Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst

Geldend van 01-01-2005 t/m heden

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder: a. Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen. b. Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksplan

  • 1 Het college zendt ieder jaar voor 1 december, te beginnen in het jaar 2005, een onderzoeksplan naar de raad en de rekenkamer(functie) van de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

  • 2 In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven: a) het object van onderzoek b) de reikwijdte van het onderzoek c) de onderzoeksmethode d) doorlooptijd van het onderzoek e) de wijze van uitvoering

  • 3 In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de productenraming zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 3 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 4 Rapportage en gevolgtrekking

  • 1 De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

  • 2 Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamer(functie) aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

  • 1 Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2005.

  • 2 Bij de inwerkingtreding van de verordening vervalt: de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst", zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 27 april 2004.

  • 3 Deze verordening is referendabel.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst 2005".