Nadere regels voor grafbedekkingen en gedenktekens op de algemene begraafplaatsen te Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Vledder, Wapserveen en Zorgvlied

Geldend van 11-05-2020 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen en gedenktekens op de algemene begraafplaatsen te Diever, Dwingeloo, Havelte, Uffelte, Vledder, Wapserveen en Zorgvlied

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld;

gelet op de Beheersverordening begraafplaatsen in de gemeente Westerveld;

 

B E S L U I T E N:

vast te stellen het:

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en gedenktekens

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:

a. grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting

b. gedenkteken: voorwerp op een graf, urnennis of een urnengraf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

c. gedenkplaat: voorwerp op een urnennis of op een console voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

d. grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente op een graf wordt aangebracht;

e. console: voorwerp gesitueerd bij een aantal strooivelden, waarop men een herinnering aan overledenen in de vorm van een gedenkplaat kan aanbrengen.

f. de beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

g. dekplaat: het liggende gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift;

h. letterplaat: het staande gedeelte van een gedenkteken met of zonder opschrift.

Artikel 2 Gedenkteken en gedenkplaat

 • 1. Er mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, brons, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2. De letterplaat bedoeld voor een enkelgraf en voor een graf in twee lagen heeft een maximale breedte van 0,90 meter en een maximale hoogte van 0,90 meter.

 • 3. De dekplaat bedoeld voor een enkelgraf en voor een graf in twee lagen heeft een maximale lengte van 1,90 meter en een maximale breedte van 0,90 meter.

 • 4. Op artikel 4, lid 2 kan ten aanzien van de maximale hoogte een uitzondering gemaakt worden indien het gedenkteken sterk afwijkt van de standaard modellen, te denken aan bijvoorbeeld zwerfkeien e.d.

 • 5. De letterplaat bedoeld voor een dubbelgraf heeft een maximale breedte van 1,20 meter een maximale hoogte van 0,90 meter.

 • 6. De dekplaat bedoeld voor een dubbelgraf heeft een maximale lengte van 1,90 meter en een maximale breedte van 1,80 meter.

 • 7. De letterplaat bedoeld voor een kindergraf heeft een maximale breedte van 0,60 meter en een Maximale hoogte van 0,60 meter. De dekplaat bedoeld voor een kindergraf heeft een maximale breedte van 0,60 meter en een maximale lengte van 1,40 meter.

 • 8. Op artikel 4, lid 5 kan ten aanzien van de maximale hoogte een uitzondering gemaakt worden indien het gedenkteken sterk afwijkt van de standaard modellen, te denken aan bijvoorbeeld zwerfkeien e.d.

 • 9. Voordat u het gedenkteken plaatst, dient u contact op te nemen met het team Openbare Werken. Met hen dient u overleg te plegen over de datum en het tijdstip van plaatsing.

 • 10. Voor het gedenkteken mag niet meer ruimte gebruikt worden, dan voor het graf beschikbaar is.

 • 11. U dient het gedenkteken naar behoren te onderhouden. De gemeente zal er op toezien dat u hier aan voldoet.

 • 12. Gedenktekens dienen op vaste grond te worden gefundeerd.

 • 13. Het materiaal, de kleur en het formaat van gedenktekens, moet passen in het geheel en mag geen afbreuk doen aan het aanzien van het betreffende vak.

 • 14. De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 15. Op een urnennis in een umenmuur mogen gedenkplaatjes aangebracht worden in de daarvoor uitgespaarde ruimten. De afmetingen mogen niet groter zijn dan de uitgespaarde ruimte. Voor muren waar ten tijden van de vaststelling van deze nadere regels grotere afmetingen zijn toegestaan moeten deze afmetingen ook voor de resterende nissen worden gehanteerd. Het materiaal, de kleur en de afmeting van de gedenkplaat moeten passen in het geheel en mag geen afbreuk doen aan het aanzien van de muur.

 • 16. een urnenmuur mogen roestvaste vazen worden aangebracht. Het materiaal, de kleur en de afmetingen moeten passen in het geheel en mogen geen afbreuk doen aan het aanzien van de muur.

 • 17. Gedenktekens voor urnengraven mogen niet groter zijn dan 0,50 x 0,50 meter.

 • 18. Gedenkplaatjes op een console hebben een maximale breedte van 0,20 meter, een maximale hoogte van 0,15 meter en een maximale dikte van 0,01 meter.

Artikel 3 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.

Artikel 4 Winterharde gewassen

 • De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. Sterk verwaarloosde gewassen of hinderlijke gewassen worden verwijderd.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen en gedenktekens”.

Ondertekening

Diever, 10 maart 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

De secretaris, De burgemeester,

N.L.J.J. Dusink H. Jager