Aanschrijving van de Minister van Financiën houdende regels omtrent uitvoering van artikel 66 van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten inzake de heffing van belasting op bedrijfsomzetten ter zake van uitvoering van grote bouwprojecten

Geldend van 14-11-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-09-2017

Intitulé

Aanschrijving van de Minister van Financiën van de 5e november 2018, ter uitvoering van artikel 66 van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten inzake de heffing van belasting op bedrijfsomzetten ter zake van uitvoering van grote bouwprojecten

MINISTER VAN FINANCIËN,

In overweging genomen hebbende:

1. Inleiding

De toepassing van de wettelijke bepalingen ter zake van de heffing van belasting op bedrijfsomzetten, bedoeld in de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (hierna: LBBO), met betrekking tot de uitvoering van grote bouwprojecten werkt belemmerend voor de economische groei van Sint Maarten. De levering van goederen en het verrichten van diensten door de bij dergelijke projecten betrokken ondernemers ter zake van de bouw en inrichting alsmede het verlenen van financiële, juridische en technische advisering, zijn in beginsel belast met belasting op bedrijfsomzetten (hierna: BBO). De op deze diensten en leveringen verschuldigde BBO verhoogt de kosten van de grote bouwprojecten en daarmee ook financieringslasten. Om ondernemers te stimuleren in grote bouwprojecten te investeren ter stimulering van de economische groei van Sint Maarten en bovendien voor lokale leveranciers een gelijke concurrentiepositie te bewerkstelligen als voor buitenlandse leveranciers, is het gewenst om bij aanschrijving te regelen dat lokale leveringen en diensten in dit kader vrijgesteld worden van BBO.

2. Goedkeuring

Vooruitlopend op een wetswijziging van de LBBO, keur ik goed dat de bedrijfsomzetten, voor zover ten genoegen van de Inspecteur der Belastingen (hierna: Inspecteur) aannemelijk wordt gemaakt dat deze zijn gerealiseerd door leveringen en diensten die rechtstreeks ter zake van de uitvoering van grote bouwprojecten komen of zijn gekomen, voor de heffing van de BBO zijn vrijgesteld. Deze vrijstelling kan worden verleend aan de hoofdaannemer en de ondernemer die prestaties verricht ten behoeve van de uitvoering van grote bouwprojecten.

Grote bouwprojecten

Voor de toepassing van deze aanschrijving wordt onder grote bouwprojecten verstaan bouwprojecten waarin ten minste NAf 50.000.000,- wordt geïnvesteerd in Sint Maarten en in Sint Maarten aan ten minste vijfentwintig in het lokale bevolkingsregister ingeschreven personen blijvend en voltijd werk wordt verschaft. Onder bouwprojecten wordt voor de toepassing van deze aanschrijving verstaan projecten waarbij gebouwen worden neergezet, uitgebreid, verbeterd of vernieuwd alsmede de inrichting hiervan. Onder gebouwen wordt mede begrepen waste-to-energy- en recyclinginstallaties.

3. Voorwaarden

Voor de verlening van de vrijstelling gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  Investeerders die investeren in bouwprojecten die aan de in paragraaf 2 genoemde vereisten voldoen, moeten de Inspecteur schriftelijk verzoeken om ten hoogste vijfentwintig ondernemers aan te wijzen die van de vrijstelling gebruik zouden kunnen maken.

 • 2.

  Uit het verzoek moet blijken dat het om een bouwproject gaat en dat er aan de eisen ten aanzien van het investeringsbedrag en het verschaffen van werkgelegenheid zal worden voldaan.

 • 3.

  Bij het verzoek dient te worden overlegd een afschrift van de overeenkomst tussen de verzoeker en de hoofdaannemer inzake het grote bouwproject waaruit de afgesproken prestaties en vergoedingen blijken.

 • 4.

  Bij dit verzoek dient de verzoeker schriftelijk de hoofdaannemer en ondernemers van het grote bouwproject voor te dragen die van de vrijstellingsregeling gebruik zouden kunnen maken. Bij deze voordracht dient een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Sint Maarten en een CRIB-verklaring, danwel respectievelijk een soortgelijk bewijs of verklaring van het land van vestiging van de hoofdaannemer en de ondernemers, te worden overlegd. Dergelijke bewijzen of verklaringen uit landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden dienen gelegaliseerd te worden en opgesteld of vertaald te zijn in de Nederlandse of Engelse taal. Hierbij dient tevens te worden overlegd een afschrift van de tussen de hoofdaannemer en de ondernemers gesloten overeenkomst waaruit de afgesproken prestaties en vergoedingen blijken.

