Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder houdende regels omtrent Meedoen Beleidsregels ‘Meedoenpakket 2018

Geldend van 08-12-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Beleidsregels ‘Meedoenpakket Noordoostpolder’ 2018

Het college van burgemeester en wethouders;

Overwegende dat het wenselijk is om de maatschappelijke participatie van ouderen met een laag inkomen en kinderen die leven in gezinnen met een laag inkomen te stimuleren, waarbij het ook belangrijk is dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de kans krijgen om een zwemdiploma te halen en daarmee de zwemveiligheid van deze doelgroep te vergroten.

gelezen het raadsbesluit van 1 oktober 2018 inzake Meedoenpakket 2018 en inzet extra rijksmiddelen armoedebestrijding onder kinderen en gelet op de door de gemeenteraad op 19 februari 2018 vastgestelde Zwemslag;

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Besluit de volgende beleidsregels ‘Meedoenpakket Noordoostpolder’ 2018 vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 - Begripsbepaling

 • 1. In deze beleidsregel worden dezelfde begripsbepalingen gebruikt als in de Algemene wet bestuursrecht en Participatiewet, tenzij anders vermeld.

 • 2. In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a.

   Gemeente: de gemeente Noordoostpolder.

  • b.

   College: college van burgermeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder.

  • c.

   Belanghebbende: een persoon van 18 jaar of ouder die in de gemeente woont en Nederlander is dan wel daarmee is gelijkgesteld als bedoeld in artikel 8, onderdelen a tot en met e en l Vreemdelingenwet 2000 waarbij het Besluit gelijkstelling vreemdelingen Participatiewet, IOAW en IOAZ ook van toepassing is.

  • d.

   Pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 7a, eerste lid van de Algemene Ouderdomswet.

  • e.

   Kind: het kind als bedoeld in artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdelen d en e Participatiewet van 4 jaar of ouder en wonend in de gemeente Noordoostpolder.

  • f.

   Oudere: de in de gemeente wonende persoon die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

  • g.

   Zelfstandige: degene die voor het inkomen afhankelijk is van het uitvoeren van activiteiten uit hoofde van zelfstandig beroep of bedrijf.

  • h.

   Inkomen: het inkomen exclusief vakantiegeld als bedoeld in paragraaf 3.4 van de Participatiewet.

  • i.

   Bijstandsnorm: de van toepassing zijnde bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag als bedoeld in paragraaf 3.2 Participatiewet. Paragraaf 3.3 van de Participatiewet is onverminderd van toepassing.

  • j.

   Computerpakket: laptop of tablet inclusief (antivirus)software.

  • k.

   Schuldhulpverleningstraject: een minnelijk schuldenregeling die door een professionele organisatie wordt uitgevoerd of een wettelijke schuldenregeling als bedoeld in Titel 3 van de Faillissementswet.

Artikel 2 – Inhoud, vorm en voorliggende voorziening

 • 1. Het Meedoenpakket bestaat uit een Meedoenpakket Jongeren en een Meedoenpakket Ouderen.

 • 2. Het Meedoenpakket Jongeren wordt verstrekt in de vorm van:

  • a.

   een tegoed voor deelname aan activiteiten;

  • b.

   in natura voor de aanschaf van een fiets;

  • c.

   in natura voor de aanschaf van een computerpakket;

  • d.

   in natura door het bieden van diplomagarantie voor diploma A en een tegoed voor de aanschaf van zwemkleding.

 • 3. Het Meedoenpakket Ouderen wordt verstrekt in de vorm een tegoed voor deelname aan activiteiten.

 • 4. Het Meedoenpakket kan alleen worden ingezet bij organisaties waar de gemeente afspraken mee heeft gemaakt. Een overzicht van de deelnemende organisaties wordt vermeld op de website van de gemeente.

 • 5. Er bestaat geen recht op een fiets en/of het computerpakket als een beroep gedaan kan worden op een voorliggende voorziening, buiten deze beleidsregel en de Participatiewet, die gezien haar aard en doel als passend en toereikend moet worden beschouwd.

 • 6. Een constructie waardoor de belanghebbende een fiets en/of het computerpakket zelf moet financieren al dan niet via gespreide betaling achteraf, is geen voorliggende voorziening als bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 3 - Doelgroep

 • 1. Het kind valt onder de doelgroep Meedoenpakket Jongeren als het (gezins)inkomen van de belanghebbende lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

 • 2. De oudere valt onder de doelgroep Meedoenpakket Ouderen als het (gezins)inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm.

 • 3. Uitgesloten van het Meedoenpakket is degene:

  • a.

   die rechtens zijn vrijheid is ontnomen of zich onttrekt aan de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel;

  • b.

   die geen rechtmatig verblijf in Nederland houdt als bedoeld in artikel 10 Vreemdelingenwet 2000;

  • c.

   die statushouder is en woont in een door het Rijk gefinancierde opvang;

  • d.

   die vreemdeling is die rechtmatig in Nederland verblijft en een beroep kan doen op de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers en andere categorieën vreemdeling 2005 (Rva);

  • e.

   die een uitreiziger is.

Artikel 4 - Aanvraag

 • 1. Het Meedoenpakket moet schriftelijk worden aangevraagd met een daartoe bestemd aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag moet worden ingediend in het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. Als peildatum voor de beoordeling van het recht op het Meedoenpakket geldt de datum van aanvraag.

 • 4. In afwijking van het tweede lid moet met ingang van 1 juli 2019 het computerpakket, als bedoeld in artikel 8 van deze beleidsregel, worden aangevraagd in de periode vanaf 1 juli tot en met 30 september in het kalenderjaar waarin het kind overstapt van (basis)school naar middelbare school.

Artikel 5 - Vaststellen inkomen

 • 1. Het inkomen van belanghebbende wordt op de peildatum vastgesteld.

 • 2. Inkomen anders dan inkomen als zelfstandige wordt als volgt vastgesteld:

  • a.

   Bij regelmatige inkomsten is het inkomen in de maand voorafgaande de maand van ontvangst van de aanvraag bepalend.

  • b.

   Bij onregelmatige inkomsten is het gemiddelde inkomen in de drie maanden voorafgaand aan de maand van ontvangst van de aanvraag bepalend.

 • 3. Bij inkomsten als zelfstandige is het gemiddelde inkomen in de periode van 24 maanden voorafgaande de maand van ontvangst van de aanvraag bepalend.

 • 4. Als belanghebbende meer inkomen heeft dan de gestelde grenzen in artikel 3, eerste en tweede lid, blijft het meerdere buiten beschouwing als:

  • a.

   belanghebbende is toegelaten tot een schuldhulpverleningstraject, en

  • b.

   belanghebbende voldoet aan de voorwaarden van het schuldhulpverleningstraject.

 • 5. Bij toekenning van het Meedoenpakket hebben eventuele tussentijdse wijzigingen in het inkomen geen invloed op het vastgesteld recht op het Meedoenpakket.

Hoofdstuk 2 Meedoenpakket Jongeren

Artikel 6 – Tegoed

 • 1. Er wordt aan het kind per kalenderjaar éénmalig een tegoed van € 350,00 verstrekt. Dit tegoed wordt verstrekt in de vorm van waardebonnen met verschillende waarden.

 • 2. De waardebonnen als bedoeld in het eerste lid moeten binnen zes maanden na toekenning worden opgehaald op het gemeentehuis. Daarna vervalt de aanspraak op de toekenning.

 • 3. Het tegoed kan door het kind vrij besteed worden aan:

  • a.

   sportieve, culturele en educatieve activiteiten;

  • b.

   binnen- en buitenschoolse activiteiten;

  • c.

   activiteiten tijdens een schoolvakantie.

 • 4. Het tegoed kan niet worden gebruikt voor de aanschaf van kleding en/of accessoires die al dan niet verbonden zijn aan de verzilverde activiteiten als bedoeld in het derde lid.

 • 5. De keuze en verantwoordelijkheid voor het moment waarop en hoe het tegoed als betaling wordt gebruikt ligt volledig bij de belanghebbende en/of kind zelf. Het is niet verplicht het tegoed in één keer op te maken. Een ingezette waardebon dient wel in één keer te worden verzilverd. Een eventueel restantbedrag vervalt dan.

 • 6. Het tegoed kan verzilverd worden onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   het tegoed is uitsluitend bestemd voor besteding aan activiteiten, als bedoeld in het derde lid;

  • b.

   het tegoed is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt door en/of voor een ander persoon;

  • c.

   het tegoed is niet in te wisselen voor contant geld;

  • d.

   voor zover de aanbieders van activiteiten retourbeleid hebben wordt geen geld teruggeven;

  • e.

   wanneer de kosten waarvoor het kind het tegoed inzet hoger zijn dan het totale tegoed, moet het resterende bedrag door de belanghebbende worden bijbetaald aan de aanbieder.

 • 7. Het tegoed is vanaf de toekenning 12 maanden geldig. Hierna vervalt het (nog) aanwezige tegoed.

 • 8. Bij verlies, diefstal, schade of enige andere reden waardoor de waardebon niet verzilverd kan worden, bestaat geen recht op een vervangend exemplaar.

Artikel 7 - Fiets

 • 1. Er wordt aan het kind - vanaf 6 jaar - éénmalig een tweedehands fiets verstrekt voor zover er geen voorliggende voorziening aanwezig is.

 • 2. De verstrekking als bedoeld in het eerste lid vindt plaats op basis van een waardebon waarmee de belanghebbende zelf naar de leverancier gaat. De fiets wordt op basis van beschikbaarheid uitgegeven door de leverancier. De belanghebbende en de leverancier overleggen dit onderling.

 • 3. Voor zover de leverancier retourbeleid heeft, wordt geen geld teruggegeven.

 • 4. De belanghebbende is zelf volledig verantwoordelijk voor de kosten die voortvloeien uit onderhoud en/of reparatie.

 • 5. In afwijking van het eerste lid kan de belanghebbende in de periode tot het kind overstapt van (basis)school naar middelbare school de fiets maximaal twee keer inruilen bij de leverancier waarbij er een gebruikstermijn van minimaal twee jaren, gerekend vanaf het moment van ontvangst van de fiets, is verstreken, indien naar het oordeel van de leverancier:

  • a.

   de ingeleverde fiets in een goede technische staat verkeert, alle functionele onderdelen en meegeleverde accessoires aanwezig zijn en de fiets voldoet aan alle wettelijke vereisten voor het mogen deelnemen aan het verkeer, en

  • b.

   de in te leveren fiets schoon en netjes onderhouden is, en

  • c.

   een andere passende fiets op voorraad is.

 • 6. In het geval dat de belanghebbende de in te leveren fiets, als bedoeld in het vijfde lid, zelf heeft voorzien van aanpassingen of accessoires, mag de belanghebbende deze voor het moment van inruilen ongedaan maken of verwijderen. Voor de te maken kosten van het ongedaan maken van de aanpassingen of accessoires bestaat geen recht op een financiële vergoeding dan wel een vergoeding anderszins. Ook wordt geen financiële vergoeding of een vergoeding anderszins gegeven voor niet verwijderde aanpassingen of accessoires.

 • 7. Een beschikbare fiets dient binnen drie maanden nadat het beschikbaar is te worden opgehaald. Daarna vervalt de aanspraak op de toekenning.

 • 8. Bij verlies, diefstal, schade of enige andere reden waardoor de fiets en/of de waardebon niet (goed) langer gebruikt kan worden, bestaat geen recht op een vervangend exemplaar.

Artikel 8 - Computerpakket

 • 1. Er wordt aan het kind éénmalig een gereviseerd computerpakket verstrekt, als:

  • a.

   het kind overstapt van (basis)school naar middelbare school, en

  • b.

   de onderwijsinstelling een laptop of tablet verplicht stelt of nadrukkelijk een laptop of tablet adviseert voor het volgen van onderwijs, en

  • c.

   er geen voorliggende voorziening aanwezig is.

 • 2. De verstrekking als bedoeld in het eerste lid vindt plaats door toezending binnen redelijke termijn door de leverancier naar het door de belanghebbende opgegeven adres op het aanvraagformulier.

 • 3. Voor zover de leverancier retourbeleid heeft, wordt geen geld teruggegeven.

