Regeling vervallen per 24-05-2022

Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2014

Geldend van 03-02-2015 t/m 23-05-2022

Intitulé

Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck,

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand en de locaties waar de werkzaamheden van de burgerlijke stand worden verricht.

Reglement burgerlijke stand Cranendonck 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  het college: het college van Burgemeester en Wethouders;

 • d.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: de ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college (artikel 16, lid 2 en 3 van Boek I Burgerlijk wetboek);

 • e.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een persoon die als zodanig is benoemd door het college dan wel in incidentele gevallen is benoemd door een door het college gemandateerde ambtenaar (artikel 16, leden 2 en3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • f.

  huis der gemeente: elk huis of iedere ruimte als zodanig aangewezen;

 • g.

  trouwlocaties: alle locaties binnen de gemeentegrenzen met uitzondering van locaties op openbaar grondgebied, mits wordt voldaan aan de voorwaarden in artikel 8, 9 en 10 van dit reglement;

 • h.

  huwelijk: het voltrekken van een huwelijk dan wel het registreren van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk;

 • i.

  het bureau van de burgerlijke stand: het kantoor van de afdeling Publiek waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt;

 • j.

  woonplaats: plaats waar betrokkene in de Basis Registratie Personen (BRP) is ingeschreven.

Artikel 2 Benoeming

 • 1. Het college kan ambtenaren in dienst van de gemeente Cranendonck benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2. Het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand bedraagt twee.

 • 3. Het college kan tot buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen:

  • a.

   personen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Cranendonck, voor het gebruikelijk voltrekken van een huwelijk;

  • b.

   (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand die reeds in een andere Nederlandse gemeente zijn benoemd en wier benoeming en beëdiging nog niet is verlopen, voor het voltrekken van een bepaald huwelijk;

  • c.

   leden van het college van B&W voor het voltrekken van een bepaald huwelijk in Cranendonck;

 • 4. de bevoegdheid bedoeld in artikel 2 lid 3 onder b, is gemandateerd aan de medewerker Burgerdiensten van de afdeling Publiek.

Artikel 3 Benoemingsperiode

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode betreft maximaal het tijdvak waarin de ambtenaar in dienst is van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd:

  • a.

   Voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode;

  • b.

   Voor een in het benoemingsbesluit te bepalen specifieke dag of een specifiek huwelijk.

 • 3. De onder lid 2 sub a bedoelde periode eindigt in ieder geval op de 1e dag van de maand volgende op die waarin de benoemde de leeftijd van 65 jaar bereikt.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, zoals genoemd in artikel ….. ontvangt voor ieder door hem afzonderlijk voltrokken huwelijk een vergoeding conform de rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand van de gemeente Cranendonck.

 • 2. De voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd voor de periode van één dag of één huwelijk vindt onbezoldigd plaats.

Artikel 5 Plichten (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Bij het huwelijk draagt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand gebruikelijk een door de gemeente ter beschikking gestelde toga, tenzij het bruidspaar anders wenst.

 • 2. (Buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand , zoals genoemd in artikel 2 dienen elk wettelijk huwelijk te voltrekken.

 • 3. Te allen tijde houdt de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zich aan de aanwijzingen of instructies gegeven door het afdelingshoofd van de afdeling Publiek (of de teamcoördinator).

Artikel 6 Leiding van de dienst

 • 1. Het afdelingshoofd Publiek is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 • 2. Het afdelingshoofd Publiek draagt zorg voor de verdeling van de werkzaamheden van de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 7 Locatie

 • 1. Onverminderd wat daarover in de wet is bepaald, verrichten de (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. Op het gemeentehuis waar de ambtenaar van de burgerlijke stand kantoor houdt, kunnen alle werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht.

 • 3. Het aanwijzen van een huis der gemeente is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De bevoegdheid is door de Raad gedelegeerd aan het college (Raadsbesluit 25 juni 2013) en door het college gemandateerd aan de medewerker Burgerdiensten (B&W besluit 5 november 2013).

 • 4. Als vaste trouwlocatie zijn aangewezen: het gemeentehuis in Budel en het kasteeltje Cranendonck in Soerendonk met bijbehorende tuin.

 • 5. Op verzoek kunnen locaties binnen de gemeente Cranendonck tijdelijk worden aangewezen als Huis der Gemeente.

 • 6. Omtrent de aanwijzing van een locatie als ‘huis der gemeente’ heeft het college nadere regels gesteld. Het gebruik van een locatie voor de voltrekking van het huwelijk is toegestaan nadat aan de voorwaarden genoemd in de beleidsregels is voldaan.

 • 7. Op de aangewezen locaties kunnen slechts huwelijken worden gesloten.

