Verordening op de intrekking van de Verordeningparkeerbelastingen 2018

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel, genummerd RS18.00302, van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de "Verordening op de intrekking van de Verordeningparkeerbelastingen 2018"

(Verordening intrekking Verordening parkeerbelastingen 2018)

Artikel 1

De "Verordening parkeerbelastingen 2018", vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening intrekking Verordening parkeerbelastingen 2018".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 17 december 2018.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer