Reglement functionerings- en ontwikkelgesprek

Geldend van 05-08-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Intitulé

Reglement functionerings- en ontwikkelgesprek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Bestuurlijke, Facilitaire en Personele Diensten

d.d. 31 juli 2008;

gelet op artikel 15:1:15 van de Verordening rechtspositie personeel gemeente Zeewolde, alsmede artikel 5 van het Reglement personeelsbeoordeling;

gelet op hoofdstuk 17 van de CAR-UWO met betrekking tot een Persoonlijk ontwikkelplan;

gelezen het advies van de Ondernemingsraad d.d. 6 mei 2008;

Besluiten

vast te stellen het navolgende Reglement functionerings- en ontwikkelgesprek.

Artikel 1

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  bevoegd gezag: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  personeelslid: een persoon werkzaam bij de gemeente Zeewolde;

 • c.

  leidinggevende: de hiërarchisch leidinggevende, die het functionerings- en ontwikkelgesprek voert met een personeelslid;

 • c.

  functionerings- en ontwikkelgesprek: een gesprek tussen het personeelslid en de leidinggevende aan de hand van een formulier functionerings- en ontwikkelgesprek over alle aspecten die van invloed zijn op het functioneren van het personeelslid, de competenties van de op het personeelslid van toepassing zijnde rol, de persoonlijke ontwikkeling en de loopbaanmogelijkheden van het personeelslid;

 • e.

  formulier functionerings- en ontwikkelgesprek: het formulier, waarop de gespreksonderwerpen zijn vermeld en waarop de tijdens het functionerings- en ontwikkelgesprek gemaakte afspraken worden genoteerd.

 • f.

  CAR-UWO: Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten.

Artikel 2

 • 1. Functionerings- en ontwikkelgesprekken worden gevoerd aan de hand van de organieke functiebeschrijving, het formulier Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden en het van toepassing zijnde competentieprofiel van het personeelslid.

 • 2. Functionerings- en ontwikkelgesprekken zijn gericht op het optimaliseren van zowel het functioneren van het individuele personeelslid als van de organisatie, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de individuele wensen van het personeelslid.

 • 3. Functionerings- en ontwikkelgesprekken kunnen leiden tot het maken van afspraken met betrekking tot het functioneren van het individuele personeelslid en van de organisatie.

 • 4. Functionerings- en ontwikkelgesprekken kunnen leiden tot het maken van afspraken met betrekking tot ontwikkeling, opleiding, coaching, loopbaan en ambities van het individuele personeelslid en ontwikkelwensen van de organisatie.

Artikel 3

De kenmerken van een functionerings- en ontwikkelgesprek zijn:

 • a.

  de toekomstgerichtheid;

 • b.

  de gelijkwaardige inbreng van gesprekspartners en het tweezijdig karakter ervan;

 • c.

  het ontbreken van rechtstreekse rechtspositionele consequenties;

 • d.

  het binden en boeien van personeelsleden bij de organisatie;

 • e.

  het welzijn en vitaal houden van medewerkers in elke levensfase.

Artikel 4

 • 1. Met personeelsleden wordt tenminste eenmaal per jaar een functionerings- en ontwikkelgesprek gevoerd, tenzij er sprake is van het eerste dienstjaar binnen de gemeente.

 • 2. Met personeelsleden in het eerste dienstjaar binnen de gemeente wordt tenminste driemaal een functionerings- en ontwikkelgesprek gevoerd.

 • 3. Naast het jaarlijks terugkerend gesprek kunnen, op verzoek van de leidinggevende of het personeelslid, tussentijdse functionerings- en ontwikkelgesprekken plaatsvinden.

Artikel 5

Personeels- en Organisatiezaken rapporteert jaarlijks naar de directie over het aantal gevoerde functionerings- en ontwikkelgesprekken per afdeling.

Artikel 6

 • 1. Tijdens het gesprek komen behalve standaard gespreksonderwerpen, die zijn vermeld op het formulier functionerings- en ontwikkelgesprekken en de bijbehorende checklist, ook gespreksonderwerpen die het personeelslid en/of de leidinggevende hebben ingebracht aan de orde.

 • 2. De door het personeelslid en/of de leidinggevende ingebrachte gespreksonderwerpen worden op het formulier functionerings- en ontwikkelgesprekken vermeld. Het formulier functionerings- en functionerings- en ontwikkelgesprekken en de checklist zijn als bijlage bij dit reglement opgenomen.

 • 3. Tijdig voorafgaand aan het functionerings- en ontwikkelgesprek bepaalt de leidinggevende - in overleg met het betrokken personeelslid - de datum en het tijdstip van het te voeren functionerings- en ontwikkelgesprek.

 • 4. De leidinggevende maakt de gespreksonderwerpen, zoals bedoeld in het eerste lid, twee weken voordat het functionerings- en ontwikkelgesprek plaatsvindt, aan het personeelslid kenbaar.

 • 5. Tijdens het functionerings- en ontwikkelgesprek worden de tijdens het vorige functionerings- en ontwikkelgesprek gemaakte afspraken geëvalueerd.

 • 6. Leidinggevende en personeelslid spreken voorafgaande aan het gesprek af wie voor de verslaglegging zorgdraagt.

 • 7. Direct na afloop van het functionerings- en ontwikkelgesprek worden de afspraken op het formulier functionerings- en ontwikkelgesprekken vastgelegd. Het formulier wordt gedateerd en zowel door het personeelslid als door de leidinggevende binnen twee weken na afloop van het functionerings- en ontwikkelgesprek ondertekend.

 • 8. Het gedateerde en ondertekende formulier, als bedoeld in het zesde lid, wordt bewaard door Personeels- en Organisatiezaken, gedurende in principe één jaar.

 • 9. Een kopie van het formulier gaat naar de medewerker en naar de leidinggevende.

Artikel 7

Tijdens het functionerings- en ontwikkelgesprek komen tenminste de volgende onderwerpen aan de orde:

 • a.

  Functieprofiel

 • b.

  Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden

 • c.

  Kern-, rol- en functiecompetenties

 • d.

  Gedragscodes van de gemeente

Artikel 8

 • 1. Indien het functionerings- en ontwikkelgesprek een lid van het management betreft, is de leidinggevende de gemeentesecretaris of de directeur bedrijfsvoering.

 • 2. Indien het functionerings- en ontwikkelgesprek de directeur bedrijfsvoering betreft, is de leidinggevende de gemeentesecretaris.

Artikel 9

Het personeelslid tekent het formulier voor "akkoord".

Artikel 10

 • 1. Desgewenst mag het personeelslid een 'derde' meenemen ter ondersteuning in het gesprek. Het personeelslid meldt dit vooraf aan de leidinggevende.

 • 2. Op het moment dat de leidinggevende en het personeelslid van mening (blijven) verschillen kan een interne of externe adviseur worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld een personeelsfunctionaris, een deskundige of mediator zijn.

Artikel 11

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag.

Artikel 12

 • 1. 1.Deze regeling kan worden aangehaald als "Reglement functionerings- en ontwikkelgesprekken" en treedt in werking op ....... en werkt terug tot 1 januari 2008.

 • 2. Dit reglement en de daarbij behorende bijlage worden op Intranet geplaatst zodat deze stukken voor alle personeelsleden toegankelijk zijn

 • 3. Op die werkplekken waar het niet mogelijk is Intranet te raadplegen is de desbetreffende leidinggevende ervoor verantwoordelijk dat dit reglement en de daarbij behorende bijlagen op een voor personeelsleden toegankelijke plek ter inzage liggen.

 • 4. Het Reglement functioneringsgesprekken, vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 6 mei 1997 wordt hierdoor ingetrokken.

Ondertekening

Adus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 5 augustus 2008.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet G.J. Gorter