Deelverordening projectsubsidies culturele activiteiten

Geldend van 22-10-2009 t/m heden

Intitulé

Deelverordening projectsubsidies culturele activiteiten

Geconsolideerde tekst van de regeling

Overwegende dat:

in de Cultuurnota 2009-2012 de mogelijkheid is gecreëerd om projectsubsidies cultuur aan te vragen;

hiervoor een rechtsgrond moet worden gecreëerd alsmede criteria moeten worden beschreven waaraan de projectsubsidies moeten voldoen;

Gelezen het voorstel van het college van 1 september 2009;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147, lid 1 en 149 van de Gemeentewet.

Besluiten vast te stellen:Deelverordening projectsubsidies culturele activiteiten

Artikel 1 Begrippen

 • 1 Algemene Subsidieverordening Druten (ASV): de in het betreffende jaar geldende gemeentelijke algemene subsidieverordening waarin bevoegdheden, termijnen, voorwaarden, weigeringsgronden, en andere regels voor subsidieverlening en subsidievaststelling zijn opgenomen.

 • 2 Amateurkunst: een niet- beroepsmatige wijze van kunstbeoefening.

 • 3 Professionele organisatie: culturele organisatie met betaalde medewerkers.

 • 4 Professionals: mensen die zich beroepsmatig met kunst en cultuur bezig houden en minimaal een kunstvakopleiding op Hbo-niveau hebben.

 • 5 Projectsubsidie: subsidie voor een eenmalige activiteit.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1 De Algemene Subsidieverordening Druten (ASV) is van toepassing op alle gemeentelijke subsidieverlening. Deze verordening is een deelverordening op de algemene subsidieverordening, op basis van artikel 2 lid 3 en 4 ASV.

 • 2 Deze subsidieregels zijn van toepassing op aanvragen projectsubsidie voor culturele activiteiten van organisaties amateurkunst, professionele organisaties en personen, op Drutens grondgebied of ten behoeve van haar inwoners.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1 Er is geen vast budget ten behoeve van de projectsubsidies cultuur. Tweemaal per jaar zal het college van Burgemeester en Wethouders besluiten over de binnengekomen aanvragen voor projectsubsidie op basis van de criteria beschreven in deze deelverordening.

 • 2 De beschikbaarheid van financiële middelen is afhankelijk van de financiële ruimte binnen de voor- en najaarsnota van het betreffende begrotingsjaar. Het oordeel om de aanvraag in de voor- of najaarsnota op te nemen is voorbehouden aan het college.

 • 3 Subsidies kunnen pas beschikbaar worden gesteld nadat de gemeenteraad de betreffende voor- of najaarsnota heeft vastgesteld.

Artikel 4 Subsidieaanvraag

 • 1 Vanwege de financiële verbinding met de voor- en najaarsnota, zijn er per jaar twee uiterste indientermijnen voor de aanvraag: 1 februari en 1 augustus. Aanvragen ingediend voor 1 februari hebben betrekking op de tweede helft van het betreffende jaar (het project vindt plaats in de maanden juli tot en met december). Aanvragen ingediend voor 1 augustus hebben betrekking op de eerste helft van het volgende begrotingsjaar (het project vindt plaats in de maanden januari tot en met juni).

 • 2 Na het verstrijken van de indieningstermijn worden alle aanvragen tegelijk behandeld en aan het college ter besluitvorming voorgelegd. Bij meerdere aanvragen worden de aanvragen op basis van de criteria uit artikel 5 ten opzichte van elkaar gewogen.

 • 3 Voor het overige zijn de voorschriften van artikel 35 lid 2 tot en met 5, artikel 36 lid 2 tot en met 4 en artikel 37 van de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Druten van toepassing op de subsidieaanvraag.

Artikel 5 Criteria

 • 1 Deze regeling is opgesteld om activiteiten met een vernieuwend element voor het lokale culturele aanbod te stimuleren. Subsidiering moet een meerwaarde hebben door het stimuleren van nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe doelgroepen, inhoudelijke verdieping of nieuwe kunstvormen; de activiteit is aanvullend op het reguliere lokale cultuuraanbod.

 • 2 Om in aanmerking te komen voor een projectsubsidie voor culturele activiteiten in Druten zal het project daarom moeten voldoen aan een of meerdere van de volgende criteria:

  a. met de activiteit wordt een nieuwe doelgroep bereikt;

  b. met de activiteit wordt een nieuwe vorm van amateurkunst onder de aandacht gebracht of wordt de beoefening ervan gestimuleerd;

  c. de activiteit komt in samenwerking met meerdere culturele organisaties binnen Druten tot stand;

  d. projecten met multiculturele aspecten die voldoen aan de criteria genoemd onder lid a, b en/of c, hebben voorrang boven andere aanvragen.

 • 3 De te subsidiëren activiteit mag geen direct winstoogmerk of commercieel doel hebben.

 • 4 De aanvraag moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   de gevraagde gemeentelijke bijdrage in de kosten is niet hoger dan 50% van de totale projectkosten;

  • b.

   de aanvrager heeft in het betreffende begrotingsjaar geen andere projectsubsidie cultuur ontvangen;

  • c.

   de activiteit moet worden aangemeld bij het cultuurinformatiepunt teneinde te kunnen worden opgenomen in de culturele agenda van Druten.

Artikel 6 Verantwoording

Bij een subsidieverlening gelden de voorwaarden van verantwoording zoals beschreven in de Algemene Subsidieverordening Druten.

Artikel 7 Aanvraagformulier

Deze subsidie dient aangevraagd te worden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier projectsubsidie cultuur.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking 8 dagen na die van bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Deelverordening projectsubsidies cultuur.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 08 oktober 2009;De raad voornoemd,de griffier,                   de voorzitter,drs. J.W. Meerbeek  drs. L.J.E.M. van Riswijk