Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Tytsjerksteradiel

Geldend van 28-12-2018 t/m heden

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT TOEZICHTHOUDERS

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel; Overwegende dat het noodzakelijk is ter uitvoering van de toezichthoudende en controlerende taak van de overheid om te voorzien in de aanwijzing van ambtenaren met toezichthoudende taken, welke in de Algemene wet bestuursrecht en de bijzondere wetgeving zijn opgenomen;

Gelet op:

 • .

  het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht,

 • .

  artikel 5.10, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

 • .

  artikel 6.2 Algemene Plaatselijke verordening;

Besluiten:

 • 1.

  alle huidige en toekomstige buitengewone opsporingsambtenaren/toezichthouders van Wetterskip Fryslân aan te wijzen als toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,

  De toezichthouders worden belast met het toezicht en de naleving van het bepaalde bij of krachtens;

  • -

   de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

  • -

   de Wet milieubeheer,

  • -

   de Wet bodembescherming,

  • -

   en het bij of krachtens deze wetten bepaalde;

 • 2.

  dat thans geldende aanwijzingsbesluiten van kracht blijven na de inwerkingtreding van dit besluit;

 • 3.

  dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 18-12- 2018.
Burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,
L.J. Gebben, burgemeester
H.M. van Gils, gemeentesecretaris