Verordening op de markt te IJhorst

Geldend van 04-01-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening op de markt te IJhorst

De raad der gemeente Staphorst

gezien het voorstel van het college van 15 november 2005;

B E S L U I T :

vst te stellen de navolgende verordening: “Verordening op de markt te IJhorst”.

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  markt: de maandelijkse markt, welke wordt gehouden iedere eerste zaterdag van de maand van 9.00 tot 15.00 uur te IJhorst;

 • b.

  standplaats: een standplaats op het marktterrein, gedurende de uren dat aldaar markt wordt gehouden;

 • c.

  marktmeester: degene, die als zodanig door het college is aangewezen;

 • d.

  marktkoopman: de natuurlijke persoon, die op de door de marktmeester aangewezen standplaats de markthandel uitoefent.

Artikel 2

 • 1 Wanneer de Nieuwjaarsdag op zaterdag valt, wordt de maandelijkse markt gehouden op de eerstvolgende zaterdag.

 • 2 Het college kan, indien daar redenen toe zijn, tijdelijk een andere plaats en of andere uren voor het houden van de markt vaststellen.

Artikel 3

Het college bepaalt, indien nodig, het aantal standplaatsen, dat op de markt wordt uitgegeven.

Artikel 4

Het college is bevoegd goederen aan te wijzen, welke niet op de markt worden toegelaten.

Artikel 5

De toewijzing van de standplaatsen geschiedt door de marktmeester.

Artikel 6 Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van het college:

 • 1 op marktdagen, levende have, goederen of waren, uitgezonderd gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen, waarin gedachten of gevoelens zijn geopenbaard, ten verkoop te plaatsen of uit te stallen op een andere voor het publiek toegankelijke of van de openbare weg zichtbare plaats dan het daarvoor door het college aangewezen marktterrein en/of op een andere dan voor de markt vastgestelde tijd, of op het marktterrein op een andere standplaats, dan welke is toegewezen door de marktmeester;

 • 2 tijdens de markturen op het marktterrein rijwielen, waaronder begrepen bromfietsen, aan de hand mee te voeren;

 • 3 honden en katten al of niet aangelijnd, gedurende de markturen, op het marktterrein bij zich te hebben of los te laten lopen;

 • 4 auto's of andere motorvoertuigen al of niet rijklaar, op het marktterrein aan te voeren, ten verkoop voorhanden te hebben, ten verkoop aan te bieden, te verkopen of te ruilen of om niet aan te bieden;

 • 5 vroeger dan één uur voor het aanvangsuur van de markt goederen, waren, of levende have op het marktterrein aan te voeren en/of deze later dan tot één uur na het eindigen van de markt aldaar te laten verblijven;

 • 6 goederen, waren of levende have aan te voeren langs een andere toegangsweg tot het marktterrein dan die welke daartoe door het college wordt aangewezen.

Artikel 7

Ieder, die op de markt een standplaats heeft ingenomen, is verplicht te zorgen, dat deze standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan gedurende de markturen in zindelijke toestand worden gehouden en bij het verlaten van de markt schoon worden achtergelaten. Papier, karton en andere verpakkingsmiddelen en afvalstoffen moeten door hem worden verzameld en worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken, één en ander ten genoegen van de marktmeester.

Artikel 8

Het is de marktkoopman verboden tijdens de markt op het marktterrein op een voor de omgeving hinderlijke wijze gebruik te maken van radiotoestellen, grammofoons, bandrecorders, versterkers of andere middelen tot het maken van geluid, zulks ter beoordeling van de marktmeester. Hij dient op eerste aanzegging van de marktmeester het hinderlijke geluid te beëindigen.

Artikel 9

Degene, die in strijd met de bepalingen van deze verordening handelt, of zich aan wangedrag op de markt schuldig maakt, het marktpersoneel in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel op enige wijze, direct of indirect, de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, één en ander ter beoordeling van de marktmeester, kan, onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11, door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen, waren of levende have ogenblikkelijk van de markt te verwijderen en heeft aan die last onmiddellijk te voldoen en wel langs de weg door de marktmeester aan te wijzen.

Artikel 10

Van alle beslissingen en aanwijzingen van de marktmeester staat beroep open op het college. Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld binnen acht dagen nadat de beslissing waartegen beroep wordt ingesteld, ter kennis van belanghebbende worden gebracht. Het college beslist binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe bij dat college is ingekomen.

Artikel 11

Overtreding van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met geldboete van ten hoogste € 136,13 of hechtenis van ten hoogste twee maanden.

Artikel 12

Behalve de marktmeester zijn met het opsporen van overtredingen van deze verordening belast de ambtenaren van de politie.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag, volgende op die waarop zij is afgekondigd onder gelijktijdige intrekking van de op 17 maart 1976 vastgestelde "Verordening op de markt te IJhorst".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Staphorst van 20 december 2005.
, voorzitter.
, griffier.