Verordening van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland houdende regels omtrent het elektronisch bekendmaken Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland

Geldend van 01-02-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland

Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland,

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland van 13 december 2017;

Gelet op

artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 32ja  en 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Overwegende dat

het noodzakelijk is om regels te stellen voor de verplichte elektronische bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften en elektronische bekendmaking van besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht

Besluit:

de Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland als volgt vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemeen Bestuur: het algemeen bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

 • b.

  Dagelijks Bestuur: het dagelijks bestuur van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland;

 • c.

  bekendmaking: - de wettelijk verplichte bekendmaking voor de inwerkingtreding van besluiten die niet tot een of meer (bekende) belanghebbenden zijn gericht;

  • -

   de wettelijk verplichte kennisgeving van ontwerpbesluiten;

  • -

   de kennisgeving van meldingen;

  • -

   de overige wettelijk verplichte kennisgevingen, mededelingen dan wel aankondigingen;

  • -

   de kennisgeving van mededelingen waarvoor geen wettelijke plicht geldt.

 • d.

  besluit: Een besluit in de zin van artikel 1:3 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht

 • e.

  Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling: Het publicatieblad, bedoeld in artikel 32ja van de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat wordt uitgegeven door het Dagelijks Bestuur en voldoet aan de technische eisen uit de ministeriële regeling "Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden".

Artikel 2 Elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling

 • 1. Het Dagelijks Bestuur geeft een elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling uit. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven op: https://www.officielebekendmakingen.nl

 • 2. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven telkens wanneer daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 3 Bekendmaken

 • 1. Onverminderd het bepaalde in enig wettelijk voorschrift worden de volgende berichten in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling gepubliceerd, te weten:

  • a.

   bekendmakingen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, andere besluiten van algemene strekking, en beschikkingen die niet aan belanghebbende(n) in persoon kunnen worden verzonden of uitgereikt;

  • b.

   wettelijk voorgeschreven kennisgevingen en mededelingen, niet zijnde de voor de inwerkingtreding van een besluit voorwaardelijke bekendmakingen;

  • c.

   overige berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht.

 • 2. Het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling is de officiële bron voor de in lid 1 genoemde berichten.

Artikel 4 Vorm Blad Gemeenschappelijke Regeling

 • 1. Het Blad Gemeenschappelijke Regeling bevat in ieder geval: de titel Blad Gemeenschappelijke Regeling en de naam van Holland Rijnland, de datum van publicatie, het volgnummer en namens welk bestuursorgaan de publicatie plaatsvindt.

 • 2. Verordeningen, nadere regels van het Dagelijks Bestuur en beleidsregels worden in hun geheel, inclusief eventuele toelichting en bijlagen, opgenomen in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling, waarbij voor elk besluit een afzonderlijk Blad Gemeenschappelijke Regeling wordt uitgegeven.

 • 3. Het Dagelijks Bestuur bepaalt voor het overige de vorm van de publicaties in het Blad Gemeenschappelijke Regeling met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en de mogelijkheden die de Gemeenschappelijke Voorziening Decentrale Regelgeving biedt.

 • 4. Indien volledige opname van een besluit in het elektronisch Blad Gemeenschappelijke Regeling niet of alleen gedeeltelijk uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronische Blad Gemeenschappelijke Regeling. In dat geval zal het gehele besluit ter inzage worden gelegd ten kantore van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

 • 5. Voor zover elektronische uitgifte van het Blad Gemeenschappelijke Regeling geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het Dagelijks Bestuur in een vervangende uitgave.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op de dag van de bekendmaking ervan.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening elektronische bekendmaking Holland Rijnland’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 december 2017,
de secretaris-directeur,
L.A.M. Bakker
de voorzitter,
H.J.J. Lenferink