Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Druten 2010

Geldend van 02-06-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2010

Intitulé

Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening gemeente Druten 2010

De raad van de gemeente Druten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2010;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidisciminatievoorzieningen;

overwegende dat deze verordening overeenstemt met hetgeen in het regionale veiligheidscollege is besloten;

besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2 Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3 De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4 Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5 Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6 Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7 Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  - per post

  - per e-mail

  - telefonisch

  - op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

a. De afdoeningstermijn van klachten

b. De wijze van afdoening van klachten

c. De registratie van klachten

 

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1 Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 2 Gemeenten die aansluiting hebben bij een regionaal antidiscriminatiebureau kunnen overeenkomen dat deze melding op een locatie in de betreffende gemeente kan plaatsvinden.

 • 3 Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die deze meldingen op adequate manier opneemt en doorverwijst.

 • 4 Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 2 juni 2010 en werkt terug tot 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening inrichting gemeentelijke antidiscriminatievoorziening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 mei 2010,                               
De raad voornoemd,
de griffier,  de voorzitter,
drs. J.W. Meerbeek drs. L.J.E.M. van Riswijk