Regeling vervallen per 28-11-2023

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Drimmelen

Geldend van 12-11-2010 t/m 27-11-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2009

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Drimmelen

De raad van de gemeente Drimmelen

gelet op artikel 213a Gemeentewet,

BESLUIT:

vast te stellen de

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Drimmelen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: De mate waarin de aan doelstellingen gerelateerde prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

 • c.

  Organisatiegericht onderzoek: Onderzoek op hoofdlijnen naar de sterke en verbeterpunten van een organisatorische eenheid of onderdeel daarvan met name gericht op de vraag of de voorwaarden aanwezig zijn om doelmatig te kunnen werken.

 • d.

  Themagericht onderzoek: Onderzoek naar de uitvoering van een gemeentelijke taak of een cluster van gemeentelijke taken met name gericht op de vraag of er doelmatig wordt gewerkt .

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1. Het college onderzoekt de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken en van het functioneren van gemeentelijke organisatie-eenheden.

  • a.

   iedere gemeentelijke afdeling wordt eens in de 10 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen;

  • b.

   jaarlijks wordt tenminste één themagericht onderzoek verricht naar de doelmatigheid van de uitvoering van gemeentelijke taken

 • 2. Het college toetst de doeltreffendheid van minimaal één (deel) van een programma's of paragraaf.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1. Het college zendt gelijktijdig met de begroting (onderdeel bedrijfsvoeringsparagraaf) een onderzoeksplan naar de raad en de rekenkamercommissie omtrent de te verrichten interne onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid.

 • 2. De onderzoeken worden in het onderzoeksplan opgenomen op basis van selectiecriteria zoals vermeld in het protocol doelmatigheids- en/of doeltreffendheidsonderzoeken.

 • 3. In het onderzoeksplan worden de onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid, die in het daarop volgend jaar worden verricht. Hierin wordt per onderzoek globaal aangegeven:

  a. het object van onderzoek

  b. de reikwijdte van het onderzoek

  c. doorlooptijd van het onderzoek

 • 4. In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert tussentijds in de bestuursrapportages en het jaarverslag over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de getroffen verbetermaatregelen en de uitputting van de bijbehorende budgetten

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage.Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3. Een samenvatting van de onderzoeksresultaten en de geplande verbeteracties worden ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2. Vanaf het in het eerste lid genoemde tijdstip wordt de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Drimmelen, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 november 2003, ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Drimmelen".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 26 maart 2009
de raad voornoemd,
drs. G.L.C.M. de Kok
voorzitter
mr. M.J.N. Schetters-Schuurbiers
griffier