Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Beverwijk houdende regels omtrent buitensport Verordening Buitensport gemeente Beverwijk 2018

Geldend van 30-12-2017 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2017

Intitulé

Verordening Buitensport gemeente Beverwijk 2018

De raad van de gemeente Beverwijk;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2017, nummer INT-17-37997;

gehoord de Raadscommissie;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet;

besluit:

 • 1.

  de verordening buitensport gemeente Beverwijk 2003 in te trekken;

 • 2.

  de verordening buitensport gemeente Beverwijk 2018 ( INT-17-37997) vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijving en reikwijdte

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  sportcomplex: een aaneenschakeling van één of meer buitensportaccommodaties, bestaande uit natuurgrasvelden, kunstgrasvelden, kunststofbaan en/of verharde ondergrond (bestrating of asfalt) en daarbij behorende voorzieningen omgeven door af te sluiten hekwerken en bestemd om te worden gebruikt voor de beoefening en beleving van een tak van sport.

 • b.

  gemeentelijk sportcomplex: de door of namens de gemeente Beverwijk beheerde sportcomplexen zoals daar zijn:

  • -

   Sportpark Adrichem, gelegen aan de Sint Aagtendijk

  • -

   Sportpark Duinrand in Wijk aan Zee

  • -

   Sportpark Overbos, gelegen in het stadspark Overbos

  • -

   Wielerbaan gelegen in het Aagtenpark

 • c.

  opstallen: de clubgebouwen en (om-)kleedfaciliteiten alsmede tribunes op de gemeentelijke sportcomplexen.

 • d.

  gemeente: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beverwijk.

 • e.

  gebruikgever: de rechtspersoon/instelling, die voor de gemeente de buitensportaccommodaties aan seizoens- en incidentele gebruikers in gebruik geeft en met hen de gebruiksovereenkomsten aangaat.

 • f.

  de terreinbeheerder: degene werkzaam bij de gebruikgever belast met het onderhoud en toezicht op het gebruik van de buitensportaccommodaties.

 • g.

  de gebruiker: de vereniging, instelling of particulier aan wie de in artikel 2 bedoelde toestemming is verleend.

 • h.

  het gebruik: het beoefenen van sport in wedstrijd- of trainingsverband op de buitensportaccommodatie.

 • i.

  incidenteel gebruik: gebruik ten behoeve van een eenmalige gebeurtenis.

 • j.

  seizoengebruik: gebruik binnen een seizoen ten behoeve van meerdere gebeurtenissen (wedstrijden en trainingen).

 • k.

  een uur: een voor het gebruik gereserveerd klokuur.

 • l.

  seizoen: het door landelijke sportbonden voor de bij hen aangesloten verenigingen vastgestelde jaarlijkse periode voor de beoefening van een tak van sport.

 • m.

  wedstrijd: een wedstrijd op het gebied van een bepaalde sport, gespeeld volgens de reglementen en gedurende de vastgestelde tijdsduur van de landelijke sportbonden.

 • n.

  training: tijdsperiode waarin sporters zich bezig houden met het oefenen van een bepaalde tak van sport.

 • o.

  schouw: inspectie van de velden door of namens de gemeente.

Artikel 2 Toestemming tot het gebruik

 • 1. De buitensportaccommodaties worden - zowel voor seizoengebruik als voor incidenteel gebruik- in gebruik gegeven door of namens de gemeente. Bij het verlenen van toestemming voor incidenteel gebruik wordt zo nodig vooraf overleg gepleegd met de seizoengebruiker van de desbetreffende buitensportaccommodatie.

 • 2. Van een buitensportaccommodatie mag slechts gebruik worden gemaakt na ontvangst van een getekende bevestiging (overeenkomst) en uitsluitend gedurende de tijd(-en) genoemd in de bevestiging.

 • 3. De in het eerste lid bedoelde toestemming wordt verleend onder de verplichting tot naleving van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorwaarden en bepalingen.

Artikel 3 Aanvraag en toestemming

 • 1. De in artikel 2 genoemde toestemming wordt verleend op aanvraag van de gebruiker.

 • 2. De aanvraag voor seizoengebruik dient ten minste twee maanden voorafgaande aan het seizoen bij de gebruikgever te worden ingediend. In de aanvraag meldt de gebruiker welke buitensportaccommodatie (veld of velden) hij wil gebruiken en de tijden waarop hij de buitensportaccommodatie wil gebruiken.

 • 3. De aanvraag voor incidenteel gebruik van een buitensportaccommodatie dient te minste vier weken voor de aanvang van het gebruik bij de gebruikgever te worden ingediend onder opgave van de datum, de uren en het doel van het gebruik.

Artikel 4 Algemene bepalingen gebruik

 • 1. De gebruiker mag de desbetreffende buitensportaccommodatie en de opstallen uitsluitend gebruiken voor haar sportactiviteiten of daarmee verband houdende activiteiten en alleen voor zover zij voor het gebruik toestemming heeft van de gebruikgever en alleen overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

 • 2. De gebruiker zal te allen tijde toelaten, dat door gebruikgever of door de gemeente een onderzoek wordt ingesteld naar de naleving door de gebruiker van de uit deze verordening voortvloeiende verplichtingen.

 • 3. De buitensportaccommodaties voorzien van een natuurgrasveld zijn in de zomer minstens 13 weken aaneengesloten niet toegankelijk voor de sportverenigingen in verband met het jaarlijks groot onderhoud. De datum van ingebruikgeving wordt per veld door de terreinbeheerder bepaald en pas vrijgegeven na beoordeling van de technische staat door de terreinbeheerder. De terreinbeheerder kan indien dit noodzakelijk is afwijken van de genoemde periode van 13 weken van onderhoud.

 • 4. De buitensportaccommodaties voorzien van een kunstgrasveld kunnen tijdens de in het vorig lid genoemde onderhoudsperiode alleen worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de gebruikgever. Aan het gebruik van het kunstgrasveld in deze periode kunnen extra voorwaarden worden gesteld ter bescherming van de omliggende natuurgrasvelden.

 • 5. Het gestelde in het derde lid geldt niet ten aanzien van de atletiekaccommodatie tenzij de baan en/of het binnenterrein in onderhoud is.

 • 6. Het gestelde in het derde lid geldt niet ten aanzien van de kunstgras hockeyvelden en kunstgras korfbalveld tenzij deze velden in onderhoud zijn.

 • 7. Het gestelde geldt niet ten aanzien van de wielerbaan tenzij de baan in onderhoud is.

Artikel 5 Gebruiksvergoeding

 • 1. Voor het gebruik van een buitensportaccommodatie is de gebruiker een vergoeding verschuldigd, waarvan de hoogte jaarlijks door of namens de gemeente wordt vastgesteld. De gebruiker wordt schriftelijk door de gebruikgever geïnformeerd over de door hem verschuldigde vergoeding.

 • 2. De gebruiksvergoeding dient te worden voldaan aan de gebruikgever voor het gebruik van de desbetreffende buitensportaccommodatie.

 • 3. De gebruiksvergoeding heeft betrekking op zowel trainingen, competitie, bekerwedstrijden, oefenwedstrijden en toernooien.

 • 4. Indien gebruiker minder kan spelen dan gepland, zal geen restitutie van de gebruiksvergoeding plaatsvinden.

 • 5. Ingeval van calamiteiten kan de gebruikgever anders beslissen.

 • 6. De kosten van veldverlichting worden naar rato van het gebruik in rekening gebracht en maken geen onderdeel uit van de gebruiksvergoeding van de velden.

 • 7. De gebruiksvergoeding voor het gebruik van een buitensportaccommodatie wordt per half jaar bij vooruitbetaling in rekening gebracht.

 • 8. De kosten voor veldverlichting worden halfjaarlijks achteraf in rekening gebracht op basis van het werkelijk gebruik.

Artikel 6 Verzuim met betrekking tot het voldoen van de gebruiksvergoeding

 • 1. Mocht de gebruiker de gebruiksvergoeding als bedoeld in artikel 5 niet volledig en/of niet tijdig voldoen, dan is de gebruiker in verzuim – zonder dat daartoe enige aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist – door het enkele verloop van de betalingstermijn.

 • 2. De gebruiker is in geval van verzuim als bedoeld in het eerste lid aan de gebruikgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag van het verzuim tot aan de dag waarop de verschuldigde gebruiksvergoeding is voldaan, alsmede alle door de gebruikgever ter incassering te maken of gemaakte kosten.

Artikel 7 Algemene bepalingen ten aanzien van de gebruiksvoorschriften

 • 1. De gebruiker is verplicht de in deze verordening opgenomen gebruiksvoorschriften na te leven.

 • 2. De gebruiksvoorschriften kunnen door de gemeente worden gewijzigd. In dat geval komen de gewijzigde voorschriften in de plaats van de gebruiksvoorschriften, die aanvankelijk onderdeel uitmaakten van de” Verordening Buitensport 2017”. Van de wijziging wordt de gebruiker schriftelijk op de hoogte gebracht.

