Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst

Geldend van 01-01-2002 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2002

Intitulé

Verordening inzake de projectgebonden percentageregeling

De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Middelburg;

ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2002;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

b e s l u i t e n :

vast te stellen de volgende ‘Verordening inzake de projectgebonden percentageregeling’.

Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  beheerder:

  het college van burgemeester en wethouders

 • -

  gebouw:

  elk bouwwerk dat een toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • -

  beeldende kunst:

  ieder vormgevingsproces waarbij een beeldend kunstenaar is betrokken.

 • -

  kunstopdracht:

  een door de beheerder van het beschikbare bedrag verstrekte opdracht aan één of meer beeldend kunstenaars tot de levering c.q. het ontwerpen en/of vervaardigen van een kunstwerk in relatie tot de ruimtelijke vormgeving.

 • -

  adviescommissie

  ‘Adviescommissie beeldende kunst’ welke onder leiding van de Stichting Beeldende Kunst Middelburg het college adviseert.

Artikel 2

 • 1. De verordening is van toepassing op alle nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke gebouwen, alsmede op de aanleg en reconstructie van gemeentelijke wegen met uitzondering van woningbouwprojecten alsmede de werken die voor rekening van het grondbedrijf Middelburg worden uitgevoerd.

 • 2. Bij reconstructie van gemeentelijke wegen moet sprake zijn van een aanmerkelijke verandering van het wegprofiel.

Artikel 3

 • 1. In de ramingen van de kosten van projecten vanaf € 450.000,-- wordt een bedrag opgenomen ten behoeve van één of meer kunstopdrachten.

 • 2. Het in lid 1 genoemde bedrag wordt als volgt berekend:

  • -

   1% over bedragen vanaf € 450.000,-- tot en met € 4.500.000,--;

  • -

   0,5% over het resterende bedrag.

 • 3. De in lid 2 genoemde percentages worden berekend over de aanneemsom van het bouwkundig bestek, verhoogd met de kosten van de basisinstallaties voor warmte, water, ventilatie en licht, één en ander exclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Artikel 4

 • -

  De opbrengsten van deze regeling dienen ten goede te komen aan kunst op, rond of in het gebouw of op, rond of bij de plaats waar de percentageregeling op van toepassing is.

Artikel 5

 • 1. De kredietaanvraag voor het kunstwerk wordt gelijktijdig met de kredietaanvraag voor het project waar het kunstwerk bij hoort bij de gemeenteraad ingediend.

 • 2. De beheerder geeft kunstopdrachten nadat daartoe door de gemeenteraad het benodigde krediet beschikbaar is gesteld.

 • 3. Bij kunstopdrachten dient een opdrachtenprocedure te worden gevolgd.

Artikel 6

 • 1. De begeleiding van de opdrachtverlening is in handen van een adviescommissie, welke het college adviseert.

 • 2. De beheerder geeft een kunstopdracht na eerst advies te hebben ingewonnen bij de adviescommissie.

 • 3. De beheerder geeft schriftelijk een gemotiveerde beslissing indien zijn standpunt afwijkt van dat van de adviescommissie.

Artikel 7

 • Voor de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 8

 • Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002 en kan worden aangehaald als ‘Percentageregeling voor de toepassing van beeldende kunst in de gemeente Middelburg’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare
vergadering van 28 januari 2002,
de secretaris, de voorzitter,