Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021

Geldend van 14-12-2021 t/m 31-12-2022

Intitulé

Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening De Wolden 2015, zoals vastgesteld door de raad in de vergadering van 26 maart 2015;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  leefbaarheid: De waardering door inwoners van hun dagelijkse woonomgeving;

 • b.

  sociale vitaliteit: inspanningen en initiatieven van bewoners gericht op hun (woon)omgeving;

 • c.

  sociale infrastructuur: geheel van voorzieningen, verenigingen en activiteiten in de (woon)omgeving;

 • d.

  sociaal domein: het brede terrein van activiteiten op sociaal cultureel gebied. De zorg, hulp voor kind en gezin, de ondersteuning op het gebied van werk en inkomen en participatie van inwoners.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Het doel is om de participatie van inwoners van de gemeente De Wolden in de samenleving te vergroten door meer ruimte te bieden aan initiatieven van inwoners. Deze initiatieven dienen de leefbaarheid, de sociale vitaliteit, de sociale infrastructuur en/of het sociaal domein van (een dorp binnen) de gemeente De Wolden te vergroten dan wel te versterken.

Artikel 3 Termijn indienen aanvraag en beantwoording

 • 1.

  De aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij de gemeente. De indieningstermijnen om voor beoordeling in aanmerking te komen zijn: 1 mei, 1 augustus, 1 november en 1 februari.

 • 2.

  De aanvragen voor een subsidie van € 2000,- of meer worden op volgorde van binnenkomst behandeld door het college. Binnen 8 weken na de indieningstermijn, zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, neemt het college een besluit op de aanvraag.

 • 3.

  De aanvragen voor een subsidie van € 1,- tot en met 1999,- worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Binnen 6 weken na ontvangst van het aanvraagformulier neemt het college een besluit op de aanvraag.

Hoofdstuk 2 Subsidiebedrag

Artikel 4 Budget

 • 1.

  Voor deze regeling is het in de begroting opgenomen bedrag – behorend bij dat kalenderjaar – beschikbaar.

 • 2.

  Per aanvraag is maximaal €100.000,- beschikbaar.

Hoofdstuk 3 Criteria en voorwaarden

Artikel 5 Subsidieaanvraag

Aanvragen om een subsidie op grond van deze subsidieregeling kunnen uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen die maatschappelijke, niet commerciële doelen nastreven.

Artikel 6 Selectiecriteria

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet worden voldaan aan de volgende criteria:

 • a.

  de activiteit/het project draagt bij aan het vergroten dan wel versterken van de leefbaarheid, de sociale vitaliteit, de sociale infrastructuur en/of het sociaal domein (van een dorp) binnen de gemeente De Wolden;

 • b.

  er is aantoonbaar draagvlak van een brede groep inwoners voor de activiteit/het project;

 • c.

  het initiatief mag niet ten goede komen aan een besloten groep, het initiatief dient een algemeen belang;

 • d.

  door de aanvrager wordt aangegeven hoe de financiële duurzaamheid van het initiatief zal waarborgen na afloop van de subsidie. Indien er sprake is van een project gaat het om de vraag hoe het beheer en onderhoud is geregeld. Indien er sprake is van een activiteit gaat het om de vraag hoe de activiteit in de toekomst gecontinueerd kan worden zonder subsidie vanuit Initiatiefrijk De Wolden;

 • e.

  er moet sprake zijn van cofinanciering. De subsidie vanuit deze regeling bedraagt maximaal 50% van de totale kosten van het initiatief.

Artikel 7 Gunningscriteria

Als de aanvragen in enig jaar het voor dat jaar beschikbare budget overtreffen volgt gunning op basis van de volgende volgorde:

 • a.

  initiatieven die bijdragen aan ontwikkelingen binnen het sociaal domein;

 • b.

  mate waarin de activiteit/het project bijdraagt aan de leefbaarheid, de sociale vitaliteit en/of de sociale infrastructuur.

Artikel 8 Afwijken criteria

Het college van burgemeester en wethouders kan gemotiveerd afwijken van de criteria genoemd in artikel 6 en 7.

Artikel 9 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit altijd de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde rechten en verplichtingen evenals de betalingen en de ontvangsten kunnen worden nagegaan.

 • 2.

  De financiële administratie en het inhoudelijk verslag worden gedurende vijf jaar bewaard.

 • 3.

  Binnen 8 weken na afronding van de activiteit dan wel het project legt de aanvrager verantwoording af over de activiteiten en financiën middels het Verantwoordingsformulier Initiatiefrijk De Wolden.

 • 4.

  Bij veranderingen in de projectopzet en –uitvoering informeert de aanvrager de gemeente.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Looptijd

Deze regeling geldt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.

Ondertekening

Aldus besloten en vastgesteld in de vergadering van 18 september
de secretaris, de burgemeester,
Nanne Kramer Roger de Groot