 • 5.

  De aan te wijzen ondernemer moet tot op het moment van verzoek om vrijstelling aan zijn fiscale verplichtingen hebben voldaan.

 • 6.

  De Inspecteur beslist binnen twee maanden na indiening van het verzoek bij voor bezwaar vatbare beschikking. Indien de verzoeker bezwaar heeft tegen deze beschikking, kan hij binnen twee maanden na dagtekening van het ter post bezorgde of uitgereikte afschrift van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Inspecteur. De Inspecteur tekent onverwijld de datum van ontvangst aan op het bezwaarschrift. De Inspecteur zendt de verzoeker onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

 • 7.

  De aanwijzing gaat in op de dag waarop de Inspecteur de aanwijzing verstrekt en geldt voor een periode van ten hoogste vijf jaren.

 • 8.

  Het recht op de vrijstelling geldt uitsluitend ten behoeve van prestaties die direct zien op de uitvoering van grote bouwprojecten en is slechts geldig over de periode waarin de aanwijzing geldig is.

 • 9.

  Ondernemers die leveringen verrichten of diensten verlenen met toepassing van de vrijstelling moeten het CRIB-nummer van de afnemer op de factuur vermelden en de transactie opnemen in een lijst. In gevallen waarin de ondernemer twijfel heeft of redelijkerwijs zou moeten hebben omtrent de juistheid van het door de afnemer opgegeven CRIB-nummer, zal hij het nummer bij de Belastingdienst moeten verifiëren.

 • 10.

  De ondernemer die goederen levert of diensten verleent met toepassing van de vrijstelling is verplicht om bij zijn aangifte van BBO op een aparte bijlage de leveringen en diensten per afnemer te specificeren met vermelding van het CRIB-nummer van zijn afnemer en onder overlegging van facturen.

 • 11.

  Zowel de aan te wijzen ondernemer als de verzoeker dienen hun administratie, die moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene landsverordening landsbelastingen, op zodanige wijze inrichten en daarin zodanige gegevens bijhouden dat op eenvoudige wijze de vrijgestelde leveringen en diensten gecontroleerd kunnen worden.

4. Naheffen

De Inspecteur is bevoegd om te allen tijde de verschuldigde BBO na te heffen indien ten onrechte goederen zijn geleverd of diensten zijn verricht met de toepassing van de vrijstelling dan wel wanneer na controle is gebleken dat niet aan alle voorwaarden is voldaan. In de situatie van uitbesteding van werk kan de Inspecteur de hoofdaannemer aansprakelijk stellen voor de te weinig betaalde belasting op bedrijfsomzetten.

5. Verplichtingen van de aangewezen ondernemer

De aangewezen ondernemer dient, naast het vastleggen van de bijzonderheden van de transactie in de administratie, alle andere bescheiden die de levering en dienst met toepassing van deze vrijstellingsregeling ondersteunen te bewaren en dient hij bij het nemen van de beslissing over de toepassing van de vrijstelling na te gaan of de aard van de beschikbare bewijsstukken deze handelswijze rechtvaardigt. Bij deze beslissing zal ook de aard van de goederen of diensten een rol spelen. De aangewezen ondernemer dient erop bedacht te zijn dat bij goederen die geschikt zijn voor consumptief gebruik de zorgvuldigheid steeds expliciet aan de orde zal worden gesteld. Onder goederen die geschikt zijn voor consumptief gebruik wordt verstaan niet-duurzame goederen. Dit zijn goederen die na verloop van tijd verbruikt zijn, bijvoorbeeld meubilair.

6. Intrekking van de aanwijzing

Indien de verzoeker of een aangewezen ondernemer in strijd handelt met de gestelde voorwaarden en verplichtingen, wordt de aanwijzing door de Inspecteur ingetrokken. De aanwijzing wordt tevens ingetrokken indien blijkt dat de aangewezen ondernemer niet aan zijn lopende fiscale verplichtingen voldoet.

Voormalige aanschrijving vervalt

De Aanschrijving inzake heffing van omzetbelasting betreffende grote toeristische projecten wordt ingetrokken.

7. Bekendmaking

Deze Aanschrijving wordt geplaatst in het Afkondigingsblad.

8. Inwerkingtreding

Deze Aanschrijving treedt in werking na diens bekrachtiging, zodra deze in het Afkondigingsblad is geplaatst en werkt terug tot en met 7 september 2017.

Ondertekening

De vijfde november 2018
De Minister van Financiën
Uitgegeven de veertiende november 2018
De Minister van Algemene Zaken
Namens deze,
Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving