Kermisverordening Veere 1998

Geldend van 07-01-1999 t/m heden

Intitulé

Kermisverordening Veere 1998

De raad van de gemeente Veere;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 1998;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende: KERMISVERORDENING Veere 1998

Hoofdstuk 1 Historische achtergronden

Deze verordening is van toepassing op de kermis in de kern Westkapelle en die in de kern Domburg en de daarbij behorende gebruiken.

Artikel 1

 • 1 De kermis te Domburg wordt geacht te zijn ingesteld als voortzetting van de vrije jaarmarkt die als gevolg van het verkrijgen van stadsrecht (1223) mocht worden gehouden;

 • 2 De kermis te Westkapelle wordt geacht te zijn ingesteld als voortzetting van de "vrije jaarmarkt" die in het jaar 1361 als privilege aan de toenmalige stad Westkapelle werd toegekend en van de tot het jaar 1572 gehouden "kerkelijke ommegangen" ter nagedachtenis aan de "Slag bij Westkapelle" in het jaar 1253.

Hoofdstuk 2 De kermis als volksfeest; openbare orde

Artikel 2

 • 1 De kermis te Domburg wordt jaarlijks gehouden; zij begint op de eerste vrijdag volgend op Sint Jansdag (24 juni) en duurt tot en met de daaropvolgende maandag;

 • 2 De feitelijke kermisviering in Domburg vindt plaats op de donderdagavond voorafgaand aan de eerste vrijdag volgend op Sint Jansdag en op de vrijdag, zaterdag en de maandag die daarop volgen;

 • 3 De kermis te Westkapelle wordt jaarlijks gehouden; zij begint op de zaterdag voorafgaande aan de eerste woensdag van juli en duurt tot en met de maandag volgende op de eerste woensdag van juli;

 • 4 De feitelijke kermisviering in Westkapelle vindt plaats op de vrijdag, de zaterdag en de maandag, die volgen op de eerste woensdag van juli.

Artikel 3

 • 1 De kermis is een algemeen volksfeest waaraan een ieder kan deelnemen;

 • 2 Tijdens de dagen, genoemd in artikel 2, lid 2 en lid 4 mogen feestelijke activiteiten en manifestaties, die behoren bij of verbonden zijn aan de kermis en de kermisgebruiken, op de openbare weg plaatsvinden, zulks met inachtneming van de overige bepalingen van deze verordening.

Artikel 4

Het is in de periode, genoemd in artikel 2, lid 1 en lid 3 verboden op de openbare weg alcoholische drank te consumeren of voor directe consumptie bij zich te hebben.

Artikel 5

De ondernemer of exploitant van een inrichting als bedoeld in de Drank- en Horecawet is gedurende de periode genoemd in artikel 2, lid 1 en lid 3 verplicht de nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van het door bezoekers mee naar buiten nemen van glazen en flessen.

Artikel 6

 • 1 Het is verboden gedurende de periode, genoemd in artikel 2, lid 1 en lid 3 op of aan de openbare weg eet- en drinkwaren, die bestemd zijn voor directe consumptie, te verkopen;

 • 2 Van het in lid 1 genoemde verbod kan de burgemeester ontheffing verlenen.

Artikel 7

 • 1 Onverminderd en met inachtneming van hetgeen bij de wet is bepaald aangaande het veroorzaken van overlast, burengerucht of geluidhinder is het gedurende de periode genoemd in artikel 2 tussen 23.00 uur en 8.00 uur verboden in de openlucht muziek ten gehore te brengen ofte doen brengen dan wel luidkeels te zingen;

 • 2 Het verbod genoemd in lid 1 geldt niet voor het bespelen van de trom in het kader van het Gaaischieten te Westkapelle en te Domburg, bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.;

 • 3 Van het in lid 1 genoemde verbod tot het ten gehore brengen van muziek in de openlucht kan de burgemeester ontheffing verlenen.

Hoofdstuk 3 Manifestaties, gebruiken en tradities

Paragraaf 3.1 Algemeen

Artikel 8

 • 1 De manifestaties, gebruiken en tradities, welke van oudsher tot de kermis behoren, daarmee verband houden of samengaan, worden door het gemeentebestuur in ere gehouden en toegestaan en de gemeente biedt daartoe ook de nodige faciliteiten;

 • 2 . Tot de manifestaties, gebruiken en tradities in Domburg bedoeld in lid 1 behoren in ieder geval:a. ringrijden;b. gaaischieten;c. algemene feestelijkheden, zoals bedoeld in artikel 3;

 • 3 Tot de manifestaties, gebruiken en tradities in Westkapelle bedoeld in lid 1 behoren in ieder geval:a. ringrijden;b. gaaischieten;c. het bekend maken van de kermis door een zichtbaar teken;d. een rondgang door het dorp door de plaatselijke muziekvereniging;e. een openbare oefening of demonstratie van de plaatselijke brandweer;f. algemene feestelijkheden, zoals bedoeld in artikel 3.

Artikel 9

 • 1 Het organiseren van en deelnemen aan een ringrijderij te paard vindt plaats op de zaterdag van de Domburgse kermis, tussen 07.00 en 20.00 uur;

 • 2 Het organiseren van en deelnemen aan een ringrijderij te paard te Westkapelle kan plaatsvinden op de zaterdag volgende op de eerste woensdag in juli, tussen 07.00 en 20.00 uur;

 • 3 Voorts kan op nader te bepalen dagen met toestemming van burgemeester en wethouders een ringrijderij of sjezenwedstrijd worden gehouden.

Artikel 10

Het ringrijden vindt plaats op een door burgemeester en wethouders aan te wijzen plaats op de Markt te Domburg en op de Markt te Westkapelle.

Artikel 11

De instantie, welke het ringrijden organiseert, dient een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam te zijn.

Artikel 12

De organiserende instantie treft de nodige maatregelen ter bescherming van de veiligheid van deelnemers en publiek en ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde.

Paragraaf 3.3 Gaaischieten

Artikel 13

 • 1 Het organiseren van schietwedstrijden met vuurwapens in de vorm, die in het algemeen "gaaischieten", wordt genoemd, vindt in Domburg plaats op de vrijdag volgende op Sint Jansdag (24 juni), tussen 08.00 en 21.00 uur en in Westkapelle op de vrijdag en/of de zaterdag volgende op de eerste woensdag van juli, tussen 07.00 en 20.00 uur.

Artikel 14

 • 1 Voor het gaaischieten mogen alleen enkel- of dubbelloops jacht- of schietsportgeweren, dan wel historische wapens worden gebruikt, waarvoor een geldig verlof ingevolge de Wet wapens en munitie (Wet van 5 februari 1986, Stb. 41) is afgegeven door de politie;

 • 2 Het gebruik van automatische geweren is verboden.

Artikel 15

 • 1 Het gaaischieten in Domburg vindt plaats op een daartoe in te richten terrein in de duinen nabij de Hoge Hil, dat in het algemeen de "gaaieput" wordt genoemd;

 • 2 Het gaaischieten in Westkapelle vindt plaats op een daartoe in te richten terrein op het Abraham Calandplein, dan wel een andere geschikte en nabij de zeedijk gelegen locatie, daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen, een en ander behoudens rechten van derden;

 • 3 De schietbaan wordt zodanig ingericht, dat de schoten in de richting van de zee worden afgevuurd.

Artikel 16

De instantie, welke het gaaischieten organiseert dient een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam te zijn.

Artikel 17

 • 1 De organiserende instantie treft de nodige maatregelen ter bescherming van de veiligheid van deelnemers, publiek, waterrecreanten, scheepvaart en eigendommen van derden en ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde;

 • 2 De organiserende instantie draagt er zorg voor dat de schietbaan en het schootsveld duidelijk zichtbaar en met duidelijke waarschuwingsborden en vlaggen, zijn afgescheiden van de openbare weg of van het gebied dat vrij toegankelijk is;

 • 3 Het schieten moet onmiddellijk worden gestaakt indien zich personen of schepen in of in de directe nabijheid van het schootsveld bevinden; het schootsveld dient daartoe doorlopend te worden bewaakt.

Artikel 18

De organiserende instantie draagt zorg voor de bewaking van wapens en munitie, zodanig, dat deze niet in het bezit kunnen komen van onbevoegden.

Artikel 19

 • 1 Vanwege de organiserende instantie wordt tenminste één week voordat het gaaischieten zal plaatsvinden ter beoordeling en instemming aan de burgemeester kennis gegeven van de wijze waarop aan de in deze paragraaf opgenomen voorschriften zal worden voldaan;

 • 2 De burgemeester is bevoegd aanvullende voorschriften te stellen in het belang van de openbare orde, veiligheid en gezondheid.

Paragraaf 3.4 Overige gebruiken en tradities

Artikel 20

De burgemeester draagt er zorg voor dat in Westkapelle door middel van een bord of ander uiterlijk kenteken, voorzien van het gemeentewapen, gedurende de periode bedoeld in artikel 2, lid 3, wordt herinnerd aan het in het jaar 1361 aan Westkapelle toegekende privilege van het houden van een vrije jaarmarkt.

Artikel 21

Als traditionele kermisgebruiken in Westkapelle worden erkend: een rondgang door de plaatselijke muziekvereniging op de eerste woensdag van juli en een openbare oefening of demonstratie van de plaatselijk brandweer op de donderdag volgende op de eerste woensdag van juli.

Artikel 22

Burgemeester en wethouders kunnen toestemming geven tot het organiseren en houden van andere feestelijkheden en manifestaties dan in deze verordening worden genoemd.

Hoofdstuk 4 Kermisattracties

Artikel 23

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:- kermis: een openbare gelegenheid tot vermaak, genot en vertier in meerdere kermisinrichtingen;- kermisinrichtingen: vermakelijkheden, vermaakzaken, oefeningspelen en verkoopzaken, bestemd tot vermaak, genot en vertier op kermissen;- exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en onder wiens verantwoordelijkheid de kennisinrichting wordt gedreven;- marktmeester: de door burgemeester en wethouders als zodanig aangestelde persoon of diens plaatsvervanger.

