Regeling Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Geldend van 01-11-2010 t/m heden

Intitulé

Regeling Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Het college van burgemeester en wethouders van Loon op Zand,

Overwegende dat:

de gemeente van oordeel is dat scholing en deskundigheidsbevordering van belang zijn voor de motivatie van vrijwilligers en de kwaliteit van hun werk bevordert;

de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 15 mei 2008 de nota vrijwilligerswerkbeleid 2008-2011 heeft vastgesteld, waarin ondersteuning en facilitering van specifieke scholing en deskundigheidsbevordering opgenomen is;

de gemeenteraad het structureel benodigde budget in de gemeentebegroting heeft opgenomen.

Besluit

De regeling “Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers’’ van de gemeente Loon op Zand als volgt vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Vrijwilliger: een persoon die in georganiseerd verband uit vrije beweging en onbetaald voor kortere of langere tijd werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of in het kader van het maatschappelijk belang;

 • b.

  Vrijwilligersorganisatie: een rechtspersoon die activiteiten uitvoert in de gemeente Loon op Zand en voor het uitoefenen van al zijn activiteiten geheel of in grote mate afhankelijk is van vrijwilligers;

 • c.

  Deskundigheidsbevordering: een cursus of training voor onder a bedoelde vrijwilligers om de nodige deskundigheid te verwerven voor het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteiten;

 • d.

  Subsidiabele kosten: kosten die uitsluitend betrekking hebben op de verschuldigde cursus­ of trainingsgelden;

 • e.

  Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Reikwijdte

De regeling is een stimuleringsregeling voor vrijwilligersorganisaties ter dekking van incidentele financiële lasten van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Voor de toepassing van de regeling gelden de volgende beperkingen:

 • 1.

  Voor de regeling komen alleen organisaties in aanmerking, waarvan de doelstellingen en activiteiten conform gemeentelijk beleid zijn en niet tegenstrijdig met landelijke en lokale wetgeving.

 • 2.

  In aanmerking komen alleen vrijwilligersorganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Loon op Zand, met uitzondering van kerkelijke organisaties en politieke partijen.

Artikel 3 Toekenningscriteria

 • 1. Vrijwilligersorganisaties kunnen voor cursussen en trainingen betreffende deskundigheidsbevordering in algemene zin een beroep doen op deze regeling, met uitzondering van beroepsopleidingen.

 • 2. De deskundigheidsbevordering moet een directe relatie hebben met het vrijwilligerswerk van de organisatie waarvoor de vrijwilligers werken.

 • 3. De deelnemende vrijwilliger moet verklaren minimaal één jaar, na afloop van de cursus, als vrijwilliger actief te blijven binnen de vereniging.

 • 4. De bijdrage wordt verstrekt voor kosten van trainingen en cursussen van erkende instellingen en/of docenten.

 • 5. Subsidie wordt niet verleend voor de

  • a.

   Reis- en verblijfkosten en consumpties;

  • b.

   Kosten voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen;

  • c.

   Kosten voor eventueel bijkomende activiteiten.

 • 6. Herhalingscursussen komen niet in aanmerking voor subsidie

 • 7. Het is niet mogelijk aanvragen te doen voor deskundigheidsbevordering, waarvoor de organisatie al verplichtingen is aangegaan.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1. De bijdrage is 100% van de aantoonbare kosten.

 • 2. De maximale bijdrage per aanvraag is € 750,00 per jaar.

 • 3. De maximale bijdrage per organisatie is € 1.500,00 per jaar.

 • 4. Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door het bestuursorgaan van Loon op Zand daartoe beschikbare budget in de gemeentebegroting toereikend is.

Artikel 5 Procedure

 • 1. De aanvragende organisatie maakt gebruik van het gemeentelijke aanvraagformulier

 • 2. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als datum van binnenkomst wordt beschouwd de datum van registratie van een volledig ingevuld aanvraagformulier

 • 3. Als uiterste datum van indiening geldt 13 weken voor aanvang van de cursus c.q. training

 • 4. Binnen acht weken na indiening neemt de gemeente een besluit over de aanvraag. Dit besluit wordt de aanvrager schriftelijk medegedeeld.

 • 5. Een toegekende subsidie wordt als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de cursus c.q. training niet start binnen drie maanden na de in de aanvraag genoemde aanvangsdatum

 • 6. Een toegekende subsidie wordt eveneens als ingetrokken beschouwd en teruggevorderd, indien de subsidie niet wordt afgerekend binnen drie maanden na afloop van de desbetreffende cursus c.q. training.

 • 7. De toegekende subsidie wordt af gerekend na ontvangst door de gemeente van een schriftelijk bewijsstuk van de door de organisatie werkelijk gemaakte kosten en een bewijs van deelname.

 • 8. Betaling vindt plaats binnen een maand na indiening van de benodigde gegevens inzake de afrekening. In bijzondere gevallen kan op verzoek een voorschot worden verleend.

Artikel 6 Subsidieplafond

 • 1. De maximaal te verstrekken subsidie ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers wordt jaarlijks in de gemeentebegroting vastgesteld.

 • 2. Subsidies worden alleen toegekend voor zover het door gemeenteraad van Loon op Zand daartoe beschikbaar gestelde budget in de begroting toereikend is.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het bestuursorgaan is te allen tijde bevoegd besluiten te nemen over situaties waarin deze regeling niet voorziet, respectievelijk indien onverkorte toepassing leidt tot onbillijkheden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidie deskundigheidsbevordering vrijwilligers”.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 november 2010.

 • Artikel 8a en 9 van de subsidieregeling sport, zoals vastgesteld op 31 augustus 1995, zijn per 1 november ingetrokken.