Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

Geldend van 01-07-2008 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. cliëntenparticipatie Wsw: de gestructureerde wijze waarop de gemeenten Wsw-gerechtigden betrekken in de beleidsvoorbereiding, beleidsvast-stelling, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk Wsw-beleid;b. gemeentelijk beleid arbeidsparticipatie: de samenhangende wijze waarop de gemeenten in al hun beleid en verantwoordelijkheden, werken aan de verbetering van de mogelijkheden tot deelname aan reguliere arbeid van Wsw-gerechtigden en aangepaste arbeid waar nodig;c. Cliëntenplatform Wsw: de door burgemeester en wethouders als zodanig erkende en in de gemeenten De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld actief zijnde cliëntenplatform van Wsw-gerechtigden, hierna te noemen: Wsw-platform;d. Wsw-gerechtigden: ingezetenen die voor de Wsw geïndiceerd zijn of hun wettelijk vertegenwoordigers, te weten:- Wsw-gerechtigden op de wachtlijst- Wsw-gerechtigden als werknemer van een SW-bedrijf of- Wsw-gerechtigden als werknemer bij een reguliere werkgever- en/of hun vertegenwoordigers die als zodanig gerechtigd zijn.e. Gemeenten: de gemeenten De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveldf. Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;g. Gemeenteraden: de gemeenteraden van De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld.h. PGB: persoonsgebonden budget begeleid werken als bedoeld in artikel 7 lid 10 van de Wsw.

Artikel 2 Doelstellingen

Het beleid cliëntenparticipatie Wsw heeft de volgende doelstellingen:

 • 1.

  het bewerkstelligen dat belanghebbenden bij het beleid van de gemeenten betreffende de uitvoering van de Wsw vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het voor hen gevoerde beleid;

 • 2.

  het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het Wsw-beleid van de gemeenten, gericht op het bieden van gelijke arbeids-mogelijkheden aan burgers met een functiebeperking of chronische aandoening wat bijdraagt aan het realiseren van volwaardig burgerschap.

Artikel 3 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw wordt het Wsw-platform onder andere betrokken bij het Wsw-beleid van de gemeenten en de volgende onderwerpen:

 • 1.

  visie van de gemeenten ten aanzien van de invulling van de doelstelling 'de cliënt centraal en waar mogelijk werk bij een gewone werkgever';

 • 2.

  verordeningen Cliëntenparticipatie en PGB, en eventuele andere verordeningen;

 • 3.

  wachtlijstbeheer;

 • 4.

  verantwoording van de gemeenten met betrekking tot gemeentelijk Wsw-beleid op basis van de vastgestelde prestatieafspraken;

 • 5.

  het Wsw-platform mag adviseren over de klachten- of bezwaarprocedures en regelingen.

Artikel 4a Advies

 • 1 In het kader van de cliëntenparticipatie Wsw-beleid vragen burgemeester en wethouders het Wsw-platform tijdig (4 weken van tevoren) om advies.

 • 2 Het Wsw-platform is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 3 Burgemeester en wethouders vragen het Wsw-platform in ieder geval om advies bij de onderwerpen als bedoeld in artikel 3.

 • 4 Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 5 De aan het Wsw-platform gevraagde adviezen worden binnen 4 weken uitgebracht. De adviestermijn gaat in als het Wsw-platform de benodigde stukken ontvangen heeft.

 • 6 Het advies van het Wsw-platform wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk meegedeeld aan de gemeenteraad.

 • 7 In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van het Wsw-platform, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van het Wsw-platform is afgeweken.

 • 8 Burgemeester en wethouders voorzien het Wsw-platform van de informatie ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van het cliëntenplatform. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

Artikel 4b Overleg

 • 1 Tussen burgemeester en wethouders en het Wsw-platform vindt minimaal 2 keer per jaar een structureel overleg plaats.

 • 2 De gemeenten wijzen een contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de communicatie met het platform.

 • 3 Indien er geen Wsw-platform binnen de gemeente functioneert, zullen burgemeester en wethouders de totstandkoming van een Wsw-platform actief bevorderen.

 • 4 De samenwerking tussen de gemeente en het Wsw-platform wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 4c Samenstelling

 • 1 Het Wsw-platform bestaat uit personen als bedoeld in artikel 1 Wsw.

 • 2 De onder 1 genoemde personen wonen in de gemeenten of hebben een belang in de gemeenten.

 • 3 De onder 1 genoemde personen zijn zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over de gemeenten De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld.

 • 4 Het Wsw-platform heeft een onafhankelijk voorzitter.

 • 5 Het Wsw-platform regelt de wijze van toe- en uittreding van haar leden via een huishoudelijk reglement.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel stellen aan het Wsw-platform faciliteiten en middelen in de vorm van subsidie ter beschikking dat het platform redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de gemeente woonachtige Wsw-gerechtigden in het kader van de Wsw.Middelen of faciliteiten kunnen ter beschikking worden gesteld voor:a. een door burgemeester en wethouders vast te stellen forfaitaire vergoeding;b. reiskosten, conform de richtlijn van de belastingdienst (onbelaste vergoeding);c. deskundigheidsbevordering en organisatiekosten;d. documentatie, literatuur, vaktijdschriften;e. het houden van vergaderingen;f. het verzorgen van voorlichting en public relations;g. vergaderruimte en computer/kopieerfaciliteiten zodanig dat het Wsw-platform naar behoren kan functioneren;

 • 2 Het secretariaat van het Wsw-platform wordt vervuld door een medewerker van een door burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel aangewezen instelling.

 • 3 De faciliteiten en middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks toegekend op basis van een activiteitenplan en een begroting. Voor het aanvragen en toekennen en vaststellen van subsidie gelden de bepalingen van de "Algemene subsidieverordening gemeente Meppel".

