Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Zundert 2007

Geldend van 30-08-2007 t/m heden

Intitulé

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Zundert 2007

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  monument: een object, dat is opgenomen op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de gemeentelijke monumentenverordening;

 • b.

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een begrotingsjaar krachtens de voor dat jaar geldende begroting, ten hoogste beschikbaar is voor het totaal toe te kennen subsidie krachtens deze verordening;

 • c.

  eigenaar: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die het recht van eigendom heeft of een ander zakelijk recht heeft op een beschermd gemeentelijk monument.

 • d.

  onderhoudswerkzaamheden: werkzaamheden, niet zijnde reguliere onderhoudswerkzaamheden, die met het oog op het behoud van het monumentale karakter dienen om een beschermd gemeentelijk monument in stand te houden;

 • e.

  restauratie: het op sobere en doelmatige wijze treffen van voorzieningen tot opheffing van gebreken, die het normaal onderhoud te boven gaan, noodzakelijk voor de instandhouding van het gemeentelijk monument.

 • f.

  subsidiabele kosten: alle kosten voor onderhoudswerkzaamheden en restauratie welke gemaakt worden tot behoud van het monument. Hier wordt in ieder geval onder verstaan: 1. materiaalkosten; 2. kosten van derden; 3. gevorderde BTW, voor zover deze niet kan worden teruggevorderd.

 • g.

  monumentencommissie: de door de raad ingestelde commissie, met als taak de burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de monumentenverordening en het monumentenbeleid.

Artikel 2 Algemene bepalingen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op grond van deze regeling niet dan nadat de Monumentencommissie is gehoord.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan, gehoord de Monumentencommissie, in het belang van de monumentenzorg en in gevallen waarin deze verordening niet voorziet afwijken van het bepaalde in deze subsidieverordening.

Artikel 3 Subsidieplafond

De gemeenteraad stelt het subsidieplafond jaarlijks vast bij de behandeling van de gemeentebegroting waarbij de subsidieverlening op basis van het vastgestelde subsidieplafond per 1 januari van het volgende jaar ingaat.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

Voor subsidie in aanmerking komende kosten zijn:

 • 1.

  herstel- en vervangingswerkzaamheden van authentieke materialen aan buitengevels, daken, dakconstructies, schoorstenen, goten en hemelwaterafvoeren, vensters incl. luiken, buitenkozijnen, buitendeuren, buitenramen en monumentale interieuronderdelen;

 • 2.

  constructieve en conserverende werkzaamheden aan buitengevels en funderingen;

 • 3.

  werkzaamheden ter bestrijding van houtaantastingen en daarmee samenhangende conserverende werkzaamheden;

 • 4.

  in geval de conserverende werkzaamheden schilderwerk betreffen is dit alleen subsidiabel als een bepaalde kleurstelling wordt voorgeschreven en de te gebruiken verf aantoonbaar duurder is, te weten tenminste 50% ten opzichte van standaardverf.

Artikel 5 Aanvragen van een subsidie

 • 1. De aanvraag om een subsidie moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van een door het college vastgesteld formulier. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een restauratie- en/of onderhoudsplan dat tenminste bestaat uit:

  • a.

   een beschrijving van de technische staat van het monument, zoals van de Monumentenwacht Noord-Brabant, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig vermeld staan;

  • b.

   tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstel- en restauratiewerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;

  • c.

   een op de onder a. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructie, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

  • d.

   een begroting van alle kosten van de restauratie, niet ouder dan 2 jaar en gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen.

 • 2. Indien niet wordt voldaan aan het gestelde in het eerste lid, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid om binnen twee weken de ontbrekende gegevens en bescheiden te overleggen. Het college geeft aan welke aanvullende informatie wordt gewenst.

 • 3. In geval een monumentenvergunning en/ of bouwvergunning is vereist, dient deze deel uit te maken van de subsidieaanvraag. Is dit niet het geval, dan is de aanvraag incompleet.

Artikel 6 Volgorde van behandeling

 • 1. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen.

 • 2. In geval van calamiteit kan het college van burgemeester en wethouders, gehoord de monumentencommissie- van het gestelde in het eerste lid afwijken.

 • 3. Aanvragen om subsidie waarover in verband met het bepaalde in artikel 3 niet positief kan worden beschikt, worden door burgemeester en wethouders voor dat betreffende jaar afgewezen. Deze aanvragen worden in het eerst volgende jaar, waarop door de gemeenteraad een subsidieplafond is vastgesteld, op basis van de oorspronkelijk ingediende volgorde met voorrang in behandeling genomen.

