Verordening kostenvergoedingen wethouders gemeente Druten

Geldend van 01-01-1992 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-1992

Intitulé

Verordening kostenvergoedingen wethouders gemeente Druten

De raad der gemeente Druten;

overwegende, dat het wenselijk is voor de wethouders een regeling voor vergoeding van kosten te treffen;

gelezen de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 18 oktober 1991, kenmerk BW91/Ul124, inzake kostenvergoedingen voor wethouders;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 1992;

gelet op artikel 100, derde lid van de gemeentewet en de voorgenomen afkondiging van een algemene maatregel van bestuur inzake kostenvergoedingen voor wethouders;

Besluit:Vast te stellen de navolgende verordening:"Verordening kostenvergoedingen wethouders gemeente Druten".

Artikel 1 Vaste kostenvergoeding

 • 1 De wethouders ontvangen per kalenderjaar - ingaande 1 januari 1992 - een vaste vergoeding van kosten tot het maximumbedrag dat voor dat jaar ingevolge een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 100 van de gemeentewet, wordt vastgesteld voor een gemeente in klasse 5 (14.001 - 24.000 inwoners);

  deze tegemoetkoming geldt voor de kosten van:

  - cursussen, seminars, symposia, congressen;

  - excursies, inclusief verblijfkosten;

  - vakliteratuur;- vereniging van raadsleden;

  - afschrijvingen tekstverwerker met toebehoren; faxapparatuur;

  - andere technische middelen (exclusief telefoon);

  - zakelijke telefoonkosten (uitsluitend gesprekskosten);

  - portokosten en fotocopieën;

  - bijdrage in de kosten van fractie

  -assistent/fractieweekends/vergaderkosten fractie/secretariaat van de fractie;

  - representatiekosten (b.v. attenties en recepties);

  - reizen binnen de gemeente ( niet woon- werk verkeer).

 • 2 Hij/zij die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar wethouder is geweest, ontvangt de vergoeding voor werkzaamheden en de tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij/zij de functie van wethouder heeft bekleed.

Artikel 2 Reis- en verblijfkosten

 • 1 De wethouders ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten de gemeente welke wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Reisbesluit 1971 en de daarop gebaseerde beschikkingen.

 • 2 De vergoeding in lid 1 wordt niet toegekend indien ter zake een vergoeding van een andere instantie of instelling wordt of kan worden verkregen.

Artikel 3 De vaste kostenvergoeding bedoeld in artikel 1 wordt in maandelijkse termijnen aan de wethouders uitbetaald.

 • 1 De vaste kostenvergoeding bedoeld in artikel 1 wordt in maandelijkse termijnen aan de wethouders uitbetaald.

 • 2 Uitbetaling van de vergoeding voor reis- en verblijfkosten, bedoeld in artikel 2, vindt plaats, nadat door belanghebbende een gespecificeerde declaratie, onder overlegging van bewijsstukken, is ingediend.

Artikel 4

Deze verordening wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 januari 1992.

Ondertekening

Druten, 14 mei 1992.
De Raad voornoemd,
De voorzitter,      De secretaris,
H.J. Geurts         R.J.H.M. Huisman