Verordening groenonderhoud voor Puiflijk en de wijken Druten-zuid, De Bouwing en Buitenhof

Geldend van 23-07-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening groenonderhoud voor Puiflijk en de wijken Druten-zuid, De Bouwing en Buitenhof

De raad van de gemeente Druten;

Overwegende dat:

het hebben van werk voor de inwoners van Druten in een achterstandspositie van groot belang is voor de bevordering van zelfredzaamheid en het tegengaan van sociaal isolement;

met name zij die door belemmerende omstandigheden niet (volledig) op eigen kracht aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, ondersteuning behoeven vanuit de gemeentelijke overheid;

dit met name geldt voor de inwoners in de gemeente en directe omgeving die zijn aangewezen op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de inwoners die zijn aangewezen op de Wet Werk en Bijstand (WWB);

het inkoopbeleid er in kan voorzien om er (mede) voor zorg te dragen dat voor de hiervoor genoemde doelgroep(en) voldoende en voldoende gevarieerd werk beschikbaar komt en blijft;

de leveringen en/of diensten in hoofdzaak betreffen, doch niet exclusief, opdrachten met betrekking tot het groenonderhoud;

Gelezen het voorstel van het college van 02 juni 2009;

Gelet op de artikelen 147, eerste lid en 149 van de Gemeentewet alsmede artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

Besluiten vast te stellen:

Verordening groenonderhoud voor Puiflijk en de wijken Druten-zuid, De Bouwing en Buitenhof in de gemeente Druten.

Artikel 1

Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar toepassing van de mogelijkheden van ‘alleenrecht’.

Artikel 2

Voor inkoop met betrekking tot groenonderhoud, maakt de gemeente gebruik van de mogelijkheden die Europese regelgeving ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van:- Artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao), waarin wordt voorzien in het toepassen van een alleenrecht dat de gemeente voor bepaalde diensten wil toepassen ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening.

Artikel 3

In verband met sociaal maatschappelijke factoren en het gemeentelijk belang dat daarmee gediend is, wordt het onderhoud van de groenvoorzieningen voor Puiflijk en de wijken Druten-zuid, De Bouwing en Buitenhof door middel van de in artikel 1 genoemde mogelijkheden gegund aan SW-bedrijf te Nijmegen.

Artikel 4

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

  • 2 Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening ‘alleenrecht’ ”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 juli 2009.
De raad voornoemd,de raadsgriffier,   de voorzitter,
 
J.W. Meerbeek     drs. L.J.E.M. van Riswijk