Verordening Stimuleringslening  gemeente De Wolden

Geldend van 30-01-2021 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringslening  gemeente De Wolden

De raad van de gemeente DE WOLDEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2018;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit :

vast te stellen de Verordening Stimuleringslening gemeente De Wolden;

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een natuurlijk- en of rechtspersoon zoals omschreven in artikel 2 die een aanvraag voor een Stimuleringslening wenst te doen en in dat kader tevens het college verzoekt om te verwijzen naar SVn.

 • b.

  Stimuleringslening: een lening ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van maatregelen.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden.

 • d.

  Stimuleringsmaatregelen: maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3.

 • e.

  Werkelijke kosten: de totale kosten van materialen en werkzaamheden, bouwkundig advies of de kosten van de investering voor zover noodzakelijk voor het treffen van maatregelen inclusief BTW, legeskosten, vermeerderd met afsluitkosten en eventueel financieringskosten voor het verkrijgen van de lening.

 • f.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Amersfoort. Financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

Artikel 2 Toepassingsbereik en voorwaarden

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

 • 1.

  Voor een Stimuleringslening die consumptief of hypothecair wordt verstrekt voor een minimaal leningsbedrag van € 2.500,- en een maximum van € 50.000,-.

 • 2.

  Vervallen.

 • 3.

  De aanvrager van een Stimuleringslening hypothecair is een eigenaar - bewoner. Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.

 • 4.

  Voor het treffen van maatregelen in bestaande woningen van minimaal 1 jaar oud in de gemeente De Wolden.

 • 5.

  Voor het aanvragen van een Stimuleringslening geldt geen maximale leeftijdsgrens.

 • 6.

  Het rentepercentage voor de Stimuleringslening wordt door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op het moment van verwijzen naar SVn. Het rentepercentage bedraagt momenteel 1,8%. Op het moment dat SVn door rentemarktontwikkelingen overgaat tot renteaanpassing, kan het tarief eventueel worden aangepast.

 • 7.

  De looptijd van de Stimuleringslening die consumptief wordt verstrekt is maximaal 10 jaar. De looptijd van de Stimuleringslening die een hypothecaire lening inhoudt, is maximaal 30 jaar. Indien de hypothecaire lening minder bedraagt dan € 25.000,-, is de looptijd maximaal 15 jaar. 

 • 8.

  De Stimuleringslening is annuïtair.

 • 9.

  De Stimuleringslening wordt verstrekt via een bouwkrediet van SVn. Uitbetaling vindt plaats op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van zelf uitgevoerde werkzaamheden. 

Artikel 3 Maatregelen

 • 1.

  Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

  • a.

   Bouwkundige aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen, die als bijlage I is bijgevoegd bij deze verordening.

  • b.

   Maatregelen t.b.v. noodzakelijke particuliere woningonderhoud, duurzaamheidsmaatregelen,  levensloopbestendig maken, woning- en comfortverbetering binnen en om de eigen woning, zoals opgenomen op de lijst van maatregelen die als bijlage II is bijgevoegd.

  • c.

   Asbestsanering.

 • 2.

  Vervalllen.

 • 3.

  De Stimuleringslening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.

 • 4.

  Het college stelt de hoogte van de Stimuleringslening vast met een minimum van € 2.500,- en een maximum van € 50.000 inclusief btw.

 • 5.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van maatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 4 Beleidsdoelen

Indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de maatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de volgende beleidsdoelen, kan het college besluiten een aanvrager te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening:

 • a.

  Mensen langer zelfstandig thuis laten wonen.

 • b.

  Het uitbreiden van de voorraad levensloopbestendige woningen.

 • c.

  Het stimuleren van goed onderhoud, renovatie, verduurzaming en asbestsanering van bestaande woningen in de gemeente De Wolden, waardoor de kwaliteit van de voorraad woningen beter kan worden geborgd.

Artikel 5 Budget en plafond

 • 1.

  De raad van de gemeente De Wolden stelt jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor Stimuleringsleningen.

 • 2.

  Het college kan binnen het budget, zoals genoemd in het eerste lid, jaarlijks een plafond vaststellen voor het verstrekken van stimuleringsleningen voor één of meerdere maatregelen, genoemd in bijlage I en II behorende bij deze Verordening.

 • 3.

  Stimuleringsleningen zijn alleen beschikbaar voor zover het vastgesteld budget of vastgesteld plafond hiervoor toereikend is.

 • 4.

  Indien het vastgestelde budget of vastgesteld plafond niet meer toereikend is, besluit het college aanvragers niet te verwijzen naar SVn voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 6 Bevoegdheid college

Het college toetst de aanvraag aan de artikelen 2, 3, 4 en 5 en is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, de aanvrager naar SVn te verwijzen voor het aanvragen van een Stimuleringslening.

Artikel 7 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1.

  Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of

  • a.

   een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager;

  • b.

   de te treffen stimuleringsmaatregelen;

  • c.

   een begroting van de te treffen offertes;

  • d.

   de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave, bijvoorbeeld offertes;

  • e.

   een tijdsplanning van de uitvoering van de werkzaamheden.

 • 2.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 3.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 5.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 6.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 7.

  Uit overschrijding van de in het zesde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 8.

  Tegen het besluit van het college om wel of niet te verwijzen naar SVn kunnen bezwaar en beroep ingediend worden volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 8 Afwijzen aanvraag/intrekken verwijzing

Het college verwijst niet naar SVn of trekt een verwijzingsbesluit in, indien:

 • a.

  het budget niet toereikend is;

 • b.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • d.

  er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • e.

  het verwijzingsbesluit is genomen op basis van onjuiste gegevens.

Artikel 9 Financiële toets, verstrekken en beheer Stimuleringslening door SVn

 • 1.

  De verwijzing door het college naar SVn betreft tevens een reservering voor een Stimuleringslening uit het gemeentelijke budget. De verwijzing vormt het startpunt van een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Stimuleringslening van SVn en de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Wolden en SVn, d.d. 4 december 2018.

 • 3.

  SVn verstrekt en beheert de Stimuleringsleningen.

 • 4.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Stimuleringslening vast en brengt offerte uit bij een positieve financiële toets. Bij een negatieve financiële toets wijst SVn de lening aanvraag af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 5.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan hij klachtenprocedure starten bij SVn en vervolgens bij het KIFID. Ook kan de aanvrager zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 10 Kenmerken van Stimuleringslening

 • 1.

  De hoofdsom van de Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 50.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  De Stimuleringslening wordt aan SVn terugbetaald op basis van annuïteiten, in overeenstemming met de Productspecificaties (gemeentelijke) Stimuleringslening.

 • 4.

  Gehele of gedeeltelijke aflossing van de lening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 5.

  Bij verkoop van de woning dient de restschuld ineens en volledig te worden afgelost.

Artikel 11 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Stimuleringslening gemeente De Wolden”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Wolden gehouden op 20 december 2018.
Zuidwolde, 20 december 2018
De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
drs. I.J. Gehrke R.T. de Groot

Bijlage I Lijst van maatregelen, bouwkundige aanpassingen, zoals bedoeld in artikel 3 lid 1a.

 • -

  Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • -

  Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • -

  Geschikt maken van de badkamer voor verzorging

 • -

  Verstelbaar keukenblok

 • -

  Inductie koken ipv gas of electra

 • -

  Verbreden deuren

 • -

  Aanbrengen traplift

 • -

  Automatische opener garage

 • -

  Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (metafstandsbediening)

 • -

  Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • -

  Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting 's nachts naar toilet*

 • -

  Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • -

  Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • -

  Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • -

  Koolmonoxidemelder

 • -

  Gasmelder

 • -

  Gasafsluiter

 • -

  Waterdetector

 • -

  Teruggebogen deurklinken

 • -

  Drempels weg of verlagen

 • -

  Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • -

  Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal

 • -

  Wandbeugel bij deur (binnenzijde)

 • -

  Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • -

  Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren

 • -

  Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • -

  Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • -

  Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • -

  Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg

 • -

  Tweede trapleuning

 • -

  Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • -

  Trapleuning verlengen

 • -

  Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • -

  Infreezen antislip randen in traptreden

 • -

  Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen

 • -

  Anti-sliplaag op bestaande tegels

 • -

  Beugels naast de douche

 • -

  Opklapbaar douchezitje met armleggers

 • -

  Thermostatische badmengkraan

 • -

  Thermostatische douchemengkraan

 • -

  Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)

 • -

  Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk

 • -

  Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte

 • -

  Toilet op verdieping

 • -

  Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)

 • -

  Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet

 • -

  Geschikt maken/vergroten badkamer voor verzorging

 • -

  TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht

 • -

  Eénhendelmengkraan keuken

 • -

  Inloopdouche aanbrengen

Bijlage II lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen zoals bedoeld in artikel 3, lid 1b.

Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning

1. Energiebesparing door isolatie

 • a.

  Kierdichting

 • b.

  Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50m2 K/W;

 • c.

  Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2 K/W;

 • d.

  Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m2 K/W;

 • e.

  Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m3 K/W;

 • f.

  Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m2K);

 • g.

  Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K);

 • h.

  Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m2K;

 • i.

  Geïsoleerde buitenduur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m2K;

 • j.

  Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren;

 • k.

  Leidingisolatie verwarmingssystemen. 

2. Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater

 • a.

  Warmtepompen

  i. Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en warmteopslagvat;

  ii. Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

  iii. Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b);

 • b.

  Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55C bedraagt;

 • c.

  Microwarmtekracht systeem;

 • d.

  HT-(combi)ketel;

 • e.

  Thermostatische mengkraan voor de douche

 

3. Warmteterugwinning

 • a.

  installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%;

 • b.

  Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen.

 

4. Binnenklimaat

 • a.

  Ventilatie door een vraaggestuurde ventilatiesysteem met CO2- of vochtsensoren

 • b.

  Zelfregulerende ventilatieroosters

 

5. Energiezuinige verlichting (energielabel A). Hieronder wordt verstaan het toepassen van:

 • a.

  (armaturen voor het gebruik van) spaarlampen;

 • b.

  (armaturen voor het gebruik van) LED lampen;

 • c.

  Hoog frequent (HF) verlichting;

 • d.

  Daglichtgestuurde verlichting;

 • e.

  Schakeling van verlichting door aanwezigheidsdetectie.

 

6. Energiezuinige gelijkstroom pompen en ventilatoren (energielabel A).

 

Waterbesparing

 • 1.

  Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker;

 • 2.

  Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine;

 • 3.

  Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding.

    

Duurzame opwekking van energie

 • 1.

  Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnepanelen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s);

 • 2.

  Kachel of keten voor verbranding van houtpellets voor het verwarmen va CV-water, niet zijnde een open haard;

 • 3.

  Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmteopslagvat;

 • 4.

  Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmteopslagvat met een geïntegreerde CV-brander.

 

Biodiversiteit

 • 1.

  Vegetatiedak; dak waarop een laag substraat wordt gelegd, met daarom tenminste een begroeiing van vetplanten, kruiden (sedum), grassen, ect.

 • 2.

  Nestgelegenheid voor dieren (vleermuizen, vogels ect.):

 • 1.

  Vogelvide met schuin dak;

 • 2.

  Dakpannen voor gierzwaluw/huismus, mits de dakhelling en de zonoriëntatie voldoet

 • 3.

  Ingemetselde neststenen voor vogels;

 • 4.

  Ingemetselde vleermuisverblijven, al dan niet met doorgang naar de spouw.

   

Domotica aanpassingen

 

Apparaten aan informatiesystemen koppelen

• Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's

• Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.

• Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang

het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren

• Openen van deuren via mobiele telefoon

• Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning

• De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur

enz.)

• Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm

• Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie

• Bewakingscamera's voor particulier gebruik

• Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan

• Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de

gebruiker is opgestaan

• Digitaal spiekoog

• Draadloze video-deurintercom

• Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting

• Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm

• Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

 

Verlichting

• Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er

niemand meer is

• Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte

• Eén schakelaar voor alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

 

Beveiliging

• Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met

een speciale tag

• Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in

werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders

• Bewakingscamera's voor particulier gebruik

      

Telecommunicatie

• Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie

te zien zijn

• Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer,

videoconferentie, telefoon te horen zijn

• Koppeling van het domotica systeem aan het internet

• GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis