Regeling van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem houdende regels omtrent afkoppelen regenwater private terreinen Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Intitulé

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen gemeente Gulpen-Wittem

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2018 inzake bovengenoemd onderwerp.

Besluit

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater private terreinen gemeente Gulpen-Wittem

De gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem;

Overwegende dat het van belang is te stimuleren dat het rioolstelsel minder hemelwater hoeft te verwerken.

Besluit vast te stellen de volgende stimuleringsregeling:

‘Afkoppelen regenwater private terreinen gemeente Gulpen-Wittem’

Artikel 1: Begripsbepaling

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • b.

  Afkoppelen: het definitief ongedaan maken van een situatie waarin hemelwater dat op een verhard oppervlak valt legaal via een gemengde riolering wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie;

 • c.

  Verhard oppervlak: oppervlakten zoals daken, verharde erven en verharde wegen, waarvan hemelwater tot afstroming komt;

 • d.

  Gemengde riolering: een riolering die bestemd is voor de gezamenlijke afvoer van afvalwater en hemelwater;

 • e.

  Private partij: alle niet-overheden, zoals burgers, bedrijven en woningbouwcorporaties;

 • f.

  Particulier terrein: hieronder wordt verstaan terreinen die in eigendom zijn van private partij.

 • g.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • h.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • i.

  Waterschap: Waterschap Limburg dan wel haar rechtsopvolger.

Artikel 2 Bevoegdheidsverlening aan het college

Het college kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling subsidie verstrekken voor het afkoppelen van verhard oppervlak.

Artikel 3 Subsidieplafond, wijze van verdeling

 • 1. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. Voor 2019 bedraagt het bedrag maximaal € 109.492,-. Het Waterschap Limburg stelt de helft van dit bedrag beschikbaar. Maximaal 10% van dit bedrag kan worden ingezet voor proces- en projectkosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de regeling. Het resterende bedrag wordt jaarlijkse in de begroting 2020 en 2021 opgenomen.

 • 2. Bij de verdeling van het op grond van het eerste lid beschikbaar gestelde bedrag houdt het college rekening met de volgorde van ontvangst van ingediende aanvragen om subsidie, en wel op een zodanige wijze dat een eerder ingediende aanvraag voor een later ingediende aanvraag gaat.

 • 3. Het college kan via een afzonderlijk te publiceren besluit een eigen prioritering bepalen, samenhangend met doelmatigheid en kostenefficiency.

Artikel 4 Algemene vereisten voor subsidiëring

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt aan private partijen ten behoeve van het afkoppelen van verhard oppervlak van particulier terrein, gelegen binnen de grenzen van de gemeente Gulpen-Wittem.

 • 2. Opsplitsing van een af te koppelen oppervlak in een kadastraal perceel over meerdere subsidieaanvragen is niet toegestaan.

 • 3. Het af te koppelen oppervlak heeft een oppervlakte van tenminste 40 m2.

 • 4. Het afkoppelen geschiedt op een wijze die in overeenstemming i smet de principes van de Voorkeurstabel afkoppelen (brochure Regenwater schoon naar beek en bodem van de Limburgse waterbeheerders), tenzij het waterschap heeft ingestemd met een afwijking daarvan.

 • 5. Bergingsvoorschrift is in tegenstelling tot de voorkeurstabel 35 mm berging per m2 afgekoppeld oppervlak.

 • 6. Het betreffende oppervlak loost in de huidige situatie legaal het hemelwater op de gemengde riolering.

 • 7. Het afkoppelen van het verhard oppervlak is nog niet uitgevoerd.

 • 8. Het af te koppelen oppervlak mag volgens de regels of de wet afvoeren naar de bodem.

 • 9. Het af te koppelen oppervlak voldoet aan de wettelijke voorwaarde, dat het schoon genoeg is om in de bodem te infiltreren.

 • 10. Eenmaal afgekoppelde oppervlakken mogen niet meer worden aangekoppeld.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

 • 1. Bij oppervlakken afgekoppeld verhard oppervlak van 40 m2 t/m 300 m2 bedraagt de subsidie een vast bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak, inclusief btw en horizontaal geprojecteerd gemeten. De hoogte van dit vast bedrag per m2 bedraagt € 9,- per m2.

 • 2. Bij oppervlakken groter dan 300 m2 worden de werkelijke kosten van het afkoppelen van verhard oppervlak, inclusief btw en horizontaal geprojecteerd gemeten, vergoed tot maximaal € 9,- per m2.

 • 3. De hoogte van de bedragen als bedoeld in het eerste en tweede lid is inclusief de door het Waterschap beschikbaar gestelde subsidie op grond van de Beleidsregel Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen.

Artikel 6 De aanvraag

 • 1. Het college verleent de subsidie op aanvraag.

 • 2. Het college stelt voor het indienen van aanvragen tot subsidieverlening een aanvraagformulier vast waarop tevens staat welke stukken ingediend moeten worden.