Artikel 7 Beschikkingsprocedure

 • 1. Een aanvraag om een subsidie wordt voor advies voorgelegd aan de gemeentelijke Monumentencommissie. Deze commissie beoordeelt zowel inhoudelijk het restauratie- en/of onderhoudsplan als ook met betrekking tot de hoogte van de subsidiabele kosten.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit, ongeacht het al dan niet beschikbaar zijn van een advies van de gemeentelijke monumentencommissie, binnen 8 weken nadat de aanvraag is ontvangen, dan wel de ontbrekende gegevens, als bedoeld in artikel 5, genoegzaam zijn aangevuld.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders kan de termijn genoemd in lid 2 van artikel 7 met ten hoogste 4 weken verlengen, mits het de aanvrager daarvan in kennis stelt binnen de termijn van 8 weken.

Artikel 8 Subsidietoekenning

 • 1. Op verzoek kan aan de eigenaar van een monument door het college van burgemeester en wethouders een subsidie worden toegekend.

 • 2. De subsidie bedraagt maximaal 50 % van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-- per monument.

 • 3. Het bodembedrag van de subsidiabele kosten is € 2.000,-; wanneer de subsidiabele kosten lager zijn, wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

 • 4. Het monument kan eenmaal per vijf jaar voor subsidie in aanmerking komen, doch niet voor het onderdeel waaraan eerder subsidie is toegekend.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders kent slechts subsidie toe voor zover de op grond van artikel 3 vastgestelde middelen toereikend zijn.

Artikel 9 Weigeren van subsidie

Subsidiering wordt geweigerd indien:

 • a.

  met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen voordat op de subsidieaanvraag door het college van burgemeester en wethouders is beslist;

 • b.

  de kosten van restauratie die op grond van een verzekering worden gedekt;

 • c.

  het de loonkosten van de eigenaar betreft die hij in het kader van het onderhoud of een restauratie zelf verricht.

 • d.

  aan dezelfde eigenaar voor hetzelfde object binnen het tijdsbestek van vijf voorafgaande jaren eerder subsidie is verleend.

Artikel 10 Subsidieverplichtingen

 • 1. Binnen één jaar na toekenning van de subsidie in de onderhouds- of restauratiekosten moet met de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevangen.

 • 2. De aanvang van het werk moet tenminste één week van tevoren schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders worden gemeld.

 • 3. Binnen 2 jaar na toekenning van de subsidie in de onderhouds- of restauratiekosten moeten de onderhouds- of restauratiewerkzaamheden zijn voltooid.

Artikel 11 Gereedmelding en definitieve subsidievaststelling

 • 1. De voltooiing van de werkzaamheden dient door de eigenaar schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders te worden medegedeeld.

 • 2. De subsidie wordt definitief vastgesteld aan de hand van de door de aanvrager in te dienen financiële eindverantwoording.

Artikel 12 Uitbetaling subsidie

Uitbetaling van de toegekende subsidie geschiedt binnen 4 weken nadat:

 • a.

  de uitvoering van de onderhouds- of restauratiewerkzaamheden zijn gereedgemeld;

 • b.

  de onder 1 bedoelde werkzaamheden door of namens het college van burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • c.

  alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de onder 1 bedoelde werkzaamheden zijn overlegd en door of namens het college van burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden.

Artikel 13 Bijzondere omstandigheden

Indien bijzondere omstandigheden tot gevolg zouden hebben dat onverkorte toepassing van dit besluit tot onredelijke resultaten zou leiden, Kan het college van Burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 14 Onvolledige informatie

Indien bij controle blijkt dat de eigenaar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt of de voorschriften, vastgesteld bij of krachtens deze verordening niet nakomt en/of afwijkt van het restauratie- en/of onderhoudsplan waarop de subsidietoekenning is gebaseerd, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om niet dan wel tot gedeeltelijke uitbetaling over te gaan.

Artikel 15 Abonnement Monumentenwacht

Aan de eigenaar van een monument dat voorkomt op de lijst van de gemeentelijke monumenten kan een bijdrage worden toegekend in de kosten verbonden aan een abonnement en een tweejaarlijkse controle van het monument door de “Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant”, mits:

 • 1.

  een rekening wordt overlegd;

 • 2.

  gelijktijdig met de rekening het inspectierapport van het betreffende monument aan de gemeente wordt overlegd.

Zowel de abonnementskosten als de kosten voor de inspectie worden voor 100% vergoed.

Artikel 16 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op 30 augustus 2007.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Zundert 2007'.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 21 juni 2007
De raad voornoemd.
De griffier,
A.van der Veen
De voorzitter,
L.C. Poppe-de Looff