Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent de jongerenraad Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018

Geldend van 04-12-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 2 november 2018;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

B e s l u i t:

Vast te stellen de volgende

Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Jongeren/lid/leden: Jongeren in de leeftijd vanaf 13 jaar die ingezetenen zijn van de gemeente Achtkarspelen, of in de gemeente naar school gaan.

 • b.

  Jongerenraad: Jongerenraad Achtkarspelen.

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Achtkarspelen.

 • d.

  Griffie: de raadsgriffie van de gemeente Achtkarspelen.

Artikel 2. Taak

 • 1. De jongerenraad brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan de raad over onderwerpen die jongeren in de gemeente Achtkarspelen aangaan.

 • 2. De jongerenraad vervult ook een platformfunctie door jongeren actief te informeren en activeren over onderwerpen die jongeren aangaan.

Artikel 3. Huishoudelijk reglement

 • 1. De jongerenraad stelt zelfstandig een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze verordening.

 • 2. Na vaststelling zendt de jongerenraad het reglement ter kennisneming naar de raad.

Artikel 4. Samenstelling

 • 1. De jongerenraad bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 15 leden, inclusief de voorzitter.

 • 2. De jongerenraad bestaat uit jongeren in de leeftijdscategorie vanaf 13 jaar, die in de gemeente Achtkarspelen woonachtig zijn of daar naar school gaan.

 • 3. Leden van de jongerenraad mogen geen bestuurslid zijn van een belangenorganisatie, niet werkzaam zijn in de dienst van de gemeente Achtkarspelen, noch deel uitmaken van het gemeentebestuur.

 • 4. De leden vormen zoveel mogelijk een afspiegeling van de in de gemeente aanwezige verschillende groepen en stromingen onder de jongeren.

 • 5. Ieder dorp van de gemeente Achtkarspelen kan zoveel mogelijk vertegenwoordigd zijn in de jongerenraad.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1. Het lidmaatschap van de jongerenraad eindigt in elk geval, maar niet uitsluitend, indien:

  • a.

   het lid ontslag neemt. Leden dienen hun ontslag schriftelijk in bij de voorzitter van de jongerenraad, die daarvan direct kennisgeeft aan de leden en de gemeenteraad;

  • b.

   het lid uit de gemeente Achtkarspelen verhuist en niet in de gemeente naar school gaat (zie artikel 1a);

  • c.

   het lid dat in Achtkarspelen naar school gaat, maar niet in de gemeente woont, deze school verlaat en buiten de gemeente naar school gaat (zie artikel 1a);

  • d.

   de raad hier vanwege zwaarwegende redenen toe besluit.

 • 2. Tussentijdse vacatures worden zo snel mogelijk ingevuld.

Artikel 6. Budget

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks via de begroting een bedrag beschikbaar voor de jongerenraad ten behoeve van zijn taakstelling als genoemd in artikel 2 van deze regeling.

 • 2. De jongerenraad stelt ieder jaar een begroting op en overhandigt deze uiterlijk 1 april ter goedkeuring aan de griffie.

 • 3. De begroting omvat tevens een toegelicht werkplan voor het komende jaar.

Artikel 7. Jaarverslag

De jongerenraad doet vóór 1 april verslag aan de gemeenteraad van de door hem uitgevoerde taakstelling over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 8. Ondersteuning

De griffie is het aanspreekpunt voor de jongerenraad namens de gemeenteraad Achtkarspelen, maar de griffie ondersteunt en begeleidt de jongerenraad ook procesmatig. De begeleiding is erop gericht om de jongerenraad zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Artikel 9. Informatieverschaffing

 • 1. Het ambtelijk apparaat dient de jongerenraad, rechtstreeks of via de griffie, van gevraagde informatie te voorzien.

 • 2. Vertrouwelijke informatie is uitgesloten van het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

Artikel 10. Opheffing

Opheffing van de jongerenraad gebeurt wanneer:

 • a.

  de jongerenraad minder dan 5 leden heeft;

 • b.

  de gemeenteraad daartoe beslist.

Artikel 11

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 • 2. Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening Jongerenraad gemeente Achtkarspelen 2018".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente van Achtkarspelen van 22 november 2018.
De griffier,
mevr. J. van Hoppe MPM
De voorzitter,
dhr. G. Gerbrandy