 • 4. De belanghebbende is zelf volledig verantwoordelijk voor:

  • a.

   de kosten die voortvloeien uit onderhoud en/of reparatie;

  • b.

   het bijhouden van updates.

 • 5. De aanschaf en/of verlenging van losse accessoires, verzekeringen en betaalde licenties komen voor rekening van de belanghebbende.

 • 6. Bij verlies, diefstal, schade of enige andere reden waardoor het computerpakket niet langer (goed) gebruikt kan worden, bestaat geen recht op een vervangend exemplaar.

Artikel 9 - Zwemslag

 • 1. Er wordt aan het kind - vanaf 5 jaar - éénmalig een diplomagarantie voor zwemdiploma A verstrekt.

 • 2. De belanghebbende krijgt een waardebon waarmee hij zelf naar de aanbieder gaat om het kind in te schrijven voor zwemlessen. Deze waardebon moet binnen zes maanden na toekenning worden opgehaald bij het gemeentehuis. Daarna vervalt de aanspraak op de toekenning.

 • 3. Het kind kan éénmalig bij een van de deelnemende zwembaden ingeschreven worden voor zwemlessen op basis van de Zwemslag. Bij wisseling naar een ander zwembad vervalt de aanspraak op de toegekende diplomagarantie.

 • 4. Indien het kind het diploma A nog niet heeft behaald op het moment dat het 18 jaar wordt, kan het doorgaan met zwemlessen totdat het diploma is behaald.

 • 5. De diplomagarantie is niet van toepassing in het geval dat, naar het oordeel van het zwembad, het behalen van diploma A langer duurt dan noodzakelijk. Hieronder wordt in ieder geval begrepen het zonder geldige reden herhaaldelijk niet aanwezig zijn bij de lessen.

 • 6. De belanghebbende krijgt voor ieder kind aan wie de diplomagarantie is toegekend éénmalig een waardebon voor het aanschaffen van zwemkleding. Deze waardebon moet binnen zes maanden na toekenning worden opgehaald bij het gemeentehuis. Daarna vervalt de aanspraak op de toekenning.

 • 7. De waardebon als bedoeld in het zesde lid kan uitsluitend verzilverd worden onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de waardebon is alleen bestemd voor het aanschaffen van zwemkleding, maximaal 2 stuks, en niet voor andere aan zwemmen verbonden producten;

  • b.

   de waardebon moet in één keer worden besteed waarbij een eventuele restantwaarde niet wordt uitbetaald;

  • c.

   wanneer de waarde van de zwemkleding hoger is dan de waarde van de waardebon, betaalt de belanghebbende zelf het verschil;

  • d.

   de waardebon is niet inwisselbaar voor (contant) geld;

  • e.

   de waardebon is persoonsgebonden en kan niet voor worden gebruikt ten behoeve van een ander persoon;

  • f.

   voor zover de aanbieders van zwemkleding retourbeleid hebben wordt geen geld teruggeven.

 • 8. De keuze en verantwoordelijkheid voor het moment waarop de diplomagarantie en/of de waardebon voor zwemkleding worden ingezet, ligt bij de belanghebbende.

 • 9. De waardebon als bedoeld in het zesde lid is vanaf de toekenning 12 maanden geldig. Hierna vervalt het tegoed.

 • 10. Bij verlies, diefstal, schade of enige andere reden waardoor de waardebon niet verzilverd kan worden, bestaat geen recht op een vervangend exemplaar.

Hoofdstuk 3 Meedoenpakket ouderen

Artikel 10 – Tegoed

 • 1. Er wordt aan de oudere per kalenderjaar éénmalig een tegoed van € 100,00 verstrekt. Dit tegoed wordt verstrekt in de vorm van waardebonnen met verschillende waarden.

 • 2. Het tegoed kan door de oudere vrij besteed worden aan sportieve, sociale, culturele en educatieve activiteiten.

 • 3. Het tegoed kan niet worden gebruikt voor de aanschaf van kleding en/of accessoires die al dan niet verbonden zijn aan de verzilverde activiteiten als bedoeld in het eerste lid.