Artikel 8 Voorwaarden voor aanwijzing van een Huis der gemeente

 • 1. Het verzoek om een locatie aan te wijzen als Huis der Gemeente dient minimaal 3 maanden voor de voltrekking van de ceremonie bij het college van Burgemeester en Wethouders te worden ingediend;

 • 2. De locatie dient zich te bevinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Cranendonck;

 • 3. De eigenaar / beheerder dient schriftelijk toestemming te geven voor het gebruik van de locatie, deze schriftelijke toestemming moet tegelijkertijd met het verzoek worden ingeleverd;

 • 4. Het huwelijk is een openbare aangelegenheid: een ieder moet in de gelegenheid worden gesteld om de huwelijkssluiting bij te wonen;

 • 5. De gelegenheid moet ook goed toegankelijk zijn voor mindervalide burgers;

 • 6. De betreffende locatie is op het moment van de huwelijksvoltrekking ‘huis der gemeente’ en daarom mag de locatie dan niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;

 • 7. Alle gebouwen en andere locaties dienen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de bouwverordening en bouwbesluit, alsmede de wet- en regelgeving rondom de brandveiligheid;

 • 8. Het bruidspaar is verantwoordelijk voor een eventueel noodzakelijke vergunning.

 • 9. Genodigden en niet genodigden moeten de locatie zonder problemen kunnen bereiken. Er moet voldoende parkeergelegenheid in de omgeving zijn. Het bruidspaar zorgt ervoor dat (parkeer)overlast voor de omgeving wordt voorkomen en maakt daarover sluitende afspraken met de beheerder van de locatie en met de genodigden;

 • 10. In beginsel is het ook mogelijk om in de open lucht te trouwen, mits het onderdeel is van het perceel van de aangewezen locatie, bijvoorbeeld een tuin of terras;

 • 11. Voor de in punt 10 bedoelde locaties gelden de volgende aanvullende bepalingen:

  • a.

   Er dient een direct beschikbare uitwijk naar binnen mogelijk te zijn op de aangewezen locatie in het geval de weersomstandigheden of andere oorzaken een ceremonie buiten onmogelijk maken;

  • b.

   De (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand bepaalt of een ceremonie in de open lucht uitgevoerd kan worden;

  • c.

   Indien de ceremonie plaatsvindt op een boot wordt deze 30 minuten voor de ceremonie op een voor iedereen toegankelijke plaats aangemeerd.

 • 12. Het sluiten van een burgerlijk huwelijk kan nooit in eenzelfde ceremonie plaatsvinden als een kerkelijke inzegening. Beide ceremonies kunnen wel aaneensluitend plaatsvinden, mits er een duidelijk onderscheid gemaakt wordt. Let wel; het burgerlijk gedeelte dient altijd als eerste plaats te vinden;

 • 13. De kosten voor het gebruik van de huwelijkslocatie zijn voor rekening van de aanvrager;

 • 14. Zolang de locatie in gebruik is als huis der gemeente is er een rookverbod van kracht;

 • 15. Op een locatie die op verzoek wordt aangewezen als Huis der gemeente vinden geen kosteloze ceremonies plaats.

Artikel 9 Voorwaarden voor de inrichting van de locatie.

1.De volgende voorzieningen dienen aanwezig te zijn:

 • a.

  kleedruimte met spiegel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • b.

  tafel voor het tekenen van de akten;

 • c.

  voldoende stoelen voor de aanwezigen;

 • d.

  een voor iedere bezoeker toegankelijk toilet;

 • e.

  de locatie moet ruim, schoon, verlicht en eventueel verwarmd zijn.

Artikel 10 Verantwoordelijkheid

 • 1. Het bruidspaar is volledig verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het niet naleven van de omschreven voorwaarden.

 • 2. Het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten samen een overeenkomst over het gebruik van de locatie/het gebouw, waarbij de gemeente Cranendonck geen partij is. De gemeente wordt gevrijwaard van alle aanspraken op schadevergoeding.

 • 3. De gemeente Cranendonck is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit meningsverschillen met betrekking tot het gebruik van een locatie als huwelijkslocatie.

 • 4. Gedurende de ceremonie dienen eventuele aanwijzingen van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand opgevolgd te worden.

Artikel 11 Openstelling

Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • 1.

  In een spreekkamer van het gemeentehuis te Budel voor kosteloze huwelijken op dinsdag om 09.00 uur en op dinsdag om 09.30 uur;

 • 2.

  In de raadszaal van het gemeentehuis te Budel voor huwelijken van maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.

 • 3.

  In het kasteeltje, Cranendonck 1 te Soerendonk voor huwelijken van maandag tot en met zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.

 • 4.

  Op een willekeurige, door het college aan te wijzen locatie in de gemeente Cranendonck van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 16.00 uur.

 • 5.

  Voor overige werkzaamheden in het gemeentehuis te Budel uitsluitend op afspraak tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

 • 6.

  Het bureau is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 7.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 8.

  In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van deze openingstijden.

Artikel 12 Kosteloze huwelijken

 • 1. Onverminderd wat daarover in de Wet is bepaald, wordt tweemaal per week gelegenheid gegeven tot een kosteloos huwelijk.

