Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens in de gemeente Druten

Geldend van 18-02-1999 t/m heden

Intitulé

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens in de gemeente Druten

De raad van de gemeente Druten

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 februari 1999, inzake de wenselijkheid om voor de toewijzing van de standplaatsen van woonwagens regels te stellen;

gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende:

Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Standplaats: een standplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderheel h van de woningwet;

b. Woonwagen: een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e van de woningwet;

c. Huisvestingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Huisvestingswet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op de in de gemeente gerealiseerde en nog te realiseren standplaatsen van woonwagens.

Artikel 3 Verbodsbepaling

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en wethouders met een woonwagen een standplaats in gebruik te nemen of bezet te houden.

Artikel 4 Aanvragen van vergunning

 • 1 Degene die in de gemeente een standplaats wil innemen met een woonwagen, dient hiervoor een schriftelijke aanvraag in op een door het college van burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld aanvraagformulier;

 • 2 De aanvrager verstrekt bij het indienen van de aanvraag aan burgemeester en wethouders de volgende gegevens:

  a. de naam, burgelijke staat en personalia van de aanvrager en van eventueel tot het huishouden behorende personen

  b. het adres van herkomstc. het adres, met aanduiding van huisnummer, van de locatie waar de aanvrager standplaats wenst in te nemen.

 • 3 Het verlenen van een huisvestingsvergunning kan ook ambtshalve plaatsvinden.

Artikel 5 Voorwaarden voor inschrijving

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders gaat over tot inschrijving op de in artikel 6 of 7 genoemde lijst indien:

  a. de aanvrager 18 jaar of ouder is en

  b. een aanvraagformulier heeft ingevuld;

 • 2 Als datum van inschrijving geldt de datum van ontvangst van het inschrijfformulier

 • 3 Aan de aanvrager wordt zo spoedig mogelijk een inschrijvingsbewijs verstrekt

Artikel 6 Wachtlijst

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders stelt een wachtlijst vast van kandidaten die voor een standplaats in aanmerking wensen te komen

 • 2 Kandidaten kunnen zich laten inschrijven op de wachtlijst indien is voldaan aan de voorwaarden in artikel 5

 • 3 Inschrijving als standplaatszoekende op de wachtlijst kan ook ambtshalve plaatsvinden

 • 4 De wachtlijst vemeldt de namen van de kandidaten in volgorde van inschrijving

Artikel 7 Voorrangslijst

 • 1 Als kandidaten die in aanmerking komen voor de in artikel 6 genoemde wachtlijst kunen aantonen dat zij tevens voor 1 maart 1999 legaal in een woonwagen op een standplaats woonden of hebben gewoond, wordt hun naam vermeld op een voorrangslijst.

 • 2 De voorrangslijst vermeldt de namen van de kandidaten in de volgorde van de inschrijving

Artikel 8 Vervallen van de inschrijving

De inschrijving als gegadigde voor een standplaats van een woonwagen vervalt:

a. Indien de ingeschreven andere woonruimte - zoals een andere standplaats, een woning of een ligplaats - wordt toegewezen en hij deze woonruimte heeft geaccepteerd;

b. bij overlijden van de ingeschrevene.

Artikel 9 Toewijzing

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders wijst alleen dan een standplaats toe indien de aanvrager staat ingeschreven op de in artikel 6 en 7 genoemde lijst;

 • 2 De standplaats wordt toegewezen aan een aanvrager wiens naam bovenaan de lijst staat, met dien verstande dat gegadigden op de in artikel 7 bedoelde voorrangslijst voorgaan boven de gegadigden op de artikel 6 genoemde lijst.

Artikel 10 Verlenen van de vergunning

Een huisvestingsvergunning wordt verleend voor een onbepaalde periode, is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

Artikel 11 Intrekken van de vergunning

Het college van burgemeester en wethouders kan de huisvestingsvergunning intrekken indien:

1. De standplaats niet binnen een termijn van vier weken na bekendmaking van het besluit tot verlening van de vergunning wordt ingenomen. Indien de termijn is verlengd en de standplaats nog niet is ingenomen, kan de vergunning na afloop van de termijn van de verlening worden ingetrokken of

2. De vergunninghouder binnen twee weken na de bekendmaking schriftelijk te kennen heeft gegeven hiervan geen gebruik te maken of

3. Gebleken is van ontjuistheid van de door de aanvrager bij inschrijving verstrekte gegevens of

4. De vergunninghouder in strijd handelt met de bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan artikel 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het doel van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking 

 • 2 Deze verordening wordt aangehaald als: 'Huisvestingsverordening voor standplaatsen van woonwagens in de gemeente Druten'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 11 maart 1999
De Raad voornoemd
de secretaris       de voorzitter
J. Hoogkamer     A.P.M. Aelberts