Artikel 6 Verdeling kosten faciliteiten over gemeenten

 • 1 De kosten van de faciliteiten en middelen als bedoeld in artikel 5 worden op basis van het minimumaantal te realiseren Wsw-plaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren, omgeslagen over de gemeenten.

 • 2 De gemeenten De Wolden, Staphorst en Westerveld betalen hun aandeel van de in het eerste lid bedoelde kosten binnen één maand aan de gemeente Meppel nadat deze in rekening zijn gebracht.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wsw-beleid.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.

1 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw

Algemeen

De Wsw-geïndiceerde (Wsw'er) staat centraal in de uitvoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Om die reden vindt de Tweede Kamer cliëntenparticipatie belangrijk en onmisbaar. In de Wsw is daarom geregeld dat de gemeenteraad bij de verordening regels stelt over de manier waarop Wsw'ers betrokken worden bij de uitvoering van de Wsw.

Het Wsw-platform behartigt de belangen van alle Wsw-geïndiceerden uit de gemeenten De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld bij de lokale invulling van het Wsw-beleid. De bedoeling is het Wswplatform te betrekken bij de voorbereiding van het beleid, maar ook bij kaderstellen door de gemeenteraden. Het beleidsterrein voor advisering strekt zich uit van de Wsw tot de inrichting en uitvoering van lokaal beleid om (weer) mee te doen in de samenleving (arbeidsmarktbeleid en maatschappelijk participatiebeleid). Het advies kan gaan over beleidsvoorstellen, verordeningen, gevolgde procedures, inzet van voorzieningen (zoals persoonsgebonden budget), uitvoering van de wetgeving, verantwoording in relatie met prestatie indicatoren, evaluaties en dergelijke. Het gaat nadrukkelijk om de groep inwoners met een Wsw-indicatie en niet om individuele belangenbehartiging.

Artikelsgewijs

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven. Artikelen of onderdelen van artikelen die geen vragen oproepen worden hierna daarom niet nader toegelicht.

Artikel 1 Dit artikel omschrijft de voor de verordening van belang zijnde begrippen. Uit de definitie van het begrip Wsw-platform volgt dat dit een door burgemeester en wethouders ingesteld inspraakorgaan is dat functioneert binnen het beleidsterrein van de Wsw. Het inspraakorgaan dat in de gemeente De Wolden, Meppel, Staphorst en Westerveld actief is en zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in deze gemeenten woonachtige Wsw-gerechtigden (mensen met een Wsw-indicatie. Is een Wsw-platform niet binnen de gemeenten actief dan rust op burgemeester en wethouders de inspanningsverplichting om de totstandkoming daarvan te bevorderen.

Artikel 3 Dit artikel geeft de beleidsterreinen aan waarbij het Wsw-platform wordt betrokken. De aspecten van het beleid (op de genoemde terreinen) waarbij het Wsw-platform wordt betrokken zijn:a. de voorbereiding van het beleid;b. de uitvoering van het beleid;c. de verantwoording van het beleid.

Artikel 4 Dit artikel geeft aan op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van faciliteiten en middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 5.Het vierde lid van artikel 4a. betreft de verplichting tot het tijdig informeren. De omschrijving houdt in ieder geval in dat:a. bij nieuw beleid het Wsw-platform in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van de hoofdlijnen van dit beleid;b. bij evaluatie van beleid het Wsw-platform in ieder geval betrokken wordt bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.Het achtste lid van artikel 4a. draagt burgemeester en wethouders op om het Wsw-platform te voorzien van de voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie. Burgemeester en wethouders bepalen zelf de wijze waarop dit gebeurt. Indien het Wsw-platform burgemeester en wethouders verzoekt om de informatie elektronisch (op USB-stick, op CD of via e-mail) aan te leveren dan zullen zij indien redelijkerwijs mogelijk aan dit verzoek voldoen.Het tweede lid van artikel 4b. spreekt over een 'redelijke termijn' waarbinnen burgemeester en wethouders schriftelijk reageren naar aanleiding van overleg met en adviezen van het Wsw-platform.Hiermee wordt een termijn bedoeld van maximaal vier weken. Hiervan mag alleen in overleg met het Wsw-platform worden afgeweken. Het opstellen van platformstukken gebeurt in een strak tijdschema.Om het Wsw-platform tijdig advies te kunnen laten geven is een adviestermijn opgenomen.

Artikel 5 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel stellen het Wsw-platform faciliteiten en middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van deze verordening.Daartoe dient het Wsw-platform jaarlijks een begroting en een activiteitenplan in.Middelen of faciliteiten kunnen ter beschikking worden gesteld voor:a. een door burgemeester en wethouders vast te stellen forfaitaire vergoeding;b. reiskosten, conform de richtlijn van de belastingdienst (onbelaste vergoeding);c. deskundigheidsbevordering en organisatiekosten;d. documentatie, literatuur, vaktijdschriften;e. het houden van vergaderingen;f. het verzorgen van voorlichting en public relations;g. vergaderruimte en computer/kopieerfaciliteiten zodanig dat het Wsw-platform naar behoren kan functioneren.Het secretariaat van het Wsw-platform wordt vervuld door een medewerker van een door burgemeester en wethouders aangewezen instelling.Voor het aanvragen, toekennen en vaststellen van de middelen en faciliteiten gelden de bepalingen uit de "Algemene subsidieverordening gemeente Meppel".

Artikel 6 Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel stellen het Wsw-platform faciliteiten en middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van deze verordening. De kosten worden op basis van het minimumaantal te realiseren Wsw-plaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren (de zgn. taakstelling) omgeslagen over de gemeenten. Het aandeel per gemeente wordt door de gemeente Meppel in rekening gebracht bij de andere gemeenten.