 • 3. Een aanvraag kan alleen door de zakelijk gerechtigde worden ingediend.

 • 4. Een aanvraag moet volledig zijn. Het college kan aanvullende stukken verlangen, indien dit redelijkerwijs noodzakelijk blijkt voor de beoordeling van de aanvraag.

 • 5. Voordat het college op de aanvraag voor subsidieverlening heeft beslist, mag niet met het afkoppelen een aanvang worden gemaakt.

Artikel 7Weigeringsgronden

 • 1. Het college weigert de subsidie:

  • -

   Indien niet wordt voldaan aan de oppervlakte-eis van artikel 4, derde lid;

  • -

   Indien niet wordt voldaan aan de wijze van afkoppelen als bedoeld in artikel 4;

  • -

   Naar het oordeel van het college sprake is van opsplitsing zoals bedoeld in artikel 4, tweede lid;

  • -

   Indien het hemelwater dat van het afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt niet geïnfiltreerd kan worden in de bodem en afvoer naar open water niet haalbaar is;

  • -

   Indien het afkoppelen kan leiden tot (water)overlast op aanliggende percelen;

  • -

   Indien het afkoppelen anderszins vanuit milieu hygiënisch of hydrologisch oogpunt ongewenst is;

  • -

   Indien het perceel is aangesloten op de drukriolering.

 • 2. Het college kan de subsidie (gedeeltelijk) weigeren indien er gegronde reden bestaat om aan te nemen dat:

  • -

   De activiteiten niet of niet geheel zullen plaatsvinden;

  • -

   De private partij niet zal voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • -

   Bij werkelijke projectkosten die worden opgevoerd voor het afkoppelen van oppervlakken groter dan 300 m2, kosten zijn opgevoerd die in redelijkheid niet als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.

Artikel 8Beslistermijn; de beschikking

 • 1. Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 2. Het college kan de beslissing eenmaal voor ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3. Een beschikking tot subsidieverlening geeft in ieder geval een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de locatie en de oppervlakte van het af te koppelen verhard oppervlak en vermeldt het bedrag van de subsidie, dan wel het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.

 • 4. Het afkoppelen geschiedt overeenkomstig artikel 4. Het college kan nadere voorschriften omtrent de uitvoering van het afkoppelen in de beschikking tot subsidieverlening opnemen.

Artikel 9 Betaling c.q. terugvordering

 • 1. De gemeente zal binnen 6 weken na toekenning van de subsidie het overeengekomen bedrag over maken op rekening van de aanvrager.

 • 2. De beschikbaar gestelde afkoppelsubsidie kan geheel worden teruggevorderd indien:

  • -

   Binnen 3 maanden, behoudens in situaties van overmacht door extreme weersomstandigheden, na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak geen aanvang is gemaakt met de werkzaamheden voor het afkoppelen;

  • -

   Binnen 6 maanden na het verstrekken van de subsidie het overeengekomen verhard oppervlak niet is afgekoppeld;

  • -

   De subsidieontvanger niet voldoet aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 10;

  • -

   De private partij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of

  • -

   De subsidieverlening anderszins onjuist was en de private partij dit wist of behoorde te weten, of

  • -

   De private partij failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

 • 3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleen of vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 10 Verplichtingen

 • 1. De subsidieontvanger is verplicht de afkoppeling te realiseren op de in de subsidiebeschikking omschreven wijze.

 • 2. In elk geval zal aan de subsidieverlening als voorschrift worden verbonden dat de afkoppeling na realisatie in stand wordt gehouden en zo nodig doelmatig onderhouden.

 • 3. De subsidieontvanger is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - het gereed komen van de afkoppeling aan de gemeente te melden. De gemeente moet daarbij in de gelegenheid worden gesteld om zo nodig wijzigingen in de hemelwaterafvoeren te kunnen inspecteren.

 • 4. De subsidieontvanger is verplicht - binnen 4 weken na realisatie - een gespecificeerde factuur van de kosten en een bewijs van uitvoering van het eindresultaat te overleggen.

 • 5. De zakelijk gerechtigde draagt zorgt voor de overdracht van de gegevens van het afgekoppelde oppervlak en bijbehorende voorzieningen voor infiltratie bij verkoop of overdracht van de woning/bedrijf aan de volgende eigenaar/gebruiker.

 • 6. Zorgen voor controle en zo nodig aanpassing van de ont- en beluchting van de binnenriolering (stand- en ontspanningsleiding) conform NEN voorschriften.

 • 7. Eenmalig afgekoppeld oppervlak mag niet meer worden aansluiten op de gemengde of vuilwaterriolering.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze verordening.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: Subsidieregeling afkoppelen privaat verhard oppervlak.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Gulpen-Wittem in zijn vergadering van 20 december 2018.
De wnd. griffier,
Drs. W.H.M. Voorter.
de voorzitter,
Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens.