Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum

Geldend van 04-01-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum

Artikel 1

De beheerder van het 'Dienstencentrum' wordt benoemd door het college. Hij geniet een bezoldiging, waarvan het bedrag door de raad wordt vastgesteld.

Artikel 2

 • 1 Het college kan aan personen, verenigingen, instellingen, enz. schriftelijk toestemming verlenen tot het in gebruik nemen van het 'Dienstencentrum' aan de Berkenlaan 1 te Staphorst voor vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen of oefeningen, uitvoeringen, voorstellingen e.d.

 • 2 Het centrum is niet beschikbaar voor personen, verenigingen, stichtingen of instellingen, wier doel, statuten of reglementen in strijd zijn met de wet of verordening, de openbare orde of goede zeden. 

Artikel 3

De schriftelijke aanvraag moet de naam en het adres van de gebruiker, alsmede het doel waarvoor, het tijdvak gedurende welke dagen en uren waarop het gebruik van het centrum wordt verlangd, bevatten.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1 De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade (anders dan tengevolge van normaal gebruik), welke is ontstaan door het gebruik van de ruimte. Deze schade zal op kosten van de gebruiker door of in opdracht van de gemeente worden hersteld.

 • 2 De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of ongevallen, door welke oorzaak dan ook, die verband houden met gebruik van of verblijf in het Dienstencentrum.

 • 3 Het Dienstencentrum moet onmiddellijk nadat de voor het gebruik toegewezen tijd is verstreken, worden verlaten.

 • 4 Behoudens ontheffing door het college wordt het sluitingsuur vastgesteld op 23.30 uur.

 • 5 Hinder voor de omwonenden moet zoveel mogelijk worden vermeden.

 • 6 In verband met brandvoorschriften mogen niet meer dan 140 personen aanwezig zijn. Overschrijding kan ontruiming tot gevolg hebben zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van de betaalde huur.

 • 7 Het is de gebruiker niet toegestaan het dienstencentrum aan derden in ondergebruik te geven.

 • 8 Het Dienstencentrum moet ordentelijk worden gebruikt.

 • 9 De leden van het college, alsmede de door hen aan te wijzen personen, hebben te allen tijde vrije toegang tot het Dienstencentrum.

 • 10 De voor rekening en risico van de gebruiker eventueel in het dienstencentrum aanwezige materialen, dienen ordentelijk te worden opgeborgen. De gemeente belast zich niet met de verzekering van deze materialen. Zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beschadigingen, vermissingen enz. van deze materialen door welke oorzaak dan ook, tenzij veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de gemeente en of haar personeel.

 • 11 Alle aanwijzingen, door of namens het college en de brandweercommandant gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Bij niet of onvoldoende naleving van deze aanwijzingen wordt het Dienstencentrum ontruimd, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op enige schadevergoeding.

 • 12 Het toezicht op naleving van deze voorwaarden berust bij de beheerder. Aanwijzingen door hem gegeven dienen te worden opgevolgd. 

Artikel 5

Het in gebruik geven van het dienstencentrum vindt plaats tegen huurtarieven.

Artikel 6

Het college is bevoegd om in bijzondere gevallen of indien zulks in het belang is van de gemeente Staphorst, van de tarieven in artikel 5 af te wijken.

Artikel 7

 • 1 Het verschuldigde bedrag dient bij vooruitbetaling op de door het college te bepalen wijze te worden voldaan.

 • 2 Het jaarrooster wordt opgesteld door de beheerder. Wanneer naar het oordeel van het college door bijzondere omstandigheden een activiteit geen doorgang kan vinden, kan er door de beheerder van het jaarrooster worden afgeweken.

 • 3 Als dan zal het in rekening gebracht bedrag naar evenredigheid worden verminderd.

 • 4 Het college is bevoegd naast de in het 3e lid van dit artikel bedoelde restitutie aan de gebruiker een schadeloosstelling toe te kennen wegens reeds gemaakte kosten.

Artikel 8

 • 1 Het college is bevoegd het Dienstencentrum of een gedeelte daarvan aan anderen ter beschikking te stellen op dagen waarop een persoon, vereniging, instelling, etc. volgens abonnement reeds recht op heeft.

 • 2 Als dan zal het in rekening gebrachte bedrag naar evenredigheid worden verminderd.

 • 3 Artikel 7, punt 3 is op dit artikel eveneens van toepassing.

Artikel 9

 • 1 In gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2 Geschillen omtrent de bepalingen van deze verordening en omtrent de uitvoering worden door het college beslist.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van haar bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de 'Verordening inzake het in gebruik geven van het Dienstencentrum', vastgesteld bij raadsbesluit van 28 november 2000.