Regeling vervallen per 01-01-2008

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zandvoort

Geldend van 15-11-2003 t/m 31-12-2007

Intitulé

De raad van de gemeente Zandvoort besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Zandvoort.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  doelmatigheid

  het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  doeltreffendheid

  de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 2 (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt ieder jaar uiterlijk voor 15 december een onderzoeksplan naar de raad van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 3. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking per 15 november 2003, met dien verstande dat zij van toepassing is op het verslagjaar 2004 en later.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Zandvoort”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad d.d. 28 oktober 2003.

de griffier
de voorzitter