 • 4. De keuze en verantwoordelijkheid voor het moment waarop en hoe het tegoed als betaling wordt gebruikt ligt volledig bij oudere zelf. Het is niet verplicht het tegoed in één keer op te maken. Een ingezette waardebon dient wel in één keer te worden verzilverd. Een eventueel restantbedrag vervalt dan.

 • 5. Het tegoed kan verzilverd worden onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   het tegoed is uitsluitend bestemd voor besteding aan activiteiten, als bedoeld in het derde lid;

  • b.

   het tegoed is persoonsgebonden en kan niet worden gebruikt door en/of voor een ander persoon;

  • c.

   het tegoed is niet in te wisselen voor contant geld;

  • d.

   voor zover de aanbieders van activiteiten retourbeleid hebben wordt geen geld teruggeven;

  • e.

   wanneer de kosten waarvoor het kind het tegoed inzet hoger zijn dan het totale tegoed, moet het resterende bedrag door de belanghebbende worden bijbetaald aan de aanbieder.

 • 6. Het tegoed is vanaf de toekenning 12 maanden geldig. Hierna vervalt het (nog) aanwezige puntentegoed.

 • 7. Bij verlies, diefstal, schade of enige andere reden waardoor de waardebon niet verzilverd kan worden, bestaat geen recht op een vervangend exemplaar.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 11 - Terugvordering

 • 1. Het tegoed, de diplomagarantie en/of waardebon voor zwemkleding en/of de fiets kunnen geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de belanghebbende onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van de verstrekking van het tegoed, de diplomagarantie en/of waardebon voor zwemkleding en/of de fiets.

 • 2. De fiets en/of het computerpakket kan worden ingenomen indien de belanghebbende onjuiste of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt en dit heeft geleid tot het ten onrechte verlenen van de verstrekking van de fiets en/of het computerpakket. Indien de fiets en/of het computerpakket niet (meer) aanwezig is, wordt een bedrag teruggevorderd ter hoogte van het bedrag zoals de gemeente het aan de leverancier heeft betaald.

Artikel 12 - Nawerking

 • 1. Kinderen die in 2018 geen Meedoenregeling Jongeren hebben ontvangen omdat het inkomen van de belanghebbende hoger was dan de toen gestelde inkomensgrens, kunnen over 2018 alsnog in aanmerking komen voor het tegoed van € 350,00 als bedoeld in artikel 6 van deze beleidsregels en dan op basis van deze beleidsregel indien:

  • a.

   in de periode vanaf 1 december 2018 tot en met 31 maart 2019 daarvoor een aanvraag is ingediend; en

  • b.

   in 2018 aan de voorwaarden wordt voldaan zoals gesteld in deze beleidsregel.

 • 2. Kinderen die in 2018 de Meedoenregeling Jongeren toegekend hebben gekregen op basis van een waardebon van € 150,00 komen ambtshalve in aanmerking voor een aanvulling van € 200,00.

 • 3. De toekenning en de aanvulling als bedoeld in het eerste en het tweede lid worden verstrekt met toepassing van artikel 6, tweede tot en met het achtste lid van deze beleidsregels.

Artikel 13 - Intrekken beleidsregels

De beleidsregel Zwemslag komt met ingang van de inwerkingtreding van deze beleidsregel te vervallen.

Artikel 14 - Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 15 - Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels ‘Meedoenpakket 2018’.

Ondertekening

Aldus besloten door het college in haar vergadering van 27 november 2018.
De secretaris,
De burgemeester

Toelichting

Algemeen

Voor mensen met een inkomen dat rond het sociaal minimum ligt is meedoen aan de samenleving niet vanzelfsprekend. De gemeente Noordoostpolder stelt daarom een Meedoenpakket beschikbaar aan kinderen en ouderen in een huishouden met een laag besteedsbaar inkomen. De voorwaarden van het Meedoenpakket zijn uitgewerkt in deze beleidsregels. De beleidsregels vormen een verdere uitwerking van de kaders die zijn opgenomen in de notitie Meedoenpakket 2018.