Artikel 24

 • 1 De kermis te Domburg vindt jaarlijks plaats op de donderdagavond voorafgaand aan de eerste vrijdag volgende op Sint Jansdag (24 juni) en op de vrijdag, de zaterdag en de maandag die daarop volgen;

 • 2 De Domburgse kermis vindt plaats op het parkeerterrein "Tramzicht";

 • 3 De kermis te Westkapelle vindt jaarlijks plaats op de vrijdag, zaterdag en maandag volgende op de eerste woensdag van juli;

 • 4 De Westkapelse kermis vindt in het algemeen plaats op de Markt.

Artikel 25

 • 1 De standplaatsen worden uitgegeven door burgemeester en wethouders.

 • 2 De voorschriften zijn eveneens van toepassing wanneer de kermis in opdracht van burgemeester en wethouders wordt georganiseerd door een derde;

 • 3 Burgemeester en wethouders wijzen de standplaatsen aan, alsmede de plaats waar woon- en pakwagens mogen worden gestald.

Artikel 26

 • 1 In geval van verpachting, geschiedt de verpachting bij inschrijving; de inschrijvingstermijn wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders;

 • 2 Onvoldoende of onduidelijke inschrijvingen, alsmede inschrijvingen waaraan een voorwaarde is verbonden, worden niet geaccepteerd, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • 3 Voor iedere inrichting dient een afzonderlijke inschrijving te worden gedaan. Geen rekening wordt gehouden met voorkeuren voor een bepaalde plaats;

 • 4 Inschrijvingen voor vermaakzaken moeten de gehanteerde entree- en/of rittenprijzen bevatten.

Artikel 27

De inschrijver is gehouden zijn bod tot vier weken na sluiting van de inschrijvingstermijn gestand te doen.

Artikel 28

 • 1 Binnen drie weken na de dag waarop de inschrijvingstermijn is gesloten beslissen burgemeester en wethouders omtrent de toewijzing van de standplaatsen;

 • 2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de standplaatsen te gunnen aan de inschrijvers die zij verkiezen, ongeacht de bedragen waarvoor is ingeschreven.

Artikel 29

Geen restitutie van de pachtsom wordt verleend in geval naar de mening van de exploitant de minder gunstige ligging van de toegewezen standplaats de bedrijfsuitkomsten ongunstig heeft beïnvloed.

Artikel 30

Houders van vermaakzaken zijn verplicht de rittenprijs duidelijk zichtbaar voor de bezoekers van de kermis bekend te maken.

Artikel 31

 • 1 Met het opbouwen of plaatsen van de kennisinrichtingen mag niet eerder worden begonnen dan op de woensdag voorafgaande aan de kermis, na 08.00 uur;

 • 2 Met het afbreken van de kermisinrichtingen en het wegvoeren van de materialen mag niet eerder worden begonnen dan op de maandagavond na 23.00 uur;

 • 3 De kermisinrichtingen moeten uiterlijk op de woensdag volgende op de kermis om 12.00 uur van het kermisterrein zijn verwijderd; alsdan moet ook het terrein aangewezen voor woon- en pakwagens zijn ontruimd.

Artikel 32

 • 1 . De kermisinrichtingen te Domburg mogen uitsluitend geopend zijn op de volgende uren:op donderdag van 15.00 tot 24.00 uur;op vrijdag van 12.00 tot 24.00 uur;op zaterdag van 12.00 tot 24.00 uur;op maandag van 12.00 tot 24.00 uur;

 • 2 De kermisinrichtingen te Westkapelle mogen uitsluitend geopend zijn op de volgende uren:op vrijdag van 15.00 tot 24.00 uur;op zaterdag van 11.00 tot 24.00 uur;op maandag van 15.00 tot 24.00 uur.

Artikel 33

 • 1 Het uiterlijk en de constructie van kermisinrichtingen dienen te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en tevens aan redelijke eisen van welstand en veiligheid, een en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders;

 • 2 De exploitant draagt er zorg voor dat in en nabij de kermisinrichting al die maatregelen worden getroffen ter waarborging van de veiligheid van het publiek.

Artikel 34

 • 1 Geluidsversterkende installaties in of behorende bij kermisinrichtingen dienen behoorlijk te worden afgestemd;

 • 2 Het is verboden gebruik te maken van sirenes en andere bovenmatige lawaaiproducerende apparaten;

 • 3 Onverminderd het gestelde in lid 1 en lid 2 mogen geluidversterkende installaties geen zodanige geluidsdruk produceren dat het geluidsniveau ter plaatse waar bezoekers zich bevinden of kunnen bevinden de 90 dB(A) te boven gaat.

Artikel 35

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd zowel in algemene zin als in specifieke gevallen nadere voorschriften te stellen met betrekking tot de orde en veiligheid op de kermis.

Hoofdstuk 5 Straf- en slotbepalingen

Artikel 36

Overtreding of niet-naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 2 maanden of geldboete van de tweede categorie.

Artikel 37

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als "Kermisverordening Veere 1998";

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die waarop zij wordt afgekondigd.

Ondertekening

Koudekerke, 17 december 1998.
De raad voornoemd,De secretaris, De voorzitter