 • 3. Onverlet het bepaalde in de gebruiksvoorschriften, is het de gebruiker in elk geval verboden zonder schriftelijk toestemming van de gebruikgever:

  • -

   de opstallen geheel of gedeeltelijk door derden te laten gebruiken of in gebruik af te staan

  • -

   eigendommen van de gebruikgever of de gemeente van het sportcomplex te verwijderen of te verplaatsen

  • -

   opstallen, containers, afrasteringen, reclame uitingen of andere bouwwerken op het sportcomplex te hebben of aan te brengen

  • -

   speeltoestellen op het sportcomplex aan te brengen of te plaatsen

  • -

   onderhoud of reparaties aan de sportcomplexen en/of gemeentelijke opstallen te laten plaatshebben, anders dan de werkzaamheden waartoe de gebruiker verplicht is ingevolge de in de verordening opgenomen gebruiksvoorschriften

  • -

   met voertuigen te rijden op het sportcomplex binnen de hekwerken anders dan bedoeld voor het laden en lossen en het uitvoeren van werkzaamheden

 • 4. De goedkeuring van gebruikgever voor handelingen als bedoeld in het voorgaande lid laat onverlet de verplichting van de gebruiker om tijdig de benodigde vergunningen dan wel toestemming aan te vragen bij de gemeente en de noodzakelijke leges of vergoedingen aan de gemeente te betalen.

Artikel 8 Gebruiksvoorschriften

 • 1. De buitensportaccommodaties worden voorafgaande aan het seizoen speelklaar ter beschikking gesteld aan de gebruiker.

 • 2. De buitensportaccommodaties mogen niet worden gebruikt indien het volgens de terreinbeheerder ongeschikt is voor gebruik. De terreinbeheerder kan het gebruik met onmiddellijke ingang doen staken of verbieden indien dit naar zijn oordeel noodzakelijk is in verband met de weers- of terreingesteldheid. Hij zal de gebruiker op de hoogte stellen wanneer de buitensportaccommodatie weer gebruikt kan worden.

 • 3. Voor het overtreden van een speelverbod moet de gebruiker € 250 boete betalen. Bovendien is hij in dat geval aansprakelijk voor de eventuele schade en kan de gebruikgever de gebruiksovereenkomst beëindigen.

 • 4. Onverminderd het bepaalde in lid 3 van artikel 8 kan de gemeente een gebruiker, die herhaaldelijk in overtreding is geweest, na een schriftelijke waarschuwing voor een bepaalde periode uitsluiten van het gebruik van enige buitensportaccommodatie op enig sportcomplex.

 • 5. De gebruiker kan aan een verbod tot gebruik nimmer enig recht ontlenen op een vervangende buitensportaccommodatie op enig sportcomplex, vervangende gebruikstijd dan wel – ingeval van seizoengebruik – restitutie van een deel van de gebruiksvergoeding.

 • 6. De gebruikgever kan na overleg met de seizoengebruiker zodanig maatregelen nemen, dat de buitensportaccommodatie tijdelijk aan het gebruik wordt onttrokken. De gebruikgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een handelen overeenkomstig bedoelde maatregelen.

 • 7. De gebruiker is verplicht om alle aanwijzingen door de gemeente of door de gebruikgever dan wel terreinbeheerder onmiddellijk , stipt en nauwkeurig op te volgen.

 • 8. Het is de gebruiker niet toegestaan om de buitensportaccommodatie zonder toestemming van de gemeente anders te gebruiken of te doen gebruiken overeenkomstig de bij de verleende toestemming bedoelde bestemming.

 • 9. Het is de gebruiker niet toegestaan om de buitensportaccommodatie geheel of gedeeltelijk aan derden in gebruik te geven.

 • 10. De gemeente kan nadere voorwaarden vaststellen met betrekking tot het in gebruik geven van buitensportaccommodaties op sportcomplexen.

Artikel 9 Voorschriften planning voetbalverenigingen op sportpark Adrichem

 • 1. Op Sportpark Adrichem zijn vier voetbalverenigingen actief als seizoengebruiker. Voor het competitiegebruik stelt de gebruikgever op grond van de gegevens van de voetbalbond KNVB voor de vier verenigingen de verdeling vast van de beschikbare voetbalvelden. De verdeling houdt zoveel mogelijk rekening met de ligging van de clubaccommodatie van de vereniging.

 • 2. De gebruikers houden zich aan de vastgestelde verdeling.