Artikelsgewijs

Artikel 1 - Begripsbepaling

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 2 – Inhoud, vorm en voorliggende voorziening

Het is de bedoeling dat het geld direct terechtkomt waar het hoort en waarvoor het bestemd is. Daarom versterkt de gemeente geen directe financiële vergoeding, maar een vergoeding in natura of in de vorm van waardebonnen met een afgebakend bestedingsdoel.

Artikel 3 - Doelgroep

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 4 – Aanvraag

Dit artikel behoeft voor het eerste tot en met het derde lid geen verdere toelichting.

Het computerpakket is voor het kind dat overstapt van (basis)onderwijs naar voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat het kind vanaf het begin van het schooljaar beschikt over een laptop of tablet. Een schooljaar begint eind augustus / begin september. De aanvraagperiode is daarom afgebakend tot de periode 1 juli tot en met 30 september van een kalenderjaar.

Artikel 5 – Vaststellen inkomen

Het in aanmerking te nemen inkomen wordt op dezelfde manier bepaald als voor de algemene bijstand in de Participatiewet. Dat betekent ook dat de vrij te laten middelen als bedoeld in artikel 31, tweede lid en artikel 33, vijfde lid Participatiewet niet tot het inkomen worden gerekend. Voor personen van 18 jaar of ouder, maar jonger dan 27 jaar, geldt een uitzondering.

Het inkomen waarover de aanvrager beschikt of redelijkerwijs kan beschikken wordt niet fictief verhoogd met de vakantietoeslag. De vakantietoeslag bestaat uit een saldo dat tot stand komt door reserveringen over de voorgaande loonperioden. De aanvrager heeft zelf geen invloed op het moment van uitbetalen. Aangezien de aard van het minimabeleid met zich meeneemt dat het gaat om een voorziening op het moment van aanvragen, is het niet redelijk om een toekomstige betaling in de berekening mee te nemen.

Kinderen van ouders die werken als zelfstandige kunnen ook in aanmerking komen voor het Meedoenpakket Jongeren. Bij zelfstandigen bestaat het ‘risico’ dat het inkomen sterker wisselt dan bij personen in loondienst. Daarnaast is hun feitelijk inkomen doorgaans pas echt bekend nadat dat fiscaal jaar is afgesloten.

Artikel 6 - Tegoed

De kosten van activiteiten verschillen in hoogte. Door waardebonnen met verschillende waarden uit te geven, wordt de belanghebbende beter in staat gesteld om een activiteit ‘gepast’ te betalen. Vanuit het oogpunt van veiligheid worden de waardebonnen in beginsel niet per post toegestuurd.

Artikel 7 - Fiets

De fiets kan worden opgehaald bij leveranciers waarmee de gemeente afspraken heeft. De fiets wordt geleverd op basis van beschikbaarheid. De belanghebbende neemt contact op met de leverancier. Dan wordt besproken welke fietsmaat nodig is en of een fiets op voorraad is, dan wel wanneer deze beschikbaar komt.

Een kind kan een fiets maximaal twee maal inruilen. Dit kan totdat het kind overstapt van (basis)onderwijs naar voortgezet onderwijs. Er geldt een minimale gebruikstermijn van twee jaar per fiets. De leverancier beoordeelt of de in te leveren fiets nog voldoet aan de criteria en of die fiets over dezelfde onderdelen beschikt als bij uitlevering. Het is immers de bedoeling dat die fiets –na een opknapbeurt- weer gebruikt kan worden door een ander kind.

Als een fiets is toegekend en geleverd, is de fiets eigendom geworden van het kind. Het staat de eigenaar vrij om naar eigen inzicht veranderingen aan te brengen aan de fiets. Als het kind vervolgens gebruik wil maken van de inruilregeling, mag hij deze aanpassingen ongedaan maken. Voor de inspanningen die nodig zijn om de aanpassingen ongedaan te maken bestaat geen recht op een vergoeding. Ook aanpassingen die niet ongedaan zijn gemaakt, worden niet vergoed.

Voorbeeld 1

Een fiets is door belanghebbende voorzien van een gemonteerde voordrager. Deze voordrager wordt bij inlevering niet verwijderd. De belanghebbende krijgt dan geen vergoeding voor de voordrager.

