Regeling inzake de verkoop van bouwkavels

Geldend van 29-01-1998 t/m heden

Intitulé

Regeling inzake de verkoop van bouwkavels

De raad van de gemeente Westerveld;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 1998;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de wet Arhi;

b e s l u i t :

 • I.

  Vervallen te verklaren de door de raad van de voormalige gemeente Dwingeloo in zijn vergadering van 21 juli 1994 vastgestelde “Regeling inzake grond en vestigingsbeleid bouwterreinen”;

 • II.

  Vast te stellen de volgende:

  REGELING INZAKE DE VERKOOP VAN BOUWKAVELS

Artikel 1 Algemene begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Een belanghebbende met een economische binding; personen wiens bedrijf of werkgever in de gemeente Westerveld is gevestigd of die uitsluitend hun werkgebied in de gemeente Westerveld hebben;

 • b.

  Een belanghebbende met een sociale binding: personen die woonachtig zijn in de gemeente Westerveld in wil in een pand dat op grond van het bestemmingsplan uitsluitend bestemd is voor permanente bewoning met dien verstande dat:

 • Degene die in een huurwoning woont gedurende een periode van ten minste 5 jaar onafge-broken in de Gemeentelijke Basisadministratie staat ingeschreven;

 • Degene die woonachtig is in een eigen woning, welke is gekocht op de particuliere markt, gedurende een periode van ten minste 5 jaar onafgebroken in zijn/haar woning woont hetgeen uit de Gemeentelijke Basisadministratie moet blijken;

 • c.

  Degene die woonachtig is in een eigen woning en die voldoet aan de bepaling onder a + b, welke is gebouwd op een van de gemeente Westerveld danwel de voormalige gemeenten Diever, Dwin-geloo, Havelte en Vledder gekochte bouwkavel, het gebouwde pand blijkens de Gemeentelijke Basisadministratie gedurende een periode van ten minste 10 jaar bewoont.

 • d.

  Een spijtoptant: personen die blijkens de Gemeentelijke Basisadministratie in het verleden minimaal gedurende een periode van 10 jaar onafgebroken in de gemeente Westerveld hebben gewoond op een adres bestemd voor permanente bewoning met dien verstande dat overschrijving van Westerveld naar de Basisadministratie van een andere gemeente niet langer dan 25 jaar mag hebben plaatsgevonden.

Artikel 2 Verkoop van bouwterreinen

 • 1. Uit te geven bouwkavels zullen door middel van een publicatie te koop worden aangeboden in de gemeenterubriek opgenomen in het in de gemeente verschijnende huis-aan-huisblad.

 • 2. Uitsluitend door het indienen van een inschrijfformulier binnen de daarvoor gestelde periode kan de interesse kenbaar worden gemaakt.

 • 3. Een gemeentelijk bouwterrein kan slechts worden verkocht aan een belanghebbende met een economische of sociale binding of aan een spijtoptant.

 • 4. Per exploitatiegebied stellen burgemeester en wethouders de nadere toewijzingsregeling vast.

Artikel 3 Overgangs- en slotbepaling

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling inzake de verkoop van bouwkavels”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerveld
gehouden op 22 januari 1998.
De secretaris, de voorzitter,