 • 3. Voor het trainingsgebruik van de voetbalvelden op Sportpark Adrichem houdt de gebruiker zich aan de planning, die door de gebruikgever is opgesteld. Als de gebruiker de planning wil wijzigen, dan verzoekt hij dit aan gebruikgever, die vervolgens beslist.

 • 4. Als om welke reden dan ook, van de planning voor voetbalwedstrijden op Sportpark Adrichem wordt afgeweken door afkeuring, verplaatsing door afkeuring of een oefenwedstrijd in plaats van training, dan dient dit vooraf aan de gebruikgever te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor bekerwedstrijden en toernooien.

 • 5. Na afloop van ieder weekeinde rapporteert de gebruiker van Sportpark Adrichem schriftelijk binnen 24 uur aan de gebruikgever de volgende gegevens:

  • -

   de gespeelde wedstrijden

  • -

   de tijdstippen van deze wedstrijden

  • -

   en de gebruikte velden

 • 6. Tijdens de trainingen op Sportpark Adrichem dienen de verenigingen er op toe te zien, dat de wedstrijddoelen en doelgebieden worden ontzien. Tijdens de trainingen dienen de velden zo gelijkmatig mogelijk volgens de aanwijzingen van de terreinbeheerder te worden gebruikt. Dit geldt zowel voor de natuurgrasvelden, de wetravelden als voor de kunstgrasvelden.

Artikel 10 Gebruik voor toernooien en evenementen

 • 1. De gebruikgever kan buitensportaccommodaties in gebruik geven aan de gebruiker voor oefenwedstrijden, bekerwedstrijden, toernooien en evenementen voor zover de gebruikgever dit toelaatbaar acht. Hij let daarbij in elk geval op:

  • -

   de planning voor wedstrijden en trainingen

  • -

   de capaciteit van de buitensportaccommodaties

  • -

   de kwaliteit van de buitensportaccommodaties

  • -

   het onderhoud van de buitensportaccommodaties

  • -

   de openbare orde en veiligheid

 • 2. Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dan moet de gebruiker hiertoe tijdig een schriftelijk verzoek bij de gebruikgever indienen. In het verzoek worden vermeld:

  • -

   de aard van de activiteit

  • -

   de datum en tijdstippen van de activiteit

  • -

   welke buitensportaccommodaties (velden) worden gebruikt

  • -

   het aantal verwachte deelnemers (teams) en bezoekers

  • -

   andere aspecten die voor een goede beoordeling van het verzoek nodig zijn.

  Ingeval van oefenwedstrijden en bekerwedstrijden kan worden volstaan met een mondeling c.q. telefonisch verzoek indien de terreinbeheerder instemt met de bespeling.

 • 3. De gebruikgever laat zo mogelijk schriftelijk weten aan de gebruiker of zij geheel of gedeeltelijk of niet instemt met het verzoek. Bij de eventuele goedkeuring beschrijft de gebruikgever ook de voorwaarden en andere eisen, die de gebruiker in acht dient te nemen.

 • 4. De toestemming van de gebruikgever laat onverlet de verplichting van de gebruiker om tijdig de benodigde vergunningen aan te vragen bij de gemeente.

Artikel 11 Gebruiksvoorschriften ten aanzien van het onderhoud

Voor de voetbalverenigingen

De voetbalvelden gelegen op Sportpark Adrichem en sportpark Duinrand in Wijk aan Zee zijn onder te verdelen in:

 • -

  Kunstgrasvoetbalvelden

 • -

  Wetravelden (grassmaster)

 • -

  Natuurgrasvelden

De voetbalvelden zijn geschikt voor het spelen van officiële wedstrijden van de voetbalbond (KNVB).

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een gedeelte van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   Het wedstrijd klaar maken van de velden zoals het belijnen van de natuurgrasvelden en wetravelden, het aanbrengen van doelnetten en het plaatsen van cornervlaggen. De eerste belijning van de velden wordt aangebracht door de terreinbeheerder voorafgaande aan het seizoen.

   Het herstellen van speelschade op natuurgrasvelden en wetravelden aansluitend aan de training, de wedstrijd of een speeldag. Indien de vereniging de speelschade niet herstelt, wordt de schade op kosten van de gebruiker hersteld.Het dagelijks onderhoud aan de kunstgrasvelden wordt uitgevoerd door of namens de terreinbeheerder.

  • -

   Indien door hevige regenval nodig het losrieken van doelgebieden en licht verschralen van gladde plekken in het doelgebied van natuurgrasvelden en wetravelden. De terreinbeheerder zal het te gebruiken zand ter beschikking stellen. Gebruik van ander zand is niet toegestaan.