 • 2. Van het bruidspaar of partners dient tenminste één persoon woonplaats te hebben in de gemeente Cranendonck.

 • 3. Het voltrekken van een kosteloos huwelijk vindt plaats in een spreekkamer van het gemeentehuis. Behalve het bruidspaar zijn maximaal 4 personen toegestaan.

 • 4. De kosteloze huwelijken duren maximaal 10 minuten, er vindt geen voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 5. Er wordt geen persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie.

 • 6. Het huwelijk wordt voltrokken door een BABS.

Artikel 13 Betaalde huwelijken

 • 1. Op alle werkdagen wordt gelegenheid gegeven voor huwelijken met een ceremonie.

 • 2. De voorwaarden bij de ceremonie zijn:

  • a.

   bruidsparen kunnen hun voorkeur uitspreken voor de buitengewoon ambtenaar die het huwelijk sluit;

  • b.

   er vindt een voorgesprek plaats met de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk sluit;

  • c.

   er wordt een persoonlijke toespraak gehouden tijdens de ceremonie;

  • d.

   de huwelijken duren ongeveer 30 minuten.

Artikel 14 Reservering huwelijk

1.Een huwelijksdatum kan maximaal 1 jaar vóór het huwelijk worden gereserveerd.

Artikel 15 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement burgerlijke stand Cranendonck ”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op 3 februari 2015 onder intrekking van:

 • a.

  Verordening burgerlijke stand van 27 januari 1998.

 • b.

  Collegebesluit van 6 september 2005; ‘versobering kosteloze huwelijken’

 • c.

  Collegebesluit van 19 april 2011; ‘trouwen buitenlocatie’

 • d.

  Collegebesluit van 17 mei 2011; ‘wijziging verordening burgerlijke stand’

 • e.

  Collegebesluit van 8 oktober 2013; ‘benoeming onbezoldigd ambtenaar voor 1 dag’

 • f.

  Collegebesluit van 5 november 2013 ‘vaststelling beleidsregels aanwijzen Huis der Gemeente’

 • 3.

  De inhoud van de besluiten genoemd onder lid 2 sub c, e en f zijn in dit nieuwe reglement verwerkt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 3 februari 2015,

De voorzitter,

ARtikelgewijze Toelichting op het reglement burgerlijke stand Cranendonck 2014

Met de verhuizing naar het gerenoveerde gemeentehuis moesten er wat wijzigingen worden doorgevoerd in de bestaande regelingen met betrekking tot het voltrekken van huwelijken in het nieuwe gemeentehuis. Het moment is aangegrepen om alle bestaande en actuele regelingen samen te vatten in één reglement, waardoor alle zaken rondom de burgerlijke stand overzichtelijk bij elkaar zijn gevat.

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Benoemingen

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Om vakkennis en professionele beroepsuitoefening te waarborgen is in dit artikel bepaald dat alleen personen die werkzaam zijn als (B)ABS specifiek benoemd kunnen worden voor de voltrekking van een bepaald huwelijk.

Artikel 3 Benoemingsperiode

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

Artikel 4 Vergoeding

Het is niet de bedoeling om personen die door partijen zelf worden aangebracht te betalen voor hun honoraire diensten. Om duidelijkheid te scheppen in de regeling is het noodzakelijk om dit vast te leggen (lid 2).

Hetzelfde geldt voor de vraag of de kosten gereduceerd kunnen worden nu partijen zelf een buitengewoon ambtenaar aanbrengen die geen vergoeding krijgt. De leges zijn echter gebaseerd op een totaal aan kosten die hun oorsprong vinden in de organisatie van het totale instituut.

Artikel 5 Plichten (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel is geregeld dat de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand alle huwelijken dient te voltrekken

Artikel 6 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van het bureau burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 7 Locatie

Met lid 2 wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten. De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of een daartoe door de raad aangewezen andere lokatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige reden bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 8, 9 en 10 Voorwaarden voor aanwijzing van een huis der Gemeente, inrichting van de locatie en verantwoordelijkheid

De voorwaarden die hier zijn opgenomen, zijn eerder vastgelegd door het college in haar besluit van 5 november 2013.

Artikel 11 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel worden zowel de reguliere dagelijkse openingstijden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Hierbij is aangesloten bij het werken op afspraak.

Artikel 12 en 13 Kosteloze en betaalde huwelijken

Met dit artikel wordt duidelijkheid gegeven over wat bruidsparen wel/niet kunnen verwachten bij een kosteloos huwelijk. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor kosteloze huwelijken beperkt tot inwoners van onze gemeente.

Artikel 14 Reservering huwelijk

Uit praktische overwegingen is het vastleggen van de huwelijksdatum beperkt tot een jaar voor de huwelijksdatum.

Artikel 15 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.

Daarnaast wordt een opsomming gegeven van de eerder vastgestelde stukken die in dit reglement verwerkt zijn.