Voorbeeld 2

Een fiets is door belanghebbende voorzien van een gemonteerde voordrager. Deze voordrager is bij inlevering verwijderd. De belanghebbende heeft iemand betaald om de voordrager te verwijderen. De belanghebbende krijgt dan geen vergoeding voor de kosten van die werkzaamheden.

Artikel 8 - Computerpakket

De gemeente verstrekt een laptop of tablet aan kinderen die naar de brugklas gaan. De laptop of tablet wordt alleen verstrekt indien de school geen voorliggende voorziening heeft. Onder een voorliggende voorziening verstaan we een regeling waarbij de school een computer of tablet in bruikleen geeft aan een leerling. De leerling kan het device dat in bruikleen is gegeven zowel op school als thuis gebruiken. Een betalingsovereenkomst tussen de school en de ouder van een leerling of een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten beschouwen we niet als voorliggende voorziening.

De laptop of tablet wordt geleverd door een leverancier waar de gemeente afspraken mee heeft.

De verstrekte laptop of tablet is eigendom van de belanghebbende. Het product wordt gebruiksklaar geleverd. Voor zover voorgeïnstalleerde software qua licenties verlengd moeten worden, zijn de eventuele kosten voor de belanghebbende. Hetzelfde geldt voor andere aanpassingen die belanghebbende aan de laptop of tablet wil doen.

Artikel 9 - Zwemslag

De gemeente heeft afspraken gemaakt met zwembaden over een diplomagarantie. De gemeente koopt de kosten van het zwemdiploma A af bij de zwembaden. De ouders of verzorgers van een kind ontvangen dus zelf geen bijdrage. Belanghebbenden hebben geen recht op een resterende vergoeding wanneer de daadwerkelijke kosten na het moment van het behalen van het zwemdiploma, lager zijn dan de vergoeding die de gemeente aan het zwembad heeft betaald.

Een belanghebbende kan een kind éénmalig bij één van de deelnemende zwembaden inschrijven voor zwemlessen op basis van de Zwemslag. De diplomagarantie kan niet opnieuw worden aangevraagd als een kind overstapt naar een ander zwembad. De zwembaden ontvangen een vaste vergoeding per kind. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de gemiddelde kosten voor het behalen van zwemdiploma A. De gemeente maakt afspraken over de hoogte van de vergoeding met de zwembaden. De afspraken hierover staan in een overeenkomst tussen de gemeente en de zwembaden.

Wanneer een kind regelmatig afwezig is, heeft het kind langer nodig om zijn zwemdiploma te halen. Het zwembad krijgt in die situatie te maken met extra kosten die niet worden vergoed. Om deze situatie zoveel mogelijk te voorkomen geldt er een inspanningsverplichting voor ouders/verzorgers en hun kinderen. De gemeente communiceert hierover met de ouders/verzorgers. De zwembaden monitoren het verzuim van de kinderen. Indien er sprake is van herhaaldelijk verzuim dat leidt tot aanzienlijke vertraging in het behalen van het diploma, stelt het zwembad de gemeente hiervan op de hoogte. De gemeente kan op basis van dit signaal contact opnemen met de ouders/verzorgers en hen aanspreken op de inspanningsverplichting.

Artikel 10 - Tegoed

Hierbij gelden dezelfde uitgangspunten als bij artikel 6.

Artikel 11 - Terugvordering

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 12 - Nawerking

Deze beleidsregels treden in 2018 in werking. In 2018 hebben sommige jongeren al een meedoenregeling ontvangen op basis van de oude regeling. Dit betreft een waardebon van € 150,00. Als zij hadden aangevraagd op basis van de nieuwe regeling, hadden ze waardebonnen met een hogere waarde ontvangen. Door de nawerking wordt deze ongelijkheid opgeheven. Hetzelfde geldt voor wijziging van de inkomensgrens. Kinderen van belanghebbenden die op basis van de oude regeling een inkomen boven de gestelde inkomensgrens hadden, kunnen alsnog in aanmerking komen indien het inkomen van de belanghebbenden lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Artikel 13 - Intrekken beleidsregels

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 14 – Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.

Artikel 15 – Citeertitel

Dit artikel behoeft geen verdere toelichting.