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodatie na een wedstrijd, training of speeldag.

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Het onderhoud aan (park)meubilair zoals losse tafels en stoelen, vuilnisbakken en dug-outs met uitzondering van de dug-outs op het hoofdveld.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van cornervlaggen en andere attributen ten behoeve van het spelen van wedstrijden.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van trainingsdoelen en overig materiaal ten behoeve van trainingen.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van doelnetten. Na afloop van een training, wedstrijd of speeldag dienen de doelnetten aan de netbeugels te worden opgehangen.

  • -

   De doelbeugels na een wedstrijd omhoog te doen en vast te zetten met een slot ten hoeve van het kunnen maaien van het natuurgrasveld of wetraveld.

  • -

   Het verwijderen van losse doelen van het kunstgrasveld ten behoeve van het kunnen vegen van het kunstgrasveld.

  • -

   Het verwijderen van losse doelen en ander materiaal van het natuurgrasveld en het wetraveld ten behoeve van het kunnen maaien van deze velden.

  • -

   Het onderhoud (onkruid) aan de bestrating rond de club-en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv riolering, leidingen en kabels).

  • -

   De door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt ervoor, dat de voetbalvelden wedstrijdgeschikt zijn en blijven door onderhoud en tijdige vervanging/renovatie. De velden worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijke instantie.

 • 3.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de veldverlichting, de drainage en de beregening op de velden voor zover aanwezig.

 • 4.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van de vaste doelen op een veld en de aanschaf en onderhoud van de ballenvangers en omheining van een veld.

 • 5.

  De gebruikgever zorgt voor het dagelijks en periodiek onderhoud en het groot jaarlijks onderhoud van de voetbalvelden voor zover dit niet door de verenigingen wordt gedaan, genoemd in lid 1.

Voor de atletiekvereniging

De atletiekaccommodatie gelegen op sportpark Adrichem is geschikt voor officiële wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU).

De atletiekaccommodatie beschikt over de volgende voorzieningen:

  • -

   Kunststof rondbaan van 400 meter

  • -

   Sprintbanen

  • -

   Steeple chase voorziening inclusief vaste balk bij de waterbak

  • -

   Verspringen (2x wedstrijd en 1x oefen)

  • -

   Hinkstapspringen

  • -

   Hoogspringen (2x wedstrijd)

  • -

   Polsstokhoogspringen

  • -

   Kogelslingeren

  • -

   Discuswerpen

  • -

   Speerwerpen

  • -

   Kogelstoten (1x wedstrijd 2x oefen)

  • -

   Natuurgras middenterrein

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een gedeelte van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   De aanschaf, onderhoud en vervanging van al het losse sportmateriaal/attributen waaronder ook de matten en installaties voor het hoogspringen, het polsstokhoogspringen de daarbij behorende overkappingen en verder de losse balken voor het onderdeel steeple chase.

  • -

   Het onderhoud, reparatie en vervanging van de netten van de kooien ten behoeve van het discuswerpen en kogelslingeren. Het omhoog brengen van de netten van de kooien ten behoeve van het maaien van het middenterrein.

  • -

   Het omhoog brengen van de netten van de kooien boven windkracht zeven.

  • -

   Het schoonhouden van de atletiekbaan onder andere door het verwijderen van bladeren met een bladblazer.

  • -

   Het schoonhouden en aanharken van het zand van de verspringbakken en het opvegen van het zand buiten de bakken na gebruik.

  • -

   Het onderhouden, aanharken en schoonhouden van het grit in de stootvakken van het onderdeel kogelstoten.

  • -

   Het herstellen van speelschade aan het grasveld na gebruik. Indien de gebruiker de speelschade niet herstelt, wordt de schade op kosten van de gebruiker hersteld.

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodatie na een speeldag of training.

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Het onderhoud aan (park)meubilair (losse tafels en stoelen).

  • -

   Het onderhoud (onkruid) aan de bestrating rond de club- en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv riolering, leidingen en kabels).

  • -

   De door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgen ervoor, dat de atletiekaccommodatie wedstrijdgeschikt is en blijft door onderhoud aan de baan en de daaraan aard- en nagelvaste voorzieningen en tijdige vervanging van deze vaste voorzieningen. De atletiekaccommodatie wordt periodiek gekeurd door of vanwege de atletiekunie (KNAU).

 • 3.

  In overleg met de gebruiker kunnen één of meerdere voorzieningen worden uitgesloten voor gebruik.

 • 4.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt voor onderhoud en vervanging van de baanverlichting rond de baan, de drainage en de beregening van het middenterrein.

Voor de hockeyvereniging

De hockeyvelden gelegen op Sportpark Overbos zijn onder te verdelen in:

  • -

   Zand ingevulde kunstgrasvelden

  • -

   Semi-waterveld

  • -

   Oefenveld

De velden zijn met uitzondering van het oefenveld geschikt voor het spelen van officiële wedstrijden van de hockeybond (KNHB).

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een gedeelte van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   Het schoonhouden van de velden.

  • -

   Het bladvrij houden van de velden.

  • -

   Het slepen van de velden zowel de zandingevulde velden als het semi-waterveld.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van de dug-outs met uitzondering van het hoofdveld.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van losse/verplaatsbare (jeugd-)doelen.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van de doelnetten.

  • -

   Het onderhoud van de omheiningen van de velden.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van cornervlaggen en andere losse attributen nodig voor de beoefening van de hockeysport.

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodaties na een training, wedstrijd of speeldag.

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Het onderhoud aan (park)meubilair (losse tafels en stoelen).

  • -

   Het onderhoud aan bestrating rond club- en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv riolering, leidingen en kabels).

  • -

   De door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt ervoor, dat de velden wedstrijdgeschikt zijn en blijven door onderhoud en tijdige vervanging. De velden worden periodiek gekeurd door of namens de hockeybond (KNHB).

 • 3.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de veldverlichting, drainage en eventuele aanwezig beregening.

 • 4.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de pompinstallatie ten behoeve van de beregening van het semi-waterveld.

 • 5.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van de vaste wedstrijddoelen op het veld.

Voor de korfbalvereniging

De korfbalvelden zijn gelegen op Sportpark Adrichem en bestaan uit:

  • -

   Een kunstgras korfbalveld

  • -

   Een natuurgras korfbalveld

De korfbalvelden zijn geschikt voor het spelen van officiële wedstrijden van de korfbalbond (KNKV). De velden worden jaarlijks gekeurd door een onafhankelijke instantie.

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een deel van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   Het wedstrijd klaar maken van de velden zoals het belijnen van de natuurgrasvelden en de jeugdvelden en voorts het plaatsen van de palen en korfbalmanden.

  • -

   Het herstellen van speelschade op het natuurgrasveld aansluitend aan en training, wedstrijd of speeldag. Indien de vereniging de speelschade niet herstelt, wordt de schade op kosten van de gebruiker hersteld.

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodatie na een training, wedstrijd of speeldag.

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Het onderhoud aan het eigen (park)meubilair (losse tafels en stoelen).

  • -

   De aanschaf materiaal/attributen nodig ten behoeve van het spelen van korfbalwedstrijden

  • -

   Het onderhoud (onkruid) aan de bestrating rond de club-en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv rioleringen, leidingen en kabels).

  • -

   De door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt ervoor, dat de korfbalvelden wedstrijdgeschikt zijn en blijven door onderhoud en tijdige vervanging/renovatie.

 • 3.

  De gemeente dan wel gebruikgever is verantwoordelijk voor de veldverlichting, drainage en beregening.

 • 4.

  De gemeente dan wel gebruikgever is verantwoordelijk voor de eerste aanschaf van de palen en manden op het hoofdveld. Dit geldt eveneens voor de dug-outs op het hoofdveld.

Voor de handbalvereniging

De handbalvelden gelegen op het Sportpark Duinrand in Wijk aan Zee bestaan uit een:

  • -

   Officieel goedgekeurd asfaltveld

  • -

   Een niet officieel goedgekeurd trainingsveld

Het goedgekeurde veld is geschikt voor het spelen van officiële handbalwedstrijden van het handbalverbond (NHV).

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een deel van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodatie na een training, wedstrijd of speeldag.

  • -

   De aanschaf en onderhoud van doelnetten.

  • -

   Het onderhoud van de doelen.

  • -

   Het onderhoud aan (park)meubilair (losse tafels en stoelen).

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Onderhoud van de bestrating rondom club-en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv riolering, leidingen en kabels).

  • -

   Door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt dat het wedstrijd handbalveld wedstrijdgeschikt is en blijft door onderhoud en tijdige vervanging.

 • 3.

  De gemeente dan wel de gebruikgever is verantwoordelijk voor de veldverlichting.

 • 4.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt voor de aanschaf van de doelen op het wedstrijdveld en de aanschaf van de eerste netten.

 • 5.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt voor het aanbrengen van de officiële belijning op het wedstrijdveld.

