Raadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023

Geldend van 28-09-2018 t/m heden

Intitulé

Raadsbesluit vaststellen woonvisie Diemen 2018-2023

De gemeenteraad van Diemen in vergadering bijeen,

Gelet op de voordracht van het college d.d. 17 juli 2018,

Besluit

  • 1.

    Kennis te nemen van de factsheet Wonen in Diemen;

  • 2.

    Kennis te nemen van de Nota van beantwoording; en

  • 3.

    De Woonvisie Diemen 2018 - 2023 vast te stellen.

Aldus besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018,

De voorzitter, De griffier,

E.Boog H.G. Nubé

Bijlage Woonvisie Diemen 2018-2023

Woonvisie Diemen 2018-2023