Reglement forensen

Geldend van 14-10-2008 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008

Intitulé

Reglement forensen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen gelezen het voorstel van afdeling Bestuurlijke, Facilitaire en Personele Diensten d.d. 26 juni 2008;

gezien de bereikte overeenstemming in de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 18 september 2008;

gelet op artikel 18:1:13 van de Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten (CAR-UWO);

Besluiten

vast te stellen het navolgende Reglement forensen.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1:1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de CAR-UWO, in dienst van de gemeente Zeewolde die ingevolge hoofdstuk 18 van de CAR-UWO geen vergoeding hebben ontvangen;

 • b.

  standplaats: de gemeente, of het met name genoemde deel daarvan, waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • c.

  CAR-UWO: Arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten;

Hoofdstuk 2. Toepassing

Artikel 2:1

 • 1. De ambtenaar, die (dagelijks) heen en weer reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en buiten de standplaats woont, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten conform de door de gemeente Zeewolde vastgestelde tabel Forensenvergoeding gemeente Zeewolde.

 • 2. De ambtenaar, die (dagelijks) met openbaar vervoer heen en weer reist tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en buiten de standplaats woont, komt in aanmerking voor een volledige tegemoetkoming in de (werkelijke) reiskosten.

 • 3. De in artikel 2:1 lid 1 genoemde ambtenaar, die op eigen initiatief carpoolt, behoudt zijn tegemoetkoming zoals bedoeld in artikel 2:1.

Artikel 2:2

De in artikel 2:1, lid 1 bedoelde vergoeding wordt maandelijks via de salarisadministratie uitbetaald.

Hoofdstuk 3. Afwezigheid

Artikel 3

 • 1. Bij afwezigheid wegens ziekte, zwangerschap of langdurig (buitengewoon) verlof, wordt de tegemoetkoming doorbetaald tot de eerste dag van de eerste maand, volgende op de kalendermaand waarin de ambtenaar ziek is geworden.

 • 2. Bij onderbreking van de ziekteperiode van minder dan vier aaneengesloten arbeidsdagen telt de in artikel 3, lid 1 genoemde termijn door.

 • 3. De tegemoetkoming wordt weer toegekend per de datum van herstel, c.q. terugkomst.

Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen

Artikel 4

 • 1. Indien de aanspraken die de ambtenaar ontleende aan de tot 1 januari 2008 geldende verplaatsingskosten hoger zijn dan de aanspraken die hij aan dit reglement ontleent, behoudt hij deze aanspraken met.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen, voor zover nodig, in afwijking van de in dit reglement gestelde regels, beslissen in individuele gevallen waarin deze regels naar hun oordeel niet of niet naar redelijkheid voorzien.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5

 • 1. Dit reglement werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 2. Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement forensen".

 • 3. Het reglement forensen, vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 15 februari 2005 en sedertdien gewijzigd, wordt hierdoor ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 14 oktober 2008.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet G.J. Gorter