 3.

  Albert Heijn, Meiveld 8, 5501 KA Veldhoven locatie supermarkt: Meiveld 8 Veldhoven;

 • 4.

  Albert Heijn B.V., Rapportstraat 2, 5504 BP Veldhoven locatie supermarkt: Rapportstraat 2 Veldhoven;

 • 5.

  Jumbo Supermarkten B.V., Postbus 8, 5460 AA Veghel locatie supermarkt: Pleintjes 122 Veldhoven.

Van de loting is een akte van proces-verbaal opgemaakt door de notaris. Deze akte is niet openbaar. Wel kan voor belangstellenden van de akte m.b.t. de uitslag van de loting een uittreksel worden opgesteld.

Periode van openstelling

Volgens het bovenstaande roulatiesysteem, onder voorbehoud van intrekking of wijziging van een ontheffing, mogen de winkels met de volgende nummers in de volgende periodes geopend zijn als avondwinkel op zon- en feestdagen:

 • *

  Nummer 1 en 2: van 1 juli 2010 t/m 30 juni 2011;

 • *

  Nummer 3 en 4: van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2012;

 • *

  Nummer 5 en 1 (of evt. 6): van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013;

 • *

  Etcetera: etcetera.

Geen deelname roulatiesysteem: schriftelijk verzoek tot intrekking ontheffing

Indien bovenstaande en tussentijds bijkomende ondernemers geen deel meer willen nemen aan het roulatiesysteem, dienen zij dit schriftelijk te melden en een schriftelijk verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders om hun ontheffing in te trekken.

4. Ontheffingverlening

Bovenstaande winkels (5 stuks) hebben allen een aanvraag ingediend voor een ontheffing voor openstelling van de winkel als avondwinkel op zon- en feestdagen. Aan alle winkels wordt een ontheffing verleend, toegespitst op de bovenstaande periodes.

Indien er tussentijds een wijziging in de periode plaatsvindt door bijvoorbeeld een intrekking of wijziging van een ontheffing, neemt de gemeente contact op met de eerstvolgende ondernemer aan wie op dat moment geen ontheffing is verleend voor die periode.

5. Voorschriften en beperkingen, verbonden aan de ontheffing

Gezien de klachten die binnen zijn gekomen naar aanleiding van het voornemen om ontheffingen te verlenen voor openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen op basis van een roulatiesysteem, is het van belang deze klachten mee te wegen bij de ontheffingverlening. Het is daarom belangrijk om de juiste voorschriften en beperkingen te stellen aan de ontheffing.

De volgende voorschriften en beperkingen worden in ieder geval verbonden aan de ontheffing die wordt verleend aan een avondwinkel op zon- en feestdagen:

 • 1.

  Er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet;

 • 2.

  Uw winkel dient op zon- en feestdagen gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur en tussen 22.00 uur en 24.00 uur. Deze tijden gelden ook op door het college van burgemeester en wethouders aangewezen koopzon- en feestdagen;

  In de Verordening winkeltijden is aangegeven dat de winkel op zon- en feestdagen gesloten dient te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur. Aan dit voorschrift wordt voldaan door bovengenoemd voorschrift te stellen. Om de overlast voor omwonenden (mede op grond van ontvangen klachten in mei 2010) in de late uren te verminderen en te beperken, wordt een beperking aangebracht op de eindtijd voor openstelling van een avondwinkel op zon- en feestdagen (de eindtijd is bepaald op 22.00 uur);

 • 3.

  Uw winkel mag maximaal 2 keer geen gebruik maken van de ontheffing voor openstelling op zon- en feestdagen tussen 16.00 uur en 22.00 uur;

 • 4.

  Alle door bevoegde ambtenaren van de gemeente en politie te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk door u worden opgevolgd;

 • 5.

  Indien er door bevoegde ambtenaren van de gemeenten en/of politie overlast wordt geconstateerd naar aanleiding van de openstelling van uw winkel op zon- en feestdagen, kan het college de ontheffing intrekken of wijzigen (andere of nadere voorschriften stellen).

Deze voorschriften en beperkingen kunnen in de ontheffing worden aangevuld met andere maatwerkvoorschriften en -beperkingen.

De winkels die een ontheffing krijgen voor openstelling van hun winkel op zon- en feestdagen tussen 16.00 uur en 22.00 uur worden aangemerkt als 'avondwinkel' op zon- en feestdagen.

6. Intrekking of wijziging van de ontheffing

Volgens artikel 4 van de Verordening winkeltijden kan het college van burgemeester en wethouders een ontheffing intrekken of wijzigen, indien voldaan wordt aan de intrekkings- dan wel wijzigingsgronden die in dit artikel zijn gesteld. Hier is sprake van beleidsvrijheid voor het college. In deze beleidsregel wordt bepaald hoe omgegaan wordt met bepaalde intrekkings- dan wel wijzigingsgronden.

Intrekkings- en wijzigingsgrond: gevaar voor openbare orde, veiligheid of

woon- en leefklimaat (artikel 4 onder c Verordening winkeltijden)

Bij klachten uit de wijk waar de winkel gevestigd is die een ontheffing heeft gekregen, wordt aan de hand van de aard en het aantal van de gegronde klachtenuit de betreffende wijk, beoordeeld of er een intrekkings- dan wel wijzigingsgrondaan de orde is en kan het college de ontheffing intrekken dan wel wijzigen. Criteria die bij de invulling van deze intrekkings- en wijzigingsgrond o.a. een rolspelen zijn:

 • o

  relevante eisen in het Activiteitenbesluit, die aan een winkel zoals bedoeldin artikel 6 van de Verordening winkeltijden zijn gesteld;

 • o

  parkeeroverlast;

 • o

  geluidsoverlast en;

 • o

  veiligheid.

Intrekkings- en wijzigingsgrond: niet nakomen van voorschriften en beperkingen (artikel 4 onder d Verordening winkeltijden)

Het college trekt de ontheffing in, indien geconstateerd wordt dat de winkel meer dan 2 keer (dus 3 keer of meer) geen gebruik heeft gemaakt van de ontheffing om op zon- en feestdagen tussen 16.00 uur en 22.00 uur geopend te zijn. Dit om te voorkomen dat het een 'blokkeerontheffing' wordt.

7. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel 'Ontheffingverlening voor openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen (roulatiesysteem)' en treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juni 2010.