Voor de wielervereniging

De wielerbaan is gelegen in het Aagtenpark ingang aan de Aagtendijk. De wielerbaan wordt gebruikt voor het houden van wielerwedstrijden en trainingen.

Het parcours is 1.300 meter lang deels bestraat en deels voorzien van een asfalt laag.

Het parcours is afgezet met een hekwerk rondom de accommodatie.

 • 1.

  De gebruiker is verantwoordelijk voor een deel van het dagelijks onderhoud te weten:

  • -

   Het schoonhouden van de buitensportaccommodatie na een training, wedstrijd of evenement.

  • -

   Onderhoud aan (park)meubilair (losse tafels en stoelen).

  • -

   Het legen van de vuilnisbakken.

  • -

   Onderhoud (onkruid) van de bestrating rondom club-en kleedaccommodatie.

  • -

   De club- en kleedaccommodatie met alles daarin aanwezig en/of verbonden (bv riolering leidingen en kabels).

  • -

   Door gebruiker geplaatste speeltoestellen. Deze speeltoestellen moeten voldoen aan wet-en regelgeving en dienen jaarlijks te worden gekeurd.

 • 2.

  De gemeente dan wel de gebruikgever zorgt dat het wielerparcours geschikt is en blijft voor het beoefenen van de wielersport.

 • 3.

  De gebruikgever zal periodiek de baan borstelen.

 • 4.

  De gebruikgever zal onkruid bestrijden met toegestane middelen.

 • 5.

  In opdracht van gebruikgever zal de baan 1x per jaar grondig worden gereinigd door een daartoe gespecialiseerde aannemer.

 • 6.

  De gebruikgever zal de zijstroken naast de baan aan beide zijden 1 meter breed periodiek maaien.

 • 7.

  De gebruikgever zal de zijstroken 1x per jaar egaliseren.

 • 8.

  De gebruikgever zal kleine reparaties verrichten aan de bestrating en hekwerken.

Artikel 12 Schouw buitensportaccommodaties

 • 1. Door of namens de gemeente dan wel gebruikgever worden tijdens het seizoen regelmatig de buitensportaccommodaties geïnspecteerd. Deze schouw wordt de kwaliteit van de buitensportaccommodaties bekeken en tevens de maatregelen, die moeten worden ondernomen om de kwaliteit te verbeteren en wie deze maatregelen wanneer moet uitvoeren.

  Van de schouw zal een inspectierapport worden opgemaakt, dat zal worden verzonden aan de gebruiker(s) en de gemeente.

 • 2. De gebruiker dient de maatregelen, die volgens het inspectierapport voor zijn verantwoordelijkheid en rekening komen binnen 48 uur nadat de schouw heeft plaatsgevonden uit te voeren. Indien de gebruiker hierin tekortschiet zal de gemeente dan wel de gebruikgever de werkzaamheden laten uitvoeren voor rekening van de gebruiker.

 • 3. De kwaliteit van de buitensportaccommodaties zal jaarlijks door onafhankelijke instanties worden gekeurd. De rapportages zullen ook ter hand worden gesteld van de gebruikers.

Artikel 13 Overige voorzieningen op/nabij de buitensportaccommodaties

 • 1. De gemeente kan aan de seizoengebruiker toestemming geven tot het – voor rekening van de gebruiker – plaatsen en aanbrengen van voorzieningen op of nabij de buitensportaccommodatie, welke voor de gebruiker van nut of van belang kunnen zijn, zoals een opstal, een tribune (-overkapping), een scorebord, reclameborden of een geluidsinstallatie. Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente is het plaatsen, aanbrengen en/of in stand houden van dergelijke voorzieningen verboden.

 • 2. De gemeente kan nadere voorwaarden stellen bij het verlenen van de toestemming bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De gebruikgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van of schade aan de in het eerste lid bedoelde voorzieningen, tenzij zulks het gevolg is van onzorgvuldig handelen van de gebruikgever of van de uitvoering van een opdracht, die door de gemeente is gegeven.

 • 4. Gebruiker is verplicht de buitensportaccommodatie zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat niet het gevaar bestaat, dat enig overheidsvergunning kan of zal worden ingetrokken als gevolg van dit handelen.

 • 5. Gebruiker neemt de verplichtingen, die op grond van enige wet, verordening of enig ander overheidsvoorschrift ten aanzien van de opstallen op de gebruikgever rusten over, tenzij enig dwingend voorschrift zich tegen die overdracht verzet. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op boven omschreven overgedragen verplichtingen.

Artikel 14 Toegang tot en verblijf op een gemeentelijk sportcomplex

 • 1. De gebruiker is verplicht de door of namens de gemeente aangewezen personen vrije toegang tot het sportcomplex en de douche- en kleedruimten te verlenen.

 • 2. De gebruiker is aansprakelijk voor de handelingen of nalatigheden van hen die met gebruikers toestemming of medeweten op of nabij het sportcomplex of in de daarop aanwezige opstallen verblijven.

 • 3. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de orde op het sportcomplex. Gebruiker dient zich daarbij te richten naar de door of vanwege het openbaar gezag gegeven bevelen en aanwijzingen.

 • 4. De gebruiker dient ervoor te zorgen, dat rijwielen, bromfietsen, motorrijtuigen, auto’s en andere vervoermiddelen van bezoekers aan het sportcomplex voor zover hiertoe ruimte aanwezig is, op de daartoe aangewezen plaatsen worden neergezet.

Artikel 15 Meldingen gebreken en schade

 • 1. Van toegebrachte schade aan een buitensportaccommodatie moet terstond door de gebruiker melding worden gemaakt aan de gebruikgever, hetgeen eveneens dient te geschieden met schade, die aan het in gebruik hebbende dreigt te ontstaan.

 • 2. Schade, die gebruiker volgens de gebruiksvoorschriften zelf dient te herstellen, is uitgezonderd van de in het vorige lid bedoelde meldingsplicht.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 • 1. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade aan het gemeentelijk sportcomplex, waarvan de opstal deel uitmaakt, die ontstaat door:

  • a.

   zijn schuld, onoordeelkundig of ruw gebruik, slordigheid of nalatigheid, of

  • b.

   het handelen of nalaten van met zijn goedvinden in of op de opstal/ sportcomplex aanwezige personen of

  • c.

   werkzaamheden die door hem of in zijn opdracht worden verricht

 • 2. De gebruikgever kan de schade als bedoeld in het eerste lid voor rekening van de gebruiker laten herstellen.

 • 3. De gebruikgever is jegens de gebruiker niet aansprakelijk voor:

  • a.

   Schade – door welke oorzaak dan ook ontstaan – die de gebruiker of derden lijden, voortvloeiende uit of verband houdende met het door de gebruiker gemaakte gebruik van het sportcomplex of met het gebruik door personen, die met goedkeuring van de gebruiker in of op het sportcomplex aanwezig zijn

  • b.

   Schade veroorzaakt door weersomstandigheden (vorst, storm, sneeuw, regen, etc.), vandalisme en ander van buiten komend onheil

  • c.

   Schade die de gebruiker of derden lijden als gevolg van een inadequate kwaliteit van de buitensportaccommodaties, waarvan de gebruikgever aan de gebruiker heeft aangegeven, dat de buitensportaccommodatie niet kan worden gebruikt.

 • 4. De gebruiker vrijwaart de gebruikgever voor alle vorderingen, welke derden mochten kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, die met het door de gebruiker van het sportcomplex gemaakte gebruik in enigerlei verband mocht staan.

Artikel 17 Overige voorwaarden en bepalingen

 • 1. De gemeente is bevoegd in bijzondere gevallen nadere regels te stellen.

 • 2. In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of onduidelijk is neemt de gemeente de beslissingen en/of treft zij de maatregelen, die naar haar oordeel noodzakelijk zijn.

 • 3. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, die het gevolg is van het overtreden of niet adequaat naleven van de bij of krachtens deze verordending gestelde voorwaarden en bepalingen c.q. ge- en verboden.

 • 4. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen of schade, die mochten ontstaan door het gebruik van een buitensportaccommodatie, van de aanwezig opstallen, inventaris of overige voorzieningen. Evenmin is de gemeente aansprakelijk voor schade aan of vermissing van goederen, die niet aan de gemeente toebehoren.

Artikel 18 Slotbepaling

 • 1. Deze verordening treedt in werking de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 september 2017.

 • 2. De “Verordening Buitensport 2003” vervalt de dag na bekendmaking van de “Verordening Buitensport gemeente Beverwijk 2018” en werkt terug tot en met 1 september 2017 met dien verstande dat de toestemming die gebruikers hebben verkregen op grond van de “Verordening Buitensport 2003” niet wordt gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de in het eerste lid genoemde verordening.

 • 3. Deze Verordening kan worden aangehaald als “Verordening Buitensport gemeente Beverwijk 2018”.

Ondertekening

Beverwijk,
De gemeenteraad van Beverwijk,
De griffier, de voorzitter,