Regeling vervallen per 01-01-2015

Verordening op het gebruik van woningen in de gemeente Zandvoort

Geldend van 20-03-1981 t/m 31-12-2014

Intitulé

Nr. 7

De raad der gemeente Zandvoort;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 17 februari 1981, afd. 1 no. 36

gelet op artikel 168 der gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP HE'I' GEBRUIK VAN WONINGEN IN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Artikel 1

  • 1. Onverminderd het bepaalde in andere verordeningen is het verboden een woning te gebruiken, in gebruik te geven of te doen gebruiken als tweede woning of voor andere recreatieve doeleinden, indien de woning bij het inwerkingtreden van deze verordening een zodanige bestemming nog niet heeft of alszodanig nog niet met toestemming van burgemeester en wethouders wordt gebruikt.

  • 2. Onder het gebruiken, in gebruik geven of doen gebruiken van een woning als tweede woning of voor andere recreatieve doeleinden wordt in elk geval verstaan het beschikbaar hebben of houden van een woning ten behoeve van zichzelf of een ander, zonder dat men of die ander zijn hoofdverblijf in de woning heeft en er een redelijke termijn is verstreken, na welke het beschikbaar hebben of houden niet meer geacht kan worden te geschieden met het doel de woning te gebruiken, in gebruik te geven of te doen gebruiken voor permanente bewoning.

Artikel 2

  • 1. Burgemeester en wethouders kunnen van het bepaalde in art. 1 lid 1, ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing kunnen zij voorwaarden verbinden.

  • 2 Degene die handelt in strijd met een in een ontheffing gestelde voorwaarde wordt geacht te hebben gehandeld zonder ontheffing.

Artikel 3

Tegen elke weigering van een ontheffing dan wel tegen een aan een ontheffing verbonden voorwaarde kan de eigenaar van de desbetreffende woning in beroep komen bij de gemeenteraad binnen vier weken na de datum, waarop het besluit van burgemeester en wethouders te zijner kennis is gebracht.

Artikel 4

  • 1. Met het opsporen van overtredingen van deze verordening zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht, belast de ambtenaren van bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ter gemeentesecretarie.

  • 2. Aan hen die met de naleving van de in deze verordening gestelde bepalingen belast zijn, wordt de last verstrekt te allen tijde de woningen, ondanks de wil van de bewoners, binnen te treden, met inachtneming van de Wet van 31 augustus 1853 (S. 83), zo dikwijls de zorg voor de na-koming van enig voorschrift van deze verordening zulks vereist.

Artikel 5

  • 1. Overtreding van de bij deze verordening vastgestelde verbodsbepaling of niet-naleving van een of meer voorwaarden aan een ontheffing verbonden wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden.

  • 2. Indien het strafbaar feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon, een vennootschap, enige andere vereniging van personen of een doelvermogen, wordt de straf vervolging ingesteld en de straf uitgesproken hetzij tegen de bestuurders, leden van het bestuur of commissarissen, hetzij tegen hen die tot het feit opdracht hebben gegeven of de feitelijke leiding hebben gehad bij het verboden handelen.

Artikel 6

Deze verordening kan worden aangehaald als Gebruiksver ordening Zandvoort. Zij treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is afgekondigd.

Ondertekening

ZANDVOORT, 24 februari 1981

De raad voornoemd,

De Secretaris

(get.) J.Hoogendoorn

De Voorzitter

(get.) H.Machielsen