Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor marktgelden Marktgeldenverordening Waalre

Geldend van 14-07-2006 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Waalre houdende regels voor marktgelden Marktgeldenverordening Waalre

DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALREgelezen het voorstel van het college van 23 maart 2010 gelet op het bepaalde in de artikelen 216, 229, 229a en 229b van de Gemeentewet, en het bepaalde in de Marktverordening gemeente Waalre 2009;                                                                                        BESLUIT:1. In te trekken de : marktgeldenverordening Waalre, vastgesteld bij besluit van 27 juni 2006, laatstelijk gewijzigd d.d. 10 oktober 2006;2. vast te stellen de “Marktgeldenverordening Waalre, luidende als volgt

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:Verkoopmiddel/standplaats: verkoopwagen of andere verkoopruimte.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgelden” wordt een recht geheven voor het tijdens de weekmarkt innemen van een standplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarieven

Wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Als maatstaf voor de heffing geldt;voor houders van een verkoopmiddel per week:een bedrag per verkoopmiddel vermenigvuldigd met de helft van het aantal strekkende meters van het verkoopmiddel, vermeerderd met een bedrag per strekkende meter van het verkoopmiddel of de verkoopmiddelen, waarmee aan de markt wordt deelgenomen;

 • 2.

  Het onder sub 1 bedoeld bedrag per verkoopmiddel bedraagt 1,37 euro en het bedrag per strekkende meter 0,67euro;

 • 3.

  De onder sub 2 vermelde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief B.T.W.Tot een strekkende meter wordt mede gerekend een gedeelte daarvan, langer dan 50 centimeter.

Artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing.

Het recht wordt geheven bij wege van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de

 • 1 Het tarief als bedoeld in artikel 4 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfden gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 15 euro.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

De rechten moeten worden betaald op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel, in geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsregelingen en citeertitel

 • 1 De “Marktgeldenverordening Waalre” van 27 juni 2006 met de daarbij behorende wijzigingen, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt

 • 3 Deze verordening wordt aangehaald als “Marktgeldenverordening Waalre ”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 mei 2010de griffier,                    de voorzitter,J.A.